01 Tháng Bảy 2022  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Các chương trình, đề tài cấp Nhà Nước ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài cấp Nhà nước KC.09.24/06-10: Luận chứng khoa học kỹ thuật phục vụ cho quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ biển Nam Trung Bộ đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế biển.

I. Thông tin chung về đề tài:

 1. Tên đề tài: “Luận chứng khoa học kỹ thuật phục vụ cho quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ biển Nam Trung Bộ đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế biển”
 2. Thuộc chương trình: Khoa học và Công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội; Mã số: KC.09.24/06-10
 3. Cơ quan chủ trì: Viện Hải Dương học
 4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Hồng Long
 5. Thời gian thực hiện đề tài: 03 năm (2008 – 2010)
 6. Kinh phí thực hiện đề tài: 4.250.000.000 đồng

 

II. Mục tiêu của đề tài:

(1) Có được những kết quả đánh giá về sự biến động và khả năng phục hồi tài nguyên môi trường và các hệ sinh thái dưới tác động của các hoạt động kinh tế xã hội;
(2) Có được cơ sở KHKT dự báo biến động môi trường và các hệ sinh thái đảm bảo phát triển bền vững;
(3) Có được luận chứng KHKT cho việc định hướng qui hoạch phát triển bền vững và quản lý tổng hợp dải ven bờ biển Nam Trung Bộ.

III. Yêu cầu đối với sản phẩm của đề tài:

 • Hệ thống thông tin tư liệu, số liệu toàn diện, hoàn chỉnh và có độ tin cậy cao về điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường, kinh tế x• hội vùng nghiên cứu. Các bản đồ chuyên đề và tổng hợp tỉ lệ 1:50.000 và 1:200.000;
 • Cơ sở KHKT cho việc định hướng phát triển các khu công nghiệp, khu du lịch, khai thác toàn diện tài nguyên (sinh vật, sinh thái, các vũng vịnh, cửa sông và hải đảo);
 • Các chỉ tiêu kỹ thuật cho việc xây dựng các công trình bảo vệ, ổn định bờ biển và phục hồi các hệ sinh thái;
 • Luận chứng KHKT đảm bảo cho việc định hướng qui hoạch phát triển bền vững và quản lý tổng hợp dải ven bờ biển Nam Trung Bộ.

IV. Nội dung của đề tài:

 1. Thu thập hệ thống thông tin, tư liệu, số liệu lịch sử và cập nhật liên quan đến các lĩnh vực tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường ven bờ NTB.
 2. Đánh giá hiện trạng, biến động của tài nguyên, môi trường, các hệ sinh thái và khả năng phục hồi của chúng dưới tác động của các họat động KTXH.
 3. Nghiên cứu cơ sở khoa học kỹ thuật cho việc dự đoán biến động môi trường, các hệ sinh thái và KTXH đảm bảo phát triển bền vững.
 4. Nghiên cứu xây dựng cơ sở KHKT cho việc định hướng phát triển các khu công nghiệp, du lịch, khai thác toàn diện tài nguyên (sinh vật, sinh thái, các vũng vịnh, cửa sông và hải đảo).
 5. Nghiên cứu xây dựng luận chứng KHKT cho việc định hướng quy họach phát triển bền vững và qủan lý tổng hợp dải ven bờ biển NTB.
 6. Nghiên cứu và xây dựng luận chứng KHKT cho việc định hướng quy họach phát triển bền vững và qủan lý tổng hợp thành phố Phan Thiết và ngoại vi
 7. Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả của đề tài. Tổ chức các hoạt động hội thảo, hội nghị và lấy ý kiến chuyên gia tư vấn nhằm bổ sung và hoàn thiện các két quả nghiên cứu của đề tài.


V. Những văn bản pháp lý tiến hành đề tài:

 1. Quyết định số 2644/QĐ-BKHCN ngày 09/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài để thực hiện trong kế hoạch năm 2008 thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững Kinh tế - Xã hội ”, mã số: KC.09/06-10 và biên bản họp Hội đồng khoa học Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước ngày 27/11/2007.
 2. Quyết định số 3093/QĐ-BKHCN ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì đề tài, thuộc Chương trình “Chương trình Khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững Kinh tế - Xã hội ”, mã số: KC.09.24/06-10.
 3. Quyết định số 351/QĐ-BKHCN ngày 10/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kinh phí các đề tài cấp Nhà nước bắt đầu thực hiện năm 2008 thuộc Chương trỡnh “Khoa học và Công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững Kinh tế - Xã hội”, mã số KC.09.24/06-10.
 4. Biên bản họp thẩm định đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước ngày 25/01/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

VI. Các tổ chức và cá nhân tham gia đề tài:

- Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài:

 1. ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA Tp. HỒ CHÍ MINH
 2. VIỆN KINH TẾ, QUI HOẠCH THỦY SẢN
 3. VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
 4. VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN

- Các tổ chức phối hợp thực hiện đề tài khác :

 1.   Sở KH&CN Đà Nẵng
 2.   Sở TN & MT Quảng Nam
 3.   Sở KH & CN Quảng Nam
 4.   Sở KH&CN Quảng Ngãi
 5.   Sở TN & MT Quảng Ngãi
 6.   Sở KH&CN Bình Định
 7.   Sở TN & MT Phú Yên
 8.   Sở KH&CN Khánh Hòa
 9.   Sở TN & MT Ninh Thuận
 10.   Sở KH&CN Ninh Thuận
 11.   Sở TN & MT Bình Thuận

- Các cán bộ tham gia chính đề tài:
TT
Họ và tên,  học hàm, học vị
Tổ chức
công tác
Nội dung công việc tham gia
Thời gian làm việc cho đề tài
1
TS. Bùi Hồng Long
Viện Hải Dương học
Chủ nhiệm, điều hành chung đề tài
30
2
TS. Lê Đình Mầu
Viện Hải Dương học
Thư ký đề tài, phụ trách mảng điều kiện KT-TV, các thông số KHKT phục vụ thiết kế, xây dựng các công trình bảo vệ, ổn định bờ biển và bảo vệ môi trường.
20
3
PGS.TSKH. Nguyễn Tác An
Viện Hải Dương học
Tài nguyên, sinh thái-môi trường biển. Luận chứng khoa học-kỹ thuật phục vụ việc QLTH đới ven bờ biển.
12
4
TS. Nguyễn Hữu Đại
Viện Hải Dương học
Hệ sinh thái rừng ngập mặn, cỏ biển.
18
5
TS. Võ Sĩ Tuấn
Viện Hải Dương học
Các hệ sinh thái, sinh học.
18
6
CN. Tống Phước Hoàng Sơn
Viện Hải Dương học
Địa chất-Địa mạo, cơ sở dữ liệu, viễn thám.
18
7
PGS. TS. La Thị Cang
Đại học KHTN-ĐH QG Tp. HCM
Các quá trình thuỷ thạch động lực trong môi trường rừng ngập mặn
12
8
PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi
Viện Kinh tế, Qui hoạch Thủy sản
Luận chứng khoa học-kỹ thuật phục vụ việc định hướng qui hoạch phát triển bền vững ngành hải sản.
12
9
TS. Lê Anh Sơn                      
Viện Chiến lược phát triển
 Điều kiện kinh tế - xã hội, các chiến lược phát triển kinh tế- xã hội vùng và các địa phương.
12
10
TS. Trần Đình Lân
Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Bảo vệ môi trường biển, cơ sở dữ liệu, GIS.
12

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 23/06/2008
Số lượt người xem: 14520

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm