Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2014 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Đánh giá hiện trạng mẫu vật động vật có xương sống biển – phần cá – ở Bảo tàng Hải dương học

Đơn vị thực hiện: Phòng Động vật có Xương sống

Tóm tắt
 
Với mục tiêu là cung cấp tư liệu về hiện trạng mẫu vật động vật có xương sống biển – phần cá ở bảo tàng Hải dương học – Viện Hải dương học và đề xuất các giải pháp phục vụ công tác khắc phục, hoàn thiện bộ mẫu. Đề tài đã tiến hành kiểm tra 3.281 mẫu cá hiện đang lưu trữ tại bảo tàng Hải dương học, bao gồm 3.264 mẫu được ngâm trong dung dịch formalin, 15 mẫu vật nhồi bông và 2 mẫu răng hàm. Trong đó, khu vực tầng trệt bao gồm 3.183 mẫu (chiếm 97,01 % tổng số mẫu), khu vực tầng lầu có 85 mẫu (chiếm 2,59%), khu vực đường hầmTài nguyên Hoàng Sa – Trường Sa có 11 mẫu (chiếm 0,34 %) và khu vực trưng bày bộ xương cá voi có 2 mẫu (chiếm 0,06%)
Thống kê chất lượng mẫu vật cho thấy: có 2.421 mẫu có chất lượng tốt thuộc nhóm I, 361 mẫu vật có chất lượng khá thuộc nhóm II, 193 mẫu có chất lượng trung bình thuộc nhóm III, 272 mẫu có chất lượng kém thuộc nhóm IV và 34 mẫu thuộc các nhóm nhiều loài trong 1 mẫu.

Thống kê trên 2.242 nhãn mẫu có tên họ, tên loài xác định được 1.127 taxon, thuộc 156 họ, 30 bộ. Các giải pháp đề xuất nhằm quản lý và bảo quản mẫu vật là: xây dựng cơ sở dữ liệu mẫu vật, bổ sung và thay thế các mẫu có chất lượng kém và các lưu ý trongtrưng bày mẫu vật.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 11/26/2015
Number of Views: 1587

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search