Wednesday, April 17, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Các đề tài trước năm 2009 ::..   Login
 Article Details
Tính toán thử nghiệm mô hình xâm nhập mặn ở Sông Cái Nha Trang trong mùa khô

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Xuân Dương
 
Xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền diễn ra khá phức tạp, ảnh hưởng xấu tới đời sống, sinh họat và sản suất của người dân. Theo chiều dài con sông Cái Nha Trang từ xã Vĩnh Phương đến cửa sông ở khu vực xóm bóng, cầu Hà Ra, độ mặn đã vượt quá chỉ tiêu cho phép rất nhiều, để nghiên cứu vấn đề này, đề tài đặt ra nhiệm vụ là tính toán thử nghiệm mô hình tính toán xâm nhập mặn theo phương pháp số trị ở sông Cái Nha Trang vào mùa khô, theo 2 phương án giải quyết bài toán là dùng mô hình 1D với việc sử dụng thuật toán sơ đồ ẩn, đưa bài toán về dạng các đường chéo chính và mô hình 2D với việc sửa dụng thuật toán sơ đồ hiện.
Các kết quả tính toán được trình bày theo phân bố trường véc tơ dòng chảy và các sơ đồ đường đồng mức được lấy ra tại các thời điểm dao động mực nước ở ngoài cửa sông là 0.08 m, 0.41 m, 0.52 m, 0.64 m, 0.67 m, 0.69 m, 0.79 m, -0.24 m, -0.46 m, -0.67 m.
Theo mô hình 1D: Khi dao động mực nước ở cửa sông ở mức cực đại 0.67 m cho thấy độ mặn ở cửa là 33 o/oo , ở cầu sắt lên tới 24.23 o/oo , cầu Gỗ Vĩnh Ngọc cũng lên tới 19.23 o/oo và ở cầu Vĩnh Phương lên tới mức cao 3.01 o/oo. Khi dao động mực nước ở cửa tới mức thấp nhất (–0.65 m) thấy rằng độ mặn ở vào thời điểm này giảm nhưng vẫn còn cao, ở cửa vẫn cao tới  30.96 o/oo , ở cầu sắt là 14.73 o/oo , cầu Gỗ Vĩnh Ngọc là 9.71 o/oo và ở cầu Vĩnh Phương là 0.98 o/oo
Theo mô hình 2 D: Khi mực nước ở cửa sông ở mức ở mức cực đại dòng chảy lên phía thượng nguồn mạnh hơn và nhìn vào các sơ đồ véc tơ dòng chảy ta thấy có sự xáo trộn dòng ở gần cầu Vĩnh Phương. Đường đồng mức  độ mặn cao hơn 10 o/oo  đã n vào sâu tới cầu Vĩnh Phương, đường đồng mức 14 o/oo  đã vào sâu qua cầu Sắt. Khi mực nước xuống thấp nhấp đường đồng mức độ mặn 4, 6, 8, 10 vẫn tồn tại ở cầu Vĩnh Phương.
            Các kết quả tính toán so sánh với các kết quả thực tế đo đạc thực tế của đề tài vào mùa khô (tháng 6/2005) là phù hợp.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/7/2007
Number of Views: 3050

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search