Monday, December 05, 2022  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cấp Viện hàn lâm KH và Công nghệ Việt Nam ::..   Login
 Article Details
Đề tài VAST.HTQT.NGA.02/14-15

Đa dạng tảo vàng ánh (Chrysophyceae và Synurophyceace) ở Việt Nam: những vấn đề hình thái học và di truyền học.

1- Tên nhiệm vụ: Đa dạng tảo vàng ánh (Chrysophyceae và Synurophyceace) ở Việt Nam: những vấn đề hình thái học và di truyền học. MS. VAST.HTQT.NGA.02/14-15.
 
2- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;
 
Stt
Họ và tên
Đơn vị
công tác
Trách nhiệm,
thời gian tham gia
 
1                 
Đoàn Như Hải
Viện Hải Dương học
Chủ nghiệm đề tài
 
2                 
Nguyễn Ngọc Lâm
Viện Hải Dương học
Thành viên
 
3                 
Nguyễn thị Mai Anh
Viện Hải Dương học
Thành viên
 
4                 
Trần thị Lê Vân
Viện Hải Dương học
Thành viên
 
5                 
Nguyễn Chí Thời
Viện Hải Dương học
Thành viên
 
6                 
Trần Thị Tình
Viện Hải Dương học/Đại Học Đà Lạt
Nghiên cứu Sinh
 
 
 
3- Mục tiêu của nhiệm vụ;
 
Góp phần nghiên cứu khu hệ tảo Việt Nam cũng như ở khu vực Đông Nam Á chú trọng đến nhóm tảo chưa được nghiên cứu nhiều, tảo vàng ánh, chrosophytes (lớp Chrysophyceae và Synurophyceae).
 
4- Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện;
ü Đa dạng loài tảo vàng ánh trong các thủy vực Việt Nam.
ü Phân bố bào tử tảo vàng ánh trong trầm tích bằng kính hiển vi quang học và điện tử.
ü Phân lập và lưu giữ các dòng tảo thuần khiết.
 
5- Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần);
 
2014-2015
 
6- Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 
170 triệu
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 4/25/2014
Number of Views: 4883

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search