Saturday, May 21, 2022  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Các đề tài trước năm 2009 ::..   Login
 Article Details
Thử nghiệm hoạt tính sinh học các vi sinh vật hữu ích nâng cao hiệu quả nuôi trồng hải sản

Nhóm cán bộ thực hiện: Lê Lan Hương, Lê Hoài Hương, Trần Thị Minh Huệ

 


Mục tiêu: Xác định khả năng ức chế/diệt khuẩn của các vi sinh vật hữu ích lên một số loài vi khuẩn gây bệnh trong nuôi trồng hải sản – quy mô phòng thí nghiệm.
Đề tài đã thực hiện việc sàng lọc các hợp chất sản xuất từ 25 chủng vi khuẩn biển và đem thử họat tính đối với 2 chủng vi khuẩn gây bệnh nhóm Vibrio: V. parahaemolyticus, V. alginolyticus. Có 10 trong số 25 chủng vi khuẩn có biểu hiện ức chế hoặc diệt được 2 hoặc 1 trong 2 loài vi khuẩn gây bệnh trên, cho thấy triển vọng có thể tiến tới ứng dụng bảo vệ vật nuôi. Kết quả cũng cho thấy hải miên là sinh vật có nguồn vi sinh vật tiềm tàng cho việc sàng lọc các sản phẩm có hoạt tính sinh học. Đồng thời, đây cũng là những khởi động ban đầu của phòng thí nghiệm vi sinh vật học trong việc nghiên cứu sàng lọc các hợp chất có hoạt tính sinh học do vi sinh vật sản xuất ra.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/7/2007
Number of Views: 2282

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search