Monday, October 02, 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2013 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu vịnh Vân Phong

Đề tài phòng: Dữ liệu Biển
Chủ nhiệm: CN. Ngô Mạnh Tiến
Tham gia: 
Mã đề tài: 

Tóm tắt:

   Bài báo giới thiệu phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hải dương học của vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa nhằm cung cấp công cụ và dữ liệu thích hợp cho các nhà quản lý và nghiên cứu. Các loại số liệu được quản lý trong cơ sở dữ liệu gồm vật lý, hóa học, địa chất, sinh vật phù du, trứng cá, cá bột, động vật đáy, thực vật và năng suất sinh học của đợt khảo sát năm 2013 cũng như các số liệu lịch sử lưu trữ tại Viện Hải dương học thuộc vùng nghiên cứu. Thông tin về quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu vịnh Vân Phong từ việc thống kê, đánh giá chất lượng, lưu trữ và quản lý dữ liệu cũng được đề cập.. Phần mềm có thể được cài đặt dễ dàng và tương thích với mọi phiên bản windows. Số liệucó thể được cập nhật nhanh chóng, đơn giản. Kết xuất dữ liệu có thể ở dạng bảng tính hay dạng đồ thị theo thời gian thực.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 11/18/2014
Number of Views: 1736

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search