Monday, December 05, 2022  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cấp Viện hàn lâm KH và Công nghệ Việt Nam ::..   Login
 Article Details
Đề tài VAST05.03/15-16

Nghiên cứu diễn biến cân bằng vật chất của chu trình sinh địa hóa trong môi trường trầm tích tại các vùng nuôi lồng bè và mức độ ảnh hưởng củ chúng đến một số hệ sinh thái vùng ven biển Nam Trung Bộ.

1) Tên đề tài: Nghiên cứu diễn biến cân bằng vật chất của chu trình sinh địa hóa trong môi trường trầm tích tại các vùng nuôi lồng bè và mức độ ảnh hưởng củ chúng đến một số hệ sinh thái vùng ven biển Nam Trung Bộ.
2) Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;
TTT
Họ và tên

Trách nhiệm trong đề tài
Cơ quan công tác
1
ThS. Hoàng Trung Du
Chủ nhiệm, điều hành chung
Viện Hải dương học
2
ThS. Võ Hải Thi
Thư ký đề tài
Viện Hải dương học
3
TS. Phạm Xuân Dương
Thành viên chính
Viện Hải dương học
4
ThS. Lê Trọng Dũng
Thành viên chính
Viện Hải dương học
5
CN. Lê Trần Dũng
KTV tham gia Khảo sát, điều tra, thí nghiệm - phân tích mẫu trầm tích
Viện Hải dương học
6
ThS. Cao Văn Nguyện
KTV tham gia
Viện Hải dương học
7
CN. Nguyễn Minh Hiếu
KTV tham gia
Viện Hải dương học
 
3) Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Đánh giá quá trình vận chuyển, lắng đọng, tích lũy các nguồn vật chất trong môi trường trầm tích dưới tác động của hoạt động nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè vùng ven biển Nam Trung Bộ;
- Xác định nguy cơ sinh thái đối với hệ sinh thái ven bờ ;
- Đề xuất các giải pháp quản lý trong phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.
4) Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
Nội dung 1: Phân tích thông tin về tổng quan, điều tra các điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội, môi trường liên quan đến hoạt động nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè tại 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên.
Nội dung 2: Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường thủy vực (nước – trầm tích) tại 2 vùng nuôi lồng bè trong vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) và trong vịnh Vũng Rô (Phú Yên).
Nội dung 3: Nghiên cứu sự biến động, thay đổi cân bằng của các thành phần vật chất (C, N. P) trong chu trình sinh địa hóa của môi trường trầm tích từ vùng bè nuôi trồng thủy sản
Nội dung 4: Tính toán, phân tích đặc điểm phân bố và phát tán vật chất trong vùng nuôi.
Nội dung 5: Đánh giá tác động và nguy cơ ảnh hưởng của hoạt động nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè đến hệ sinh thái rạn san hô trong vùng lân cận. Thực nghiệm ngoài hiện trường để xem xét tác động ngoài tự nhiên của hoạt động lồng bè tới 01 loài san hô cứng – Arcopora sp (thí nghiệm được thực hiện trong vùng vịnh Nha Trang).
Nội dung 6: Đề xuất các giải pháp quản lý trong phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững
5) Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng
hoặc khoán từng phần):
- 24 tháng, từ 1/2015 – 12/2016 (gia hạn thêm 06 tháng)
- Kinh phí: Khoán từng phần.
6) Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
- 600 triệu đồng
- Cấp phê duyệt: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (VAST)
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 12/30/2014
Number of Views: 5949

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search