Tuesday, July 16, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Các chương trình, đề tài cấp Nhà Nước ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Nghiên cứu xác định tiềm năng và ứng dụng công nghệ nuôi biển mở ở vùng biển Nam Trung Bộ

 1. Tên đề tài: Nghiên cứu xác định tiềm năng và ứng dụng công nghệ nuôi biển mở ở vùng biển Nam Trung Bộ

Thuộc chương trình: Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển, mã số: KC.09/16-20
2. Cơ quan chủ trì: Viện Hải dương học
          Đơn vị phối hợp:
               Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa
               Phân Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy Sản Bắc Trung bộ
3. Danh sách thành viên tham gia đề tài
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
Thành viên chính tham gia đề tài
TT
Họ và tên, học hàm học vị
Tổ chức công tác
1
TS. Huỳnh Minh Sang
Viện Hải dương học
2
ThS. Võ Trần Tuấn Linh
Viện Hải dương học
3
PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn
Viện Hải dương học
4
ThS. Hồ Sơn Lâm
Viện Hải dương học
5
ThS. Phạm Sỹ Hoàn
Viện Hải dương học
6
Ths. Phan Minh Thụ
Viện Hải dương học
7
Ths. Chu Chí Thiết
Phân viện NTTS Bắc trung bộ
8
Ths. Đặng Minh Dũng
Viện nghiên cứu Hải sản
9
Ths. Lương Công Bình
Công ty TNHH một thành viên Yến Sào Khánh Hòa
 
4. Mục tiêu của đề tài
1. Đánh giá được tiềm năng và cung cấp cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn) để phát triển công nghệ nuôi biển mở ở Việt Nam;
2. Xây dựng được mô hình nuôi cá Chim vây vàng (Trachinotus blochii) trong lồng ở vùng biển mở đạt hiệu quả kinh tế cao có sự tham gia của doanh nghiệp.
5. Nội dung thực hiện
Nội dung 1: Xác định cơ sở khoa học để phát triển công nghệ nuôi biển mở ở Việt Nam
1.1. Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển công nghệ nuôi biển mở ở Việt Nam
1.2. Nghiên cứu lựa chọn khu vực nuôi tiềm năng ở vùng biển Nam Trung Bộ để áp dụng công nghệ nuôi biển mở.
1.3. Xây dựng bộ tiêu chí xác định vùng nuôi và đối tượng nuôi phù hợp để phát triển công nghệ nuôi biển mở
Nội dung 2: Triển khai mô hình thực nghiệm áp dụng công nghệ nuôi biển mở có sự tham gia của doanh nghiệp
2.1. Chuyển giao công nghệ nuôi cá biển mở
2.2. Triển khai lắp đặt, vận hành nuôi cá theo công nghệ biển mở
2.3. Đánh giá hiệu quả về kỹ thuật, kinh tế - xã hội và môi trường của mô hình
2.4. Xây dựng qui trình và sổ tay hướng dẫn nuôi cá Chim vây vàng (Trachinotus blochii) trong lồng ở vùng biển mở đạt năng xuất cao
Nội dung 3: Xây dựng định hướng và giải pháp phát triển công nghệ nuôi biển mở ở vùng biển Việt Nam.
3.1. Nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển công nghệ nuôi biển mở
3.2. Nghiên cứu xây dựng giải pháp phát triển công nghệ nuôi biển mở
3.3. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia phản biện định hướng và giải pháp phát triển công nghệ nuôi biển mở ở vùng biển Việt Nam
 
6. Thời gian thực hiện: 30 tháng (Từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2020)
7. Tổng kinh phí thực hiện: 14.960,00 triệu đồng, trong đó:
- Từ Ngân sách nhà nước: 5.900,00 triệu đồng
- Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước 9.060,00 triệu đồng
8. Sản phẩm chính dự kiến đạt được
Sản phẩm thương mại:
- Cá Chim vây vàngthương phẩm: 90 tấn cá
- Mô hình thử nghiệm nuôi cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) trong lồng ở vùng biển mở đạt hiệu quả kinh tế có sự tham gia của doanh nghiệp.
Sản phẩm khoa học:
- Báo cáo lý luận và thực tiễn nghề nuôi cá biển ở Việt Nam và trên thế giới, tiềm năng để phát triển công nghệ nuôi biển mở ở Việt Nam
- Báo cáo kết quả nghiên cứu, lựa chọn vùng nuôi, đối tượng nuôi và điều kiện phù hợp để phát triển công nghệ nuôi biển mở ở vùng biển Nam Trung Bộ
- Bộ tiêu chí đánh giá, xác định vùng nuôi và điều kiện phù hợp để phát triển công nghệ nuôi biển mở ở vùng biển Nam Trung Bộ
- Báo cáo kết quả thử nghiệm mô hình nuôi cá Chim vây vàngtrong lồng ở vùng biển mở đạt hiệu quả kinh tế
- Qui trình, sổ tay hướng dẫn công nghệ nuôi cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) trong lồng ở vùng biển mở đạt năng suất cao
- Báo cáo đề xuất định hướng và giải pháp phát triển công nghệ nuôi biển mở ở vùng biển Việt Nam
Công bố:
- 03 Bài báo khoa học quốc gia
- 01 bài báo khoa học quốc tế
- Sổ tay hướng dẫn công nghệ nuôi cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) trong lồng ở vùng biển mở đạt năng suất cao
Kết quả tham gia đào tạo sau đại học:
- Hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sỹ (chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, thuỷ sinh vật học)
- Thạc sỹ 01 (Nuôi trồng thủy sản, động vật học)
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 9/17/2020
Number of Views: 4457

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search