01 Tháng Tư 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Các đề tài trước năm 2009 ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu diesel (pha hòa tan) lên loài Vẹm xanh Perna viridis

(PHÒNG SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN)
Chủ nhiệm đề tài: HOÀNG TRUNG DU
Tóm tắt
Đề tài đã thực hiện các thí nghiệm về ảnh hưởng của dầu (pha hòa tan) trên vẹm xanh Perna viridis, với 3 kích thước khác nhau (kích thước trung bình K1=27.3± 1.3cm; K2= 47.5± 3.2cm; K3= 73.6± 4.9cm). Các kết quả đã chỉ ra rằng ảnh hưởng độc tính của dầu lên vẹm khá mạnh thông qua các giá trị trung bình LC50-96h ở các kích thước vẹm khác nhau ở K1 là  2.30±0.26mg/l; K2 là 2.27±0.57mg/l); K3 là 1.73±0.31mg/l; Với thời lượng tiếp xúc 24h, độc tính của dầu chưa thể gây chết cho vẹm, nó chỉ có thể gây ức chế lên quá trình di chuyển và tạo tơ bám ở các bể có nồng độ dầu cao. Ở thời gian 48h thì các biểu hiện chết mới bắt đầu xảy ra. Các giá trị LC50-96h đối với từng kích thước của vẹm cho thấy theo chiều K37. Với thời gian tiếp xúc 96h, với hàm lượng nhỏ dầu hòa tan (1.4- 4.8mg/L) đều có khả năng gây chết đối với vẹm, Perna viridis, ở mọi kích thước khác nhau
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 07/11/2007
Số lượt người xem: 2345

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm