01 Tháng Tư 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Các đề tài trước năm 2009 ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Bước đầu xem xét ảnh hưởng của Zn và Cu từ hạt NIX thải của nhà máy đóng tàu Hyundai-Vinashin tới chất lượng môi trường khu vực Mỹ Giang, vịnh Vân Phong

Phòng Thủy Địa Hóa
Chủ nhiệm: Lê Thị Vinh

Kết quả nghiên cứu cho thấy Zn và Cu trong hạt NIX thải từ nhà máy đóng tàu Hyundai - Vinashin (HVS) đã gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường khu vực Mỹ Giang: 

- Làm tăng hàm lượng của các kim loại Zn, Cu trong vật lơ lửng và trong phần bùn sét của trầm tích.
- Làm tăng hàm lượng của Zn và Cu trong một số thực vật biển như lá của cỏ lá dừa (Enhalus acoroides) và lá cỏ Vích (Thalassia hemprichii).
- Làm tăng hàm lượng Zn và Cu trong cơ thể một số loài động vật thân mềm như ốc Mặt trăng Turbo bruneus, ốc Bàn tay Lambis lambis và Hàu Saccostrea cucullata. Các loài này có nhiều trong tự nhiên và là nguồn thực phẩm cho nhân dân địa phương và khu vực lân cận. Đáng chú ý là hàm lượng Zn và Cu trong Hàu Saccostrea cucullata đã vượt quá GHCP của Bộ Y Tế Việt Nam .
- Làm tăng hàm lượng Zn và Cu trong nước giếng, lơ lửng và trầm tích đáy giếng tại khu vực gần nhà máy.
On the impact of Zn and Cu in NIX grains from the Hyundai -Vinashin Shipyard (HVS) upon environmental quality of Mygiang, Van Phong Bay
The results showed that Zn and Cu in NIX grains from the Hyundai -Vinashin Shipyard (HVS) led to negative impacts on environment in My Giang:
-  To increase concentration of Zn and Cu in suspended particles, mud fraction of the sediment.
- To increase concentration of Zn and Cu in sea grass (leaves) such as Enhalus acoroides and Thalassia hemprichii.
- To increase concentration of Zn and Cu in the bodies of mollusks such as: snail (Turbo bruneus and Lambis lambis), and oyster Saccostrea cucullata. These species are naturally abundant and they are one of seafood resources for local people. Especially, the content of heavy metals in oysters is higher than the critical value for food safety set up by Ministry of public health of Vietnam.
- To increase concentration of Zn and Cu in well water, suspended particles, mud fraction of well sediment near HVS.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 07/11/2007
Số lượt người xem: 2805

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm