Monday, December 05, 2022  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cấp Viện hàn lâm KH và Công nghệ Việt Nam ::..   Login
 Article Details
Đề tài VAST.ƯDCN.01/14-16

Nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm  máy bay không người lái (UAV) kết hợp với một số thiết bị khoa học chuyên dụng (máy ảnh chuyên dụng, phổ kế phản xạ) trong nghiên cứu thủy văn và môi trường vùng nước nông ven bờ (điểm triển khai khu vực Phú Yên – Bình Thuận)

Đề tài : VAST.ƯDCN.01/14-16. Nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm  máy bay không người lái (UAV) kết hợp với một số thiết bị khoa học chuyên dụng (máy ảnh chuyên dụng, phổ kế phản xạ) trong nghiên cứu thủy văn và môi trường vùng nước nông ven bờ (điểm triển khai khu vực Phú Yên – Bình Thuận)
- Tên nhiệm vụ; Nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm  máy bay không người lái (UAV) kết hợp với một số thiết bị khoa học chuyên dụng (máy ảnh chuyên dụng, phổ kế phản xạ) trong nghiên cứu thủy văn và môi trường vùng nước nông ven bờ (điểm triển khai khu vực Phú Yên – Bình Thuận)
- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;
STT
Họ và tên
Trách nhiệm trong đề tài
1
PGS.TS. Bùi Hồng Long
Chủ nhiệm đề tài,
2
ThS. Phan Minh Thụ
Thư ký khoa học
3
TS. Nguyễn Hữu Huân
Thành viên chính
4
CN. Tống Phước Hoàng Sơn
Thành viên chính
5
ThS. Trần Văn Chung
Thành viên chính
6
TS. Võ Văn Quang
Thành viên chính
7
CN. Ngô Mạnh Tiến
Thành viên chính
8
ThS. Làu Và Khìn
Thành viên chính
9
CN. Tô Duy Thái
Thành viên chính
10
ThS. Nguyễn Văn Hiệu
Thành viên chính
 
- Mục tiêu của nhiệm vụ;
+ Nghiên cứu kết hợp máy bay không người lái với một số thiết bị chuyên dụng (máy ảnh chuyên dụng, phổ kế phản xạ);
+ Nghiên cứu quy trình xử lý ảnh UAV;
+ Thử nghiệm ứng dụng ảnh UAV trong nghiên cứu thủy văn và môi trường vào vùng nghiên cứu như xác định front ở vùng cửa sông, dòng chảy tầng mặt, thay đổi đường bờ, hiện trạng hệ sinh thái và chất lượng một số yếu tố môi trường ở vùng nước nông ven bờ từ Phú Yên đến Bình Thuận
- Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện;
Nội dung 1: Thiết kế hệ thống bay chụp ảnh, đo phổ kế phản xạ từ UAV và thu ảnh từ UAV
Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý ảnh UAV tạo sản phẩm cấp 1
Nội dung 3: Nghiên cứu mô phỏng hiện trạng thủy văn ở vùng biển ven bờ dựa trên ảnh UAV và các phương pháp khác tại các khu vực nghiên cứu
Nội dung 4: Nghiên cứu hiện trạng một yếu tố môi trường (vật chất lơ lửng, chlorophyll-a) ở vùng biển ven bờ dựa trên ảnh UAV tại các khu vực nghiên cứu
Nội dung 5: Nghiên cứu và giám sát hiện trạng một số hệ sinh thái ngập nước, hiện trạng sử dụng đất/mặt nước và biến đổi đường bờ bằng ảnh UAV tại các khu vực nghiên cứu
Nội dung 6: Xây dựng cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu.
 
- Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần): 2014-2017, khoán chi từng phần
- Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 3.000 triệu 
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/25/2014
Number of Views: 6047

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search