04 Tháng Mười Hai 2021  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2011 ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài: Chỉnh lý và cập nhật tên khoa học của các loài thuộc bộ cá Vược Perciformes ở vùng biển Việt Nam

(gồm họ cá Chẽm Centropomidae, cá Sơn biển Ambassidae, cá Vược Latidae, cá Miền Caesionidae, cá Bướm Chaetodontidae, cá Chim xanh Pomacanthidae, cá Thia Pomacentridae, cá Bàng Chài Labridae và cá Mó Scaridae)

Đề tài phòng: Phòng Động vật Có Xương sống
Chủ nhiệm:
Tham gia:
Mã đề tài:

TÓM TẮT

   Tình trạng sử dụng tên khoa học và việc tham khảo các nguồn tài liệu khác nhau nhưng chưa được rà soát tên synonym của các loài cá gây khó khăn trong việc định tên khoa học và phân loại các loài cá cũng như các vấn đề nghiên cứu liên quan. Do đó, kết quả của đề tài cung cấp một danh mục đầy đủ và chính xác về tên khoa học của các loài thuộc 9 họ cá Chẽm Centropomidae, cá Sơn biển Ambassidae, cá Vược Latidae, cá Miền Caesionidae, cá Bướm Chaetodontidae, cá Chim xanh Pomacanthidae, cá Thia Pomacentridae, cá Bàng Chài Labridae và cá Mó Scaridae ở vùng biển Việt Nam.

   Đề tài là kết quả tổng hợp từ 38 tài liệu đã công bố trong giai đoan 1978-2010 về thành phần loài cá ở các vùng sinh thái khác nhau thuộc biển Việt Nam. Kết quả ghi nhận 623 tên khoa học sử dụng cho 509 loài thuộc 99 giống của 9 họ cá nêu trên. Sau khi đối chiếu tên khoa học đã được các tác giả công bố chính xác synonym của chúng, thành lập một danh sách thành phần loài của 9 họ cá như đã đề cập là 375 loài thuộc 82 giống, giảm 134 loài và 17 giống so với danh sách đã công bố. Trong đó, họ cá Chẽm Centropomidae: 1 loài; họ cá Sơn biển Ambassidae: 10 loài thuộc 2 giống; họ cá Vược Latidae: 1 loài; họ cá Miền Caesionidae: 14 loài, 3 giống; họ cá Bướm Chaetodontidae: 52 loài, 7 giống; họ cá Chim xanh Pomacanthidae: 16 loài, 6 giống; họ cá Thia Pomacentridae: 121 loài, 21 giống; họ cá Bàng Chài Labridae: 116 loài, 33 giống; họ cá Mó Scaridae: 44 loài, 8 giống. Kết quả này đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu đánh giá về đa dạng sinh học và bảo tồn cá biển.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 06/07/2012
Số lượt người xem: 1645

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm