17 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2013 ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài: Hiện trạng môi trường và xu thế biến động của một vài thông số môi trường tại vịnh Vân Phong - Bến Gỏi, tỉnh Khánh Hòa

Đề tài phòng: Thủy địa hóa 
Chủ nhiệm: Ths. Phạm Hữu Tâm
Tham gia: 
Mã đề tài: 

Tóm tắt: 

   Kết quả nghiên cứu vào tháng 5-2013 cho thấy hầu hết giá trị của các thông số môi trường nước được khảo sát như: các muối dinh dưỡng (amonnia, nitrite, nitrate, phosphate) đều nằm trong giá trị giới hạn được quy định trong các tiêu chuẩn nước biển ven bờ hiện hành (sử dụng cho mục đích nuôi trồng thủy sản). Không có hiện tượng nhiễm bẩn các kim loại nặng (Zn và Pb). Hiện tượng nhiễm bẩn của Fe và hydrocarbon trong mước biển ở vùng nghiên cứu được ghi nhận, tuy nhiên đó cũng là tình trạng chung của các thủy vực ven bờ Khánh Hòa mà các nghiên cứu trước đây đã nêu.

   Bước đầu, phân tích xu thế biến động hàm lượng của các yếu tố trong môi trường nước trong khoảng thời gian từ 1994 – 2013 cho thấy hàm lượng các muối dinh dưỡng (nitrite, ammonia, phosphate, silicate) và hydrocarbon trong nước biển có xu thế tăng theo thời gian khảo sát. Như vậy, chất lượng môi trường nước vùng nghiên cứu đang có chiều hướng suy giảm.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Ngô Mạnh Tiến
Ngày đăng: 18/11/2014
Số lượt người xem: 1681

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm