Tuesday, July 16, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Hợp đồng nghiên cứu triển khai và ứng dụng ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 280
Members Members: 0
Total Total: 280

Online Now Online Now:
    
 Hợp đồng nghiên cứu ứng dụng Minimize
Đề tài nghiên cứu sức chịu tải môi trường phục vụ lập kế hoạch phát triển vùng nuôi trồng thủy sản bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 1. Tên đề tài, mã số: Nghiên cứu sức chịu tải môi trường phục vụ lập kế hoạch phát triển vùng nuôi trồng thủy sản bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2. Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Hải dương học
3. Cơ quan chủ quản đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4. Danh sách thành viên tham gia đề tài
TT
Họ và tên, học hàm học vị
Chức danh trong đề tài
Tổ chức công tác
1
Phan Minh Thụ, ThS
Chủ nhiệm đề tài
Viện Hải dương học
2
Nguyễn An Khang, ThS
Thư ký khoa học
Viện Hải dương học
3
Huỳnh Minh Sang, TS
Thành viên chính
Viện Hải dương học
4
Lê Đình Mầu, TS
Thành viên chính
Viện Hải dương học
5
Phạm Thị Miền, TS
Thành viên chính
Viện Hải dương học
6
Lê Hùng Phú, ThS
Thành viên chính
Viện Hải dương học
7
Lê Thị Thu Thảo, ThS
Thành viên chính
Viện Hải dương học
8
Phạm Bá Trung, ThS.
Thành viên chính
Viện Hải dương học
9
Nguyễn Hữu Thi, ThS
Thành viên chính
Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
10
Đoàn Văn Nam, CN
Thành viên chính
Trung tâm khuyến nông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 
5. Mục tiêu (chung, cụ thể)
Mục tiêu chung: Xác định sức chịu tải môi trường tại các khu vực nuôi trồng thủy sản (sông Chà Và, sông Dinh, sông Mỏ Nhát) làm cơ sở lập kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Mục tiêu cụ thể:
- Có được các dẫn liệu về hiện trạng môi trường tại các khu vực nuôi trồng thủy sản sản (sông Chà Và, sông Dinh, sông Mỏ Nhát) thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Có được dữ liệu về tải lượng và sức chịu tải môi trường tại các khu vực nuôi trồng thủy sản sản (sông Chà Và, sông Dinh, sông Mỏ Nhát) thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Đề xuất được kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Bà Rịa – Vũng Tàu có tính khả thi cao
6. Nội dung
Nội dung 1: Điều tra khảo sát bổ sung các dữ liệu hiện trạng môi trường tại các khu vực nuôi trồng thủy sản (nguồn thải, xác định đặc trưng vùng nước, chế độ dòng chảy, thủy hải văn, các yếu tố ảnh hưởng)
Nội dung 2: Nguyên cứu, tính toán và dự báo tải lượng và sức chịu tải môi trường, phục vụ quy hoạch nuôi trồng thủy sản
Nội dung 3: Xây dựng bản đồ/sơ đồ và đề xuất bản kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững ở các sông Dinh, sông Chà Và và sông Mỏ Nhát
7. Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2023)
8. Tổng kinh phí: 3.337.030.000 đồng
9. Sản phẩm chính:
1. Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường nước nuôi trồng thủy sản tại các khu vực và bộ cơ sở dữ liệu điều tra, khảo sát bổ sung
2. Báo cáo kết quả tính toán và dự báo tải lượng, sức tải môi trường
3. Bản đề xuất kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững ở các sông Dinh, sông Chà Và và sông Mỏ Nhát. Bộ bản đồ/sơ đồ kế hoạch phục vụ phát triển bền vững các vùng nuôi trồng thủy sản
4. Báo cáo tổng kết.
5. Bài báo trong nước: 02 bài
6. Bài báo quốc tế: 01 bài.
7. Đào tạo: Hỗ trợ đào tạo thạc sĩ: 01 học viên.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 3/17/2022
Number of Views: 2731

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search