Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2014 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Thử nghiệm một số mô hình bể nuôi sinh vật cảnh biển tại Bảo tàng Hải dương học

Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Hữu Hoàng
Đơn vị chủ trì: Phòng Công nghệ Nuôi trồng
Đơn vị phối hợp: Phòng Kỹ thuật nuôi Bảo tàng

Tóm tắt:

Nhằm phục vụ cho công tác lưu giữ sinh vật biển ở Bảo tàng,Viện Hải dương học phòng Công nghê Nuôi trồng phối hợp vớ iphòng Kỹ thuật nuôi Bảo tàng tiến hành thử nghiệm thiết kế bể nuôi có bổ sung đáy cát và đá sống và so sánh với hệ thống bể đáy trần. Nghiên cứu nàynhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng hệ thống nuôi cá cảnh có tính ổn định phục vụ cho công tác lưu giữ sinh vật cảnh biển tại Bảo tàng Hải dương học. Kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ chuyển hóa nitơ từ dạng độc sang dạng ít độc ở hệ thống bể nuôi có bổ sung đáy cát và đá sống nhanh hơn so với nghiệm thức đối chứng. Trong 2 đợt thả nuôi cá thia và cá bướm trong 2 hệ thống nuôi cho thấy hàm lượng các muối dinh dưỡng nitơ luôn nằm ở mức an toàn đối với cá nuôi. Trong kh iđó ở hệ thống bể đối chứng các muối dinh dưỡng đôi khi vượt quá ngưỡng cho phép đối với cá rạn san hô. Ngoài ra, lượng nước thay và số lần siphon ở hệ thống bể đáy cát và đá sống ít hơn. Thời gian thích nghi của cá trong bể có đáy đá nhanh hơn do chúng có hang hốc để ẩn nấp, dấu hiệu stress cũng ít hơn đặc biệt là trong thời gian đầu thả nuôi.

 

Mặc dù hệ thống bể có cát và đá sống có các muối dinh dưỡng nitơ ổn định và nằm trong ngưỡng cho phép đối cá rạn san hô, các ngưỡng này vẫn còn cao so với tiêu chuẩn nuôi san hô vì vây cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống bể nuôi có chất lượng môi trường cao và ổn định cho bể nuôi san hô.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 11/26/2015
Number of Views: 1598

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search