Wednesday, October 05, 2022  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cấp Viện hàn lâm KH và Công nghệ Việt Nam ::..   Login
 Article Details
Điều tra đánh giá các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, đề xuất hướng sử dụng hợp lý vùng biển ven bờ, bán đảo Cam Ranh 2003-2004

- Chủ nhiệm:       TS. Trịnh Thế Hiếu
- Địa chỉ:           01, Cầu Đá, TP. Nha Trang
- Tel:                 (058) 590326     Fax:   (058) 590034
- E.mail:            trinhthehieu@yahoo.com
- Tóm tắt nội dung đề tài:
 • Hiện trạng các điều kiện tự nhiên và môi trường.
 • Các dạng tài nguyên thiên nhiên:
  • Nước
  • Đất
  • Đất ngập nước (rừng ngập mặn. cỏ biển)
  • Nguồn lợi sinh vật
 • Đánh giá hiện trạng khai thác và sử dụng các dạng tài nguyên thiên nhiên, đề xuất hướng sử dụng hợp lý đề phát triển bền vững.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/6/2007
Number of Views: 4251

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search