Wednesday, October 05, 2022  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cấp Viện hàn lâm KH và Công nghệ Việt Nam ::..   Login
 Article Details
Nghiên cứu bản chất, thành phần độc tố cá Nóc và đặc tính sinh hoá học liên quan đến quá trình xủ lý và chế biến 2004-2005

- Chủ nhiệm:      ThS. Đào Việt Hà
- Địa chỉ:          01, Cầu Đá, TP. Nha Trang
- Tel:              (058) 590218          Fax:   (058) 590034    
- E.mail:     tmmp_vnocean@dng.vnn.vn
- Tóm tắt nội dung đề tài:
  • Nghiên cứu, đánh giá độc tố cá nóc: xác định bản chất, thành phần độc tố trong các lòai cá nóc được thu.
  • Đánh giá sự biến động của độc tố cá nóc trong quá trình xử lý, chế biến (nước mắm và ướp muối sấy khô).
  • Nghiên cứu cơ chế sản sinh độc tố của cá nóc.
  • Nghiên cứu sự có mặt của các protein  tồn tại trong các nóc có liên quan đến cơ chế họat động của tetrodotoxin.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/6/2007
Number of Views: 5527

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search