Tuesday, April 16, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2014 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý bộ mẫu một số nhóm động vật đáy không xương sống ở bảo tàng Viện Hải dương học

Đơn vị chủ trì: phòng Nguồn lợi Thủy sinh
Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Kim Hồng

Tóm tắt:

Năm 2014 đã kiểm tra được tổng cộng 1046 mẫu thuộc 273 loài đang lưu giữ tại bảo tàng gồm 663 mẫu thuộc 165 loài san hô cứng, 317 mẫu thuộc 43 loài hải miên và 66 mẫu thuộc 65 loài giun nhiều tơ. Trong đó có 684 mẫu được định loại đến mức độ loài, 158 mẫu định loại đến giống và 125 mẫu hải miên chưa định loại; 928 mẫu có số E, 704 mẫu có số Rte, 833 mẫu có thông tin về vị trí thu mẫu và 777 mẫu có thông tin về thời gian thu mẫu. Tất cả thông tin của 1046 mẫu được nhập vào biểu ghi mẫu sinh vật bằng file exel. Có 248 mẫu (chiếm 23,7%) mẫu không còn giá trị tham khảo gồm 44 mẫu bị hỏng,  79 mẫu không có nhãn và 125 mẫu chưa định loại. Bộ mẫu giun nhiều tơ có số mẫu hỏng nhiều nhất (chiếm 41%) và nguyên nhân là do bị khô hóa chất, nhóm san hô có 75 mẫu không có nhãn. Việc sắp xếp mẫu ở bảo tàng chưa hợp lý, không theo hệ thống phân loại hay số ID của từng nhóm mẫu do đó rất khó khăn cho việc tra cứu.
Đề tài đã đề xuất các giải  pháp để chuẩn hóa, lưu trữ và bổ sung mẫu như về  việc lưu trữ mẫu: Cần sắp xếp mẫu lại theo hệ thống phân loại hay theo số ID của mẫu. Phải chuẩn hóa lại chai lọ và kệ lưu trữ mẫu. Nên thay đổi cách làm nhãn cho mẫu, ép plastis, đục lỗ và treo vào cổ lọ. Trong tương lai nên quy hoạch lại bảo tàng, có khu vực dành cho khách tham quan du lịch và khu vực dành cho việc lưu mẫu vật chuẩn. Về công tác quản lý kho mẫu nên tăng cường kiểm tra định kỳ về tình trạng mẫu đặc biệt chú ý số mẫu lưu trên các tầng cao. Nên có hồ sơ theo dõi mẫu bị hư hỏng để nắm được nguyên nhân bị hư hỏng để có kế hoạch phòng tránh cũng như bổ sung mẫu. Về công tác quản lý cơ sở dữ liệu cần xây dựng một phần mềm cơ sở dữ liệu và bố trí người chuyên trách để quản lý thông tin mẫu vật lưu trữ cũng như hồ sơ về mẫu bị hư hỏng. Bên cạnh đó cần có kế hoạch bổ sung mẫu hàng năm cho bảo tàng ưu tiên cho các loài chưa có mẫu, các loài chỉ có một mẫu và các loài quí hiểm ở Việt Nam.

 

Bên cạnh việc kiểm tra đánh giá lại hiện trạng mẫu đề tài cũng đã bổ sung được 77 mẫu thuộc 72 loài từ nguồn mẫu của các đề tài từ năm 1995 đến nay.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 11/26/2015
Number of Views: 1621

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search