Tuesday, July 23, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2014 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Kiểm kê, đánh giá thực trạng và quản lý số liệu bộ mẫu da gai ở bảo tàng Hải dương học

Đơn vị chủ trì: Phòng QLCM Bảo tàng
Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Thị Mỹ Ngân

Tóm tắt:

Bộ mẫu vật Da gai ở Bảo tàng Hải dương học gồm 483 mẫu. Đây là bộ mẫu có giá trị khoa học và lịch sử cao, nhiều mẫu thu được ở Trường Sa, Hoàng Sa, mẫu thu ở vùng nước sâu, một số mẫu là mẫu mô tả loài mới ở khu hệ. Tuy nhiên, xét về thành phần loài, bộ mẫu chưa phong phú, chưa thể hiện được tính đa dạng của ngành động vật Da gai ở khu hệ, phân bố địa lý mẫu khá hẹp, chủ yếu là mẫu thu tại Khánh Hòa. Do đó, Bảo tàng cần bổ sung thêm mẫu vật thuộc những khu vực địa lý và và giống loài khác nhau, công tác bảo quản cũng cần được chú trọng để đảm bảo chất lượng mẫu vật. 
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 11/26/2015
Number of Views: 1459

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search