Monday, October 02, 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2013 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Phân bố năng suất sinh học ở vịnh Vân Phong

Đề tài phòng: Phòng Sinh thái và Môi trường biển
Chủ nhiệm: Ths. Phan Minh Thụ
Tham gia: 
Mã đề tài: 

Tóm tắt đề tài:

Dựa vào kết quả khảo sát mùa khô (năm 2013) tại 14 trạm mặt rộng ở vịnh Vân Phong, đề tài “Phân bố năng suất sinh học ở vịnh Vân Phong” trình bày phân bố mặt rộng của năng suất sinh học, chlorophyll-a, vật chất lơ lửng và mức độ suy giảm ánh sáng của toàn cột nước.

Năng suất sinh học vịnh Vân Phong biến động mạnh theo không gian và có môi quan hệ chặt chẽ với thực vật nổi, hệ số suy giảm ánh sáng và các thành phần vật chất trong toàn cột nước. Mối liên hệ giữa năng suất sinh học với hàm lượng muối dinh dưỡng N và P trong thủy vực không rõ ràng.

Năng suất sinh học toàn cột nước dao động từ 463,47 đến 2291,12 mgC/m2/ngày, trung bình 1206,30 ± 557,22 mgC/m2/ngày. Trong khi đó, tổng hàm lượng Chl-a trong toàn cột nước dao động 2,08 – 17,20 mg Chl-a/m2, trung bình 9,42 ± 5.05 mg Chl-a/m2.

Hiệu quả sử dụng năng lượng của thực vật nổi ở vịnh Vân Phong là khá lớn (84,01% x 84,32% = 70,83% PAR) hoặc 6,63 – 9,09% tổng năng lượng ánh sáng mặt trời.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 11/18/2014
Number of Views: 1735

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search