Monday, December 05, 2022  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cấp Viện hàn lâm KH và Công nghệ Việt Nam ::..   Login
 Article Details
Đề tài VAST.ƯDCN.01/15-16

Nghiên cứu ứng dụng đèn LED cho nghề lưới vây kết hợp ánh sáng khai thác thủy sản xa bờ

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng đèn LED cho nghề lưới vây kết hợp ánh sáng khai thác thủy sản xa bờ
- Mã số nhiệm vụ: VAST.ƯDCN.01/15-16
- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:
STT
Họ và tên
Cơ quan công tác
Nhiệm vụ
1
Nguyễn Phi Uy Vũ
Viện Hải dương học
Chủ nhiệm đề tài
2
Võ Văn Quang
Viện Hải dương học
Thư ký khoa học
3
Bùi Hồng Long
Viện Hải dương học
Thành viên chính
4
Trần Công Thịnh
Viện Hải dương học
Thành viên chính
5
Trần Huy
Chi cục Thủy sản Khánh Hòa
Thành viên chính
6
Trần Trung Tưởng
Công ty BĐPN Rạng Đông
Thành viên chính
7
Nguyễn Hồng Thu
Công ty BĐPN Rạng Đông
Thành viên chính
8
Lê Thị Thu Thảo
Viện Hải dương học
Thành viên
9
Bùi Đức Lỉnh
Viện Hải dương học
Thành viên
10
Trần Quốc Tiến
Viện Khoa học vật liệu
Thành viên
11
Nguyễn Phan Khuê
Công ty BĐPN Rạng Đông
Thành viên

- Mục tiêu của nhiệm vụ:
Sử dụng nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả kinh tế trong khai thác thủy sản.
Thực hiện chủ trương của Đảng Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội bền vững gắn liền với việc bảo vệ nguồn lợi, môi trường, an ninh chủ quyền biển đảo.
- Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
Nội dung 1: Điều tra thực trạng và các thông số nguồn sáng sử dụng của nghề lưới vây kết hợp ánh sáng ở tỉnh Khánh Hòa
Nội dung 2: Nghiên cứu lựa chọn hệ thống đèn LED phù hợp sử dụng cho nghề lưới vây kết hợp ánh sáng
Nội dung 3: Đánh bắt thử nghiệm hệ thống đèn LED và đối chứng với hệ thống đèn ngư dân đang sử dụng trong cùng ngư trường và cùng thời gian
Nội dung 4: Phân tích, đánh giá, xây dựng các thông số kỹ thuật cần thiết hệ thống đèn LED, hiệu quả sử dụng đèn LED của nghề lưới vây kết hợp ánh sáng
Nội dung 5: Xây dựng qui trình kỹ thuật trang bị và lắp đặt đèn LED trên tàu lưới vây xa bờ kết hợp ánh sáng

- Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng
hoặc khoán từng phần):
+ Thời gian thực hiện: 18 tháng (Từ 10/2015 đến 4/2017), gia hạn đến tháng 10/2017
+ Phương thức khoán chi từng phần.
- Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước
được cấp có thẩm quyền phê duyệt
: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng)
- Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh
giá và công nhận
(Nêu đề tài đã được nghiệm thu): Chưa nghiệm thu.
- Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: Chưa quyết toán
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 4/30/2015
Number of Views: 4783

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search