Monday, December 05, 2022  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cấp Viện hàn lâm KH và Công nghệ Việt Nam ::..   Login
 Article Details
Đề tài VAST.HTQT.NGA.01/14-15

Đa dạng sinh học ở biển Đông và các cơ chế hỗ trợ

 - Tên nhiệm vụ: Đa dạng sinh học ở biển Đông và các cơ chế hỗ trợ
- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ (phía Việt Nam): VÕ SĨ TUẤN
Chức danh, học vị, ngành: PGS. TS
Chức vụ: Viện trưởng          - E.mail: vosituan@gmail.com
- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ (phía đối tác): ANDREY V. ADRIANOV
Chức danh, học vị, ngành: Viện sĩ, TS.
Thư ký khoa học của Chủ nhiệm: TS. Dautova Tatiana
Chức vụ: Viện trưởng          - E.mail: inmarbio@mail.primorye.ru
- Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học (phía Việt Nam)
1                 
Nguyễn An Khang
- Thư ký nhiệm vụ; phối hợp thực hiện các nội dung nghiên cứu về hải sâm
2                 
Thái Minh Quang
- Thành viên – phối hợp thực hiện các nội dung nghiên cứu về động vật hải miên
3                 
Phan Kim Hoàng
- Thành viên – phối hợp thực hiện các nội dung nghiên cứu về sinh sản san hô cứng
4                 
Hoàng Xuân Bền
- Thành viên – Phối hợp thực hiện các nội dung nghiên cứu về san hô mềm
5                 
Nguyễn Tâm Vinh
- Thành viên – Phối hợp thực hiện nội dung nghiên cứu về ấu trùng giai đoạn phù du của động vật da gai và san hô
6                 
Nguyễn Thị Mỹ Ngân
- Thành viên – Phối hợp thực hiện các nội dung nghiên cứu về hải sâm
- Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học (phía CHLB Nga)
1                 
TS. Dautova Tatiana 
- Thư ký nhiệm vụ; trưởng đoàn khảo sát
- Điều phối triển khai các hoạt động của nhiệm vụ
- Phối hợp thực hiện các nội  dung về san hô mềm
2                 
TS. Dautov Salim
- Thành viên – Phối hợp thực hiện các nội dung về ấu trùng giai đoạn phù du của động vật da gai và san hô; nội dung ĐDSH của hải sâm, sinh sản của cầu gai
3                 
TSKH. Dolmatov Igor Yu.
- Thành viên - Thực hiện các nội dung về sinh ấu trùng giai đoạn phù du của động vật da gai và san hô; nội dung sinh sản của cầu gai
4                 
Kamenev Yaroslav
- Thành viên - Phối hợp thực hiện các nội dung về san hô mềm
5                 
Bobrovskaya Nadezhda
- Thành viên – Phối hợp thực hiện các nội dung về san hô mềm
- Mục tiêu của nhiệm vụ
Mục tiêu chung:
Tìm hiểu các cơ chế sinh học và các quá trình sinh thái hỗ trợ đa dạng sinh học trong hệ sinh thái rạn san hô nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về khả năng sống sót, phục hồi của rạn san hô và các quần thể dưới tác động của con người và biến đổi môi trường toàn cầu.
 
Mục tiêu cụ thể:
-         Tổng quan và đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học rạn san hô Nam Trung Bộ
-         Nghiên cứu quá trình sinh sản và vai trò của các phương thức sinh sản khác nhau của một số nhóm sinh vật rạn
-         Nghiên cứu quá trình bổ sung quần thể của các nhóm động vật không xương sống quan trọng như san hô, da gai…
- Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
2.      Khảo sát và mô tả các cách thức sinh sản, chu kỳ sinh dục trong năm (7 tháng) và thời gian sinh sản của san hô và hải sâm.
3.      Thu mẫu quanh năm (7 tháng) và phân tích các mẫu sinh vật phù du tìm ấu trùng san hô và động vật da gai ở vùng vịnh Nha Trang (địa điểm dự kiến ở Hòn Mun hoặc Hòn Tre).
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015
- Tổng số kinh phí thực hiện: 170.000.000 đ
 
 
 
 
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 4/25/2014
Number of Views: 5695

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search