Tuesday, June 18, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2011 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Nghiên cứu cho sinh sản nhân tạo và ương nuôi con giống ốc đụn đực (trochus maculatus linnaeus, 1758)

Đề tài phòng: Trạm Thực nghiệm
Chủ nhiệm:
Tham gia:
Mã đề tài:

TÓM TẮT

   Trứng ốc Đụn đực hình cầu có đường kính trung bình 125,33 ± 8,84 µm nhìn bằng mắt thường chúng có màu xanh nhạt. Nhìn dưới kính lúp chúng có 2 màu: ở cực động vật có màu xanh đậm, ở cực thực vật chúng có màu xanh đọt chuối non hơi ánh vàng.

   Ở nhiệt độ nước 27 – 300C, độ mặn 320/00 , pH khoảng 8,10-8,25, sự phân cắt đầu tiên xảy ra sau khi con cái đẻ khoảng 30 phút. Các giai đoạn phân cắt sau đó cách nhau khoảng 30 phút. Trứng ốc Đụn đực thuộc dạng phân cắt không hoàn toàn. Khoảng 5 giờ 30 phút sau khi thụ tinh, trứng bắt đầu hình thành phôi. Sau 7 giờ 10 phút ấu trùng Trochophore nở, sau 13 giờ 30 phút hình thành ấu trùng Veliger. Sau 26 giờ 15 phút ấu trùng xuống đáy, Sau 30 giờ xuất hiện ấu thể và kết thúc giai đoạn biến thái.

   Ốc Đụn đực tăng trưởng nhanh và tốt nhất ở lô cho ăn bằng đá có rong tảo thu được từ tự nhiên. Ở lô cho ăn tảo spirulina tuy tốc độ tăng trưởng không cao nhưng tỷ lệ sống đạt khá cao. Vì vậy, có thể sử dụng tảo spirulina thay thế một phần làm thức ăn trong quá trình ương nuôi ốc Đụn để làm giảm chi phí và công sức nuôi tảo đáy.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/6/2012
Number of Views: 2339

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search