Tuesday, June 18, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2011 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Phân loại Động vật phù du vùng biển phía Nam Việt Nam: Các họ Acartiidae Sars, 1903; Candaciidae Giesbrecht, 1892 và Centropagidae Giesbfrecht, 1892 (Calanoida, Copepoda)

Đề tài phòng: Phòng Sinh Vật Phù du
Chủ nhiệm:
Tham gia:
Mã đề tài:

Tóm tắt

   Nghiên cứu phân loại học ở mức độ loài được thực hiện ở các họ (Acariidae, Candaciidae và Centropagidae) dựa trên số mẫu vật thu thập được từ 1997 đến 2011 ở vùng biển miền nan Việt Nam (Đà Nẳng đến Kiên Giang).

   Hai mươi bảy loài đã được xác định: Họ Acartiidae có 10 loài: Acartia erythrea Giesbrecht, 1889, A. pacifica Steuer, 1915, A. amboinensis Carl, 1907, A. bispinosa Carl 1907, A. danae Giesbrecht, 1889, A. negligens Dana, 1849, A. spinicauda Giesbrecht, 1889 và Acartiella sinensis Shen and Lee 1963. Trong đó có 2 loài mới cho vùng biển nam Nam Việt Nam: Acartia tsuensis Mori, 1956, Acartia sinjiensis Mori, 1940. Họ Candaciidae có 10 loài: Candacia catula (Giesbrecht, 1889), C. bradyi A. Scott, 1902, C. bipinnata (Giesbrecht, 1889), C. discaudata A. Scott, 1909, C. curta (Dana, 1849), C. pachydactyla (Dana, 1849), P truncata (Dana, 1849). Trong đó có 3 loài mới cho vùng biển nam Việt Nam. Candacia varicans Giesbrecht, 1892, C. longimana (Claus, 1863) và Paracandacia bispinosa (Claus, 1863). Họ Centropagidae có 7 loài: Centropages gracilis (Dana, 1849), C. calaninus (Dana, 1849), C. furcatus (Dana, 1849), C. orsini Giesbrecht, 1889, C. dorsispinatus Thompson & Scott, 1903, C. tenuiremis Thompson & Scott, 1903. Trong đó có 1 loài mới cho vùng biển nam Việt Nam. Centropages. sinensis Chen & Zhang, 1965.

   Tất cả các loài trên đã được mô tả, chụp hình cùng với việc xem xét lại tên đồng vật, vùng phân bố ở vùng biển nam Việt Nam và trên thế giới cũng như các đặc điểm phân loại, sinh học và sinh thái.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/6/2012
Number of Views: 2530

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search