28 Tháng Hai 2024  
..:: Trang chủ » Xuất bản » Tuyển tập hội nghị Khoa học ::..   Đăng nhập
 Trang chủ Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 529
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 529

Đang Online Đang Online:
    
 Tuyển tập hội nghị Khoa học Đóng
Kỷ yếu: Hội nghị biển Đông 2012

Năm xuất bản: 2012
Nơi lưu trữ: Viện Hải Dương Học
Loại tài liệu: Tuyển tập hội nghị khoa học

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC
Contents
 
 
1. BÁO CÁO CHUNG
Plenary Session
 
Võ  Sĩ  Tuấn,  Bùi  Hồng  Long,  Nguyễn  Thị  Thanh  Thủy:  MỘT  SỐ  THÀNH  TỰU  VÀ  ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC
Highlights on the achievements and ways forward of Institute of  Oceanography.
1-8
Nguyễn  Tác  An,  Bùi  Hồng  Long:    VỀ  VIỆC  LỒNG  GHÉP  CÁC  NỘI  DUNG,  NHIỆM  VỤ NGHIÊN  CỨU BIỂN  CỦA VIỆT NAM  VÀO  KHUNG  CHIẾN  LƯỢC  TRUNG  HẠN  CỦA ỦY BAN HẢI DƯƠNG HỌC LIÊN CHÍNH PHỦ
Mainstreaming Vietnam marine research activities and programs into IOC medium- term
strategic framework
9-18
Polhmann   T.,   M.   Mathis,   B.  Mayer,   K.  O’Driscoll:   EXPERIENCES   FROM   REGIONAL CLIMATE   FORECASTS   FOR   THE   21ST    CENTURY   FOR   THE   NORTH   SEA   AND   ITS APPLICATION TO VIETNAMESE AND ADJACENT WATERS
19-26
 
2. ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO TỒN BIỂN
Marine Biodiversity and Conservation
 
Võ Văn Quang,  Trần  Thị Lê Vân:  TRỨNG  CÁ VÀ CÁ BỘT KHU  VỰC  NHA  PHU - BÌNH CANG, KHÁNH HÒA
The fish egg and larvae in Nha Phu– Binh Cang waters, Khanh Hoa
27-35
Vũ Ngọc Út, Tô Công Tâm: THÀNH PHẦN LOÀI VÀ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC CÁ NGỰA (HIPPOCAMPUS SPP.) Ở PHÚ QUỐC, VIỆT NAM
Species composition and fishing status of seahorses (Hippocampus spp.) in Phu Quoc islands, Viet Nam
36-45
Nguyễn Thành Huy, Nguyễn Văn Long: THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA QUẦN XÃ CÁ TRÊN VÙNG TRIỀU NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN
Species composition and distribution of fish communities on intertidal zone of Ninh
Hai, Ninh Thuan province
46-57
Nguyễn An Khang, Phan Thị Kim Hồng, Hứa Thái Tuyến, Đào Tấn Học: QUẦN XÃ ĐỘNG VẬT ĐÁY KHÔNG XƯƠNG SỐNG KÍCH THƯỚC LỚN TRONG ĐẦM THỊ NẠI, BÌNH ĐỊNH Macro-invertebrate communities in Thi Nai Lagoon, Binh Dinh Province
58-65
Tatiana N. Dautova: DISPERSAL PATTERNS OF THE CORALS IN THE INDO-WEST PACIFIC: TOWARDS THE UNDERSTANDING  OF THE BIODIVERSITY IN VIETNAMESE WATERS
66-75
Nguyễn  Văn Long, Thái Minh Quang:  HIỆN TRẠNG  KHAI THÁC NGUỒN  LỢI THỦY SẢN TRONG ĐẦM NHA PHU
Exploitation status of marine resources in nha phu bay
76-86
Trương Sĩ Hải Trình, Nguyễn Cho, Nguyễn Tâm Vinh, Nguyễn Ngọc Lâm: ĐỘNG VẬT PHÙ DU VÙNG CỬA SÔNG NHA PHU VÀ VỊNH BÌNH CANG- NHA TRANG
Zooplankton in estuary of Nha Phu- Binh Cang and Nha Trang bay
87-98
Phan Thị Kim Hồng:   QUẦN  XÃ GIUN  NHIỀU  TƠ (POLYCHAETA)  Ở ĐẦM  ĐỀ GI, TỈNH BÌNH ĐỊNH
Polychaete community in De Gi Lagoon,  Binh Dinh Province

Lê Như Hậu
, Võ Thành Trung, Nguyễn Văn Tú: DANH MỤC RONG LỤC (CHLOROPHYTA)  Ở99-108
VIỆT NAM
Check list of Chlorophyta  in Viet Nam
109-118
Nguyễn Văn Tú, Lê Như Hậu: GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI NGÀNH RONG NÂU (OCHROPHYTA - PHAEOPHYCEAE)  Ở VIỆT NAM
Contribution to study of brown algae (Ochrophyta-Phaeophyceae) from Vietnam
119-129
Phan Kim Hoàng: SAN HÔ CỨNG VÙNG BIỂN PHÚ QUÝ – TỈNH BÌNH THUẬN Hard corals in the waters bordering Phu Quy islands, Binh Thuan province
130-140
Mã Thị Thanh Ngân, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Chí Thời: CHI TẢO HAI ROI - CERATIUM
SCHRANK, 1793 TRONG VỊNH NHA TRANG
On the genus Ceratium SCHRANK, 1793 in Nha Trang Bay
141-150
Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Đào Tấn Hỗ: THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT DA GAI TRONG THẢM CỎ BIỂN Ở VÙNG VEN BỜ KHÁNH HÒA
Species composition of echinoderms in seagrass beds in Khanh Hoa Province
151-158
Đoàn Như Hải, Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Ngọc Lâm: THÀNH PHẦN LOÀI VÀ BIẾN ĐỘNG MẬT ĐỘ TẢO SILÍC PSEUDO-NITZSCHIA  VEN BIỂN KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
Species compoition  and cell density variation of diatoms Pseudo-nitzschia  spp. in coastal waters of
Khanh Hoa, Viet Nam
159-168
Ha Thái Tuyến: THÀNH PHẦN ỐC KHÔNG VỎ (BỘ NUDIBRANCHIA)  TRONG RẠN SAN HÔ VEN BỜ MIỀN TRUNG
Composition of Nudibranchs (Order Nudibranchia) in coral reef in Central Vietnam
169-178 
Bùi Quang  Ngh Võ Văn Quang:  HIỆN TRẠNG  VÀ SỰ XUẤT  HIỆN NGUỒN  GIỐNG  CỦA NGHÊU (MERETRIX LYRATA) Ở VEN BIỂN, CỬA SÔNG TRÀ VINH
On status and occurence of seed source of Lyrate Asiatic hard clam (Meretrix lyrata) at estuaries in
Tra Vinh Province
179-188

3. SINH HỌC BIỂN VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Marine Biology and Aquaculture
 
Nguyễn Thị Thanh Thủy, Hà Lê Thị Lộc: TỔNG QUAN MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NỔI BẬT VỀ NUÔI TRỒNG  HẢI SẢN CỦA VIỆN HẢI DƯƠNG  HỌC TRONG  THỜI GIAN GẦN ĐÂY
Overview   on   noticeable   results   in   marine   aquaculture   research   recently   by   the   Institute   of
Oceanography
189-198
Andreas Kunzmann, Stefanie Bröhl, Hoang Trung Du: RIVER REEF IMPACT STUDIES I (RRIS I): REEF RESPONSES TO CHANGING WATER TEMPERATURES
199-214
Nguyễn Hữu Huân: MÔ HÌNH HÓA ĐẶC TRƯNG MUỐI DINH DƯỠNG NITƠ VÀ PHỐT PHO VÔ CƠ Ở VỰC NƯỚC NHA TRANG - NHA PHU (KHÁNH HÒA)
Modelling the dynamic characteristics of dissolved inorganic nitrogen and phosphorus in Nha Trang - Nha Phu waters
215-224
Trần Thị Mai Phương, Nicolas Marmier, Charlotte Hurel, Nguyễn Kỳ Phùng: SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG Ở MỘT SỐ LOÀI NHUYỄN  THỂ  TẠI VÙNG BIỂN KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
Bioaccumulation  of  heavy  metals  in  some  mollusk  species  at  the  coast  of  Khanh  Hoa  province, Vietnam
225-234
 
Lê   Thị   Nam   Thuận,   Nguyễn   Thị   Thúy:   MỘT   SỐ   ĐẶC   ĐIỂM   SINH   SẢN   CÁ   CHAI
PLATYCEPHALUS INDICUS (Linnaeus, 1758) Ở VÙNG VEN BIỂN THỪA THIÊN-HUẾ
Some of reproductive  characteristics  of Platycephalus  indicus (linnaeus,  1758) at the sea waters of
Thua Thien Hue province
235-243
 
Trần Mai Đức, Trần Quang Thái, Nguyễn Bách Khoa, Đỗ Kim Tâm: MÔ HÌNH NUÔI TRỒNG RONG SỤN KAPPAPHYCUS ALVAREZII DOTY TRONG LỒNG LƯỚI TREO GIÀN PHAO NỔI The model of cultivation for Kappaphycus alvarezii Doty in net cage hanging on floating raft
244-252
Lê Như Hậu, Vũ Thị Mơ, Võ Thành Trung, Nguyễn Thị Hương: ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ VÀ NHIỆT ĐỘ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CÂY RONG MƠ CON CỦA LOÀI SARGASSUM POLYCYSTUM  C. AGARDH, 1824
Effects of substratum and temperature on the growth of germling of Sargassum polycystum C. Agardh,
1824
253-261
Hà Lê Thị Lộc, Nguyễn Kim Bích, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Trung Kiên: QUI TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ KHOANG CỔ NEMO (AMPHIPRION OCELLARIS CUVIER, 1830) CÓ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU
Protocol of seed production and growth out culture of nemo fish (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830)
for exportation
262-268
Huỳnh   Minh   Sang,   Trần   Văn   Bằng:   TỔNG   QUAN   VỀ   VIỆC   SỬ   DỤNG   MANNAN OLIGOSACCHARIDES TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
An overview on the use of the mannan oligosaccharides in aquaculture
269-278

Hồ Thị Hoa, Vũ Thị Hồng Nhung, Trương Sĩ Kỳ , Đặng Trần Tú Trâm: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BA LOẠI THỨC ĂN LÊN TỈ LỆ SỐNG VÀ SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ NGỰA THÂN TRẮNG (HIPPOCAMPUS  KELLOGGI JORDAN & SNYDER, 1902) TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
The effects of three kinds of food on the survival and growth rate of great seahorse (Hippocampus kelloggi, Jordan & Snyder, 1902) in captivity
279-285

Thái Ngọc Chiến, Trần Văn Hào: HIỆN TRẠNG  NGUỒN  LỢI VÀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC TÔM HÙM GIỐNG Ở TỈNH PHÚ YÊN
The status of  lobster juveniles resources and capturing in Phu Yen province
286-293
Võ Văn Quang, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ, Trần Công Thịnh: ĐẶC ĐIỂM QUẦN XÃ VÀ HIỆN TRẠNG NGUỒN LỢI CÁ VÙNG BÌNH CANG VÀ NHA PHU, TỈNH KHÁNH HÒA Community characteristics and status of fish resouces in Binh Cang- Nha Phu, Khanh Hoa
294-304
Lê Thanh Tùng, Vũ Tuấn Nam, Trần Minh Hoàng, Nguyễn Văn Thỏa, Đinh Thái Bình, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Xuân Phúc, Lê Tuấn Sơn: BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN GÂY CHẾT  NGAO  NUÔI  (MERETRIX  LYRATA  VÀ  M.  MERETRIX)  TẠI  VÙNG  VEN  BIỂN  THÁI BÌNH
Preliminary study cause of death cultured hard clam (Meretrix lyrata and m. Meretrix) in the coastal
area of Thai Binh province
305-315
Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Thị Lan, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Nhật Như Thủy: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI QUẦN THỂ CÓC ĐỎ (LUMNITZERA  LITTOREA (JACK) VOIGT.
1845) Ở VỊNH CAM RANH (TỈNH KHÁNH HÒA)
Study on ecological characters of Lumnitzera littorea (Jack) Voigt. 1845 population at Cam Ranh bay
(Khanh Hoa province)
316-323
Hoàng Công Tín, Tống Phước Hoàng Sơn: ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VIỄN THÁM TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CÁC HỆ SINH THÁI VEN BIỂN VIỆT NAM: TRƯỜNG  HỢP NGHIÊN CỨU ĐIỂM Ở VÙNG VEN BIỂN THỪA THIÊN-HUẾ
Mapping  of coastal  ecosystems  by using  earth  observation  data:  a case  study  in Thua  Thien  Hue province, central Vietnam
324-333
 
Võ Thành Trung, Lê Như Hậu, Nguyễn Thanh Hằng: NGUỒN SINH KHỐI RONG LỤC TRONG AO ĐẦM NƯỚC LỢ TỈNH KHÁNH HÒA CHO SẢN XUẤT ETHANOL
Studing  on green seaweed  biomass  resources  in brackish  pond in Khanh Hoa province  for ethanol
production
334-340
Lê Th  Nam ThuậnNguyễn Th  Thúy: ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG VÀ THÀNH PHẦN THỨC ĂN CỦA CÁ CHAI PLATYCEPHALUS  INDICUS (LINNAEUS, 1758) Ở VÙNG VEN BIỂN THỪA THIÊN-HUẾ
Growth characteristics and food components of Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758) in the coastal zone of Thua Thien Hue province
341-350

Xiao  Liu,  Walker  O.  Smith,  Jr.,  Doan  Nhu  Hai,  Nguyen  Ngoc  Lam:  SUMMER  HYDROG- RAPHY, NUTRIENT STOICHIOMETRY, AND PHYTOPLANKTON DISTRIBUTIONS OFF SOUTHEAST VIET NAM
351-367
Nguyễn Thị Tường Vi: HIỆN TRẠNG KHAI THÁC NGUỒN LỢI THỦY SẢN VÙNG BIỂN VEN BỜ ĐÀ NẴNG
Status of exploitation of fishery resources in coastal waters of Da Nang
368-377
Nguyễn Văn Long, Đào Tấn Học: ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI TÔM HÙM GIỐNG VÙNG BIỂN VEN BỜ VIỆT NAM
Lobster seed assessments in the coastal waters of  Vietnam
378-386
 
Lại  Thúy  Hiền,  Vương  Thị  Nga,  Nguyễn  Thị  Yên,  Đỗ  Thu  Phương,  Kiều  Thị  Quỳnh  Hoa, Nguyễn Thị Thu Huyền, Akihiko Maruyama: NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG VI SINH VẬT Ở VỊNH NỔI TIẾNG VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ HIỆN ĐẠI
Study on microbial diversity at Vietnam famous bays by molecular modern methods
387-400
Nguyễn Thị Diệu Thúy, Thẩm Thị Ngọc Diệp: VAI TRÒ CỦA WWF TRONG BẢO TỒN BIỂN Ở
VIỆT NAM
Role of WWF in marine conservation in Vietnam
401-406
Hồ Văn Thệ & Nguyễn  Ngọc Lâm:  TẢO HAI ROI SỐNG  ĐÁY (DINOPHYTA)  VÙNG  BIỂN
ĐẢO PHÚ QUỐC (KIÊN GIANG)
Epiphytic dinoflagellate (Dinophyta) from Phu Quoc island (Kien Giang)
407-414
 
4. HÓA SINH VÀ CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN BIỂN
Biochemistry and Marine natural products
 
Phạm Quốc Long, Chu Quang Truyền, Đặng Thị Phương Ly, Phạm Minh Quân, Hoàng Thanh Hương, S.P. Kasijanov,  N.A. Latyshev: ALKYL-GLYXERIT  TỪ SINH VẬT BIỂN - MỘT HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN NHIỀU TIỀM NĂNG HOẠT TÍNH SINH HỌC
Alkyl-glyceride from marine organisms – a high potential natural bioactive compounds
415-431
Đào Việt Hà, Phạm Xuân Kỳ, Nguyễn Phương Anh, Phan Bảo Vy, Đặng Quốc Minh: ĐỘC TÍNH TETRODOTOXIN  Ở ỐC HƯƠNG  BABYLONIA  AREOLATA  (LINK,  1807) NUÔI  BẰNG  THỨC ĂN CHẾ BIẾN TỪ CÁ NÓC ĐỘC
Tetrodotoxin toxicity in the spotted babylon, Babylonia areolata (Link, 1807) fed by toxic puffer
432-441
 
Đoàn Lan Phương, Nguyễn Th  Thu, Cẩm Th  Ính, Trần Th  Dung, Phạm Quốc Long: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MỰC ỐNG LOLIGO CHINENSIS GRAY THU TẠI VÙNG ĐẢO CÔ TÔ
Evaluating the quality of the squid Loligo chinensis Gray at Co To island
442-447

Nguyễn Đình Luyện, Trần Thị Hồng Hà, Trần Thị Như Hằng, Lê Hữu Cường, Vũ Đình Giáp, Đỗ Hữu Nghị, Phạm Quốc Long, Nguyễn Hoài Nam, Lê Mai Hương: HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT CỦA MỘT SỐ VI NẤM PHÂN LẬP Ở VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM
Preliminary  investigation  of  anti-microbial  activity  of  some  fungal  strains  isolated  from  marine organisms
448-455
Chế Thị Cẩm Hà, Phan Thị Thu Hồng, Nguyễn Minh Trí: THÀNH PHẦN SINH HÓA CỦA SÒ HUYẾT ANADARA GRANOSA (L.) Ở ĐẦM LĂNG CÔ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Biochemical composition of the blood cockle Anadara granosa (L.) in Lang Co lagoon, Thua Thien - Hue province.
456-461
Lê Đình Hùng & Kanji Hori: TIỀM NĂNG SỬ DỤNG LECTIN TỪ RONG ĐỎ KAPPAPHYCUS ALVAREZII
Application potential of lectin from red alga Kappaphycus alvarezii
462-471
Phạm Xuân Kỳ, Đào Việt Hà: XÁC ĐỊNH CÁC HỆ THỐNG HOÓC MÔN GÂY TIẾT KÍCH DỤC TỐ Ở NÃO CÁ MÚ CHẤM NÂU EPINEPHELUS  COIOIDES  (HAMILTON,  1822) BẰNG PHƯƠNG PHÁP MIỄN DỊCH MÔ TẾ BÀO
Immunohistochemical identification of Gonadotropin- releasing hormone systems in the brain
and pituitary of the orange-spotted grouper Epinephelus coioides (Hamilton, 1822)
472-484
 Cao Thị Thúy Hằng, Trần Nguyễn Hà Vy, Võ Mai Như Hiếu, Nguyễn Bách Khoa, Bùi Minh Lý, Trần  Thị  Thanh  Vân:  SÀNG  LỌC  HOẠT  TÍNH  KHÁNG  KHUẨN  CỦA  RONG  BIỂN  MIỀN TRUNG VIỆT NAM
Screening for antibacterial activities in  some marine algaes from the Central Vietnam
485-491
Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Thị Hải Thanh, Lê Phương  Chung, Phạm Thu Thủy: PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI KHUẨN BIỂN SINH BACTERIOCIN  NHẰM  ĐỊNH  HƯỚNG  ỨNG  DỤNG  DƯỢC  PHẨM  TRONG  NUÔI  TRỒNG THỦY SẢN
Isolation, screening and characterization of marine bacteriocin-producing  bacteria for the development of potential drugs in aquaculture
492-503
Trần Thị Thanh Vân, Trương Anh Tuấn: XÁC ĐỊNH FLORFENICOL  TRONG  CÁ VÀ TÔM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC/DAD)
Determination of Florfenicol in fish and shrimp by HPLC with diot array UV detector (HPLC/DAD)
504-511
Lê Tất Thành, Nguyễn Tiến Dũng, Chu Quang Truyền, Hoàng Thanh Hương, Nguyễn Văn Sơn, Phạm Minh Quân, Vũ Đình Hoàng, Phạm Quốc Long: NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA PHẢN ỨNG ĐIỀU CHẾ GLUCOSAMIN SUNFAT TỪ PHẾ PHẨM THỦY SẢN Research  for optimizing  reactivity  condition  for preparation  of glucosamine  sunfate  from  fisheries scraps
512-519

Đỗ Trung Sỹ, Trần Đình Toại, Lê Tất Thành, Hoàng Thị Bích, Nguyễn Văn Tuyến Anh, Nguyễn Đình  Tuyển,  Nguyễn  Xuân  Nguyên,    Phạm  Quốc  Long:  NGHIÊN  CỨU  QUY  TRÌNH  THỦY PHÂN CÁ TẠP VÀ PHẾ LIỆU THỦY SẢN BẰNG ENZYME ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CAO ĐẠM GIÀU AXIT AMIN ỨNG DỤNG TRONG Y, DƯỢC
Study  the hydrolysis  process  of fishes  and fisheries  scraps  using  enzyme  to produce  high  protein products with amino acid richness applied in medicine
520-528
Võ Mai Như Hiếu, Bùi Minh Lý, Phạm Quốc Long, Nguyễn Ngọc Linh, Trần Thị  Thanh Vân: TINH CHẾ POLYPHENOL  TỪ RONG SARGASSUM  MCCLUREI  BẰNG PHƯƠNG  PHÁP SẮC KÝ CỘT
Separation of total polyphenol from Sargassum mcclurei by column chromatography
529-535
Đoàn Lan Phương, Nguyễn Thị Thu, Trịnh Thị Thu Hương, Trần Thị Thủy, Phạm Minh Quân, Manobjyoti Bordoloi, Phạm Quốc Long: THÀNH PHẤN SINH HÓA CỦA MỘT SỐ LOÀI SAO BIỂN VIỆT NAM
Bio-chemical composition of some starfishes from Vietnam
536-543
DANH MỤC CÁC TÁC GIẢ
Author Index
544-545
DANH MỤC CÁC TỪ KHÓA
Keyword Index
546-549

 

MỤC LỤC
Contents
 
1. CÁC QUÁ TRÌNH HẢI DƯƠNG HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN
Oceanographic Processes & Engineering
 
Nguyễn Bá Xuân: CHẨN ĐOÁN CÁC QUÁ TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC THÔNG QUA PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NHỎ THẲNG ĐỨNG CỦA NHIỆT ĐỘ TẠI VÙNG BIỂN THỀM LỤC ĐỊA TỈNH KHÁNH HÒA
- Diagnosis of the marine dynamical process by analysis of the vertical fine structure of temperature and salinity in the continental shelf of Khanh Hoa waters
1-8
 
Phạm Xuân Dương: MÔ HÌNH HOÁ TRƯỜNG DÒNG CHẢY TẠI CỬA SÔNG ĐỒNG BÒ (NHA TRANG) DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH LẤN BIỂN
- Modeling of current field in the Dong Bo river mouth area (Nha Trang city) under the impact of marine encroaching works
9-16
 
Bùi Hồng Long, Trần Văn Chung: THỬ NGHIỆM TÍNH TOÁN HỆ DÒNG CHẢY KHU VỰC
BIỂN NAM TRUNG BỘ BẰNG MÔ HÌNH BA CHIỀU (3D) PHI TUYẾN
- Using three-dimensional (3d) nonlinear model for the experimental calculation of current system in south-central Viet Nam waters
17-28
 
Vũ Tuấn Anh: TÍNH TOÁN BIẾN ĐỔI ĐỊA HÌNH ĐÁY VỊNH BÌNH CANG – NHA PHU
DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG TRIỀU VÀ SÔNG TRONG KHOẢNG THỜI GIAN 29/10 –
13/11/2010.
- Calculation results of the bed elevation in Nha Phu – Binh Cang Bay by river flow and tide current from Oct 29 to Nov. 13, 2010.
29-36
 
Nguyễn Chí Công, Nguyễn Minh Huấn, Phan Thành Bắc: MÔ PHỎNG LAN TRUYỀN CHẤT
GÂY Ô NHIỄM TỪ CỬA SÔNG TỚI CÁC BÃI TẮM TRONG VỊNH NHA TRANG
- Transport simulation of caused pollution matter from river mouth to swimming beach in Nha Trang
Bay.
37-44
 
Phạm Sỹ Hoàn: SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TRƯỜNG GIÓ TẠI VÙNG BIỂN VEN BỜ VIỆT NAM
- Wind variation in Vietnamese coastal areas
45-52
 
Okamoto Kyoichi, Kenji Hotta: PURIFICATION EXPERIMENTS ON OCEAN SLUDGE BY USING COAGULANTS AND ACTIVATING MICROORGANISMS
53-62
 
Mitnik Leonid: DYNAMIC OCEANIC AND ATMOSPHERIC PHENOMENA IN THE VIETNAMESE WATERS VIEWED BY SATELLITE MICROWAVE RADIOMETERS AND SARS
63-72
 
Vlasova Galina A., Nguyễn Bá Xuân, Bùi Hồng Long:
THE WATER CIRCULATION UNDER THE INFLUENCE OF A WEAK GRADIENTFIELD OF ATMOSPHERIC PRESSURE OFF VIETNAM IN SPRING 1999
 73-80
 
Nguyễn Hoàng Phong: PHÂN TÍCH PHỔ SÓNG LAN TRUYỀN TRONG RỪNG NGẬP MẶN
VÀ MÔ PHỎNG TRƯỜNG SÓNG BẰNG MÔ HÌNH SWAN
- The wave spectrum analysis in mangrove forest and simulation of wave field by using SWAN
model.
81-88
 
Võ Lương Hồng Phước: TÁC ĐỘNG CỦA THỦY ĐỘNG LỰC HỌC TRONG VÙNG RỪNG
NGẬP MẶN VEN BIỂN THÍCH ỨNG VỚI NƯỚC BIỂN DÂNG
- The impact of hydrodynamics in coastal mangrove forests in response to sea level rise
89-96
 
Bùi Hồng Long, Trần Văn Chung: MỘT VÀI KẾT QỦA TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY BẰNG MÔ
HÌNH BA CHIỀU PHI TUYẾN (3D) KHU VỰC VỊNH BÌNH CANG-NHA PHU
- Some calculated results by using nonlinear three dimensional (3d) model in Binh
Cang – Nha Phu bay
97-108
 
Võ Lương Hồng Phước: CÁC MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC TRONG RỪNG NGẬP MẶN
- Hydrodynamic modelings in mangrove forests
109-115
 
Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Quốc Trình: CHUYỂN ĐỘNG TRÔI CỦA VẬT THỂ TRÊN BIỂN: PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO SỐ TRỊ
- Object drift forecast in the ocean: the leeway numerical method
116-124
 
Phạm Sĩ Hoàn, Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Văn Tuân: MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG THỦY VĂN ĐỘNG LỰC VÙNG BIỂN VEN BỜ NAM VIỆT NAM
- Some hydro-dynamical features in the coastal area in Southern Viet Nam
125-132
 
Phạm Xuân Dương: MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ DÒNG CHẢY TỔNG HỢP TẠI KHU VỰC THƯỜNG XUẤT HIỆN DÒNG RIP Ở CÁC BÃI BIỂN NHA TRANG, HÒN CHỒNG VÀ BÃI DÀI CAM RANH
- Some statistical characteristics of the current in THE areas often appear rip current at Nhatrang
133-143
 
Phạm Thị Phương Thảo: KẾT QUẢ SƠ BỘ NGHIÊN CỨU DÒNG RIP KHU VỰC BÃI DÀI, CAM RANH, KHÀNH HÒA, VIỆT NAM
- Premininary study results of rip current in Bai Dai, Cam Ranh
144-153
 
2. TAI BIẾN THIÊN NHIÊN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Natural Hazard and Climate Change
 
Lê Đình Mầu, Pham Ba Trung, Le Phuoc Trinh: ĐẶC ĐIỂM XÓI LỞ/BỒI TỤ TẠI DẢI VEN
BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
- Erosion /deposition features along Mekong river delta coast
154-163
 
Lê Đức Cường, Phạm Hải An, Trần Anh Tú: MÔ PHỎNG CÁC KỊCH BẢN TRÀN DẦU KHU
VỰC CẢNG HẠ ĐOẠN – HẢI PHÒNG
- Simulation scenarios for oil spill in the Ha Doan port, Hai Phong City, Viet Nam
164-171
 
Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Yên , Nguyễn Đình Thọ, Lại Thúy Hiền: NGHIÊN CỨU
KHẢ NĂNG PHÂN HỦY MUỘI THAN CỦA VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ VỊNH HẠ LONG
- Study on black carbon degradation capacity of bacteria isolated from Ha Long Bay
172-183
 
Nguyễn Bá Xuân: NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÂN BỐ CÁC KHỐI NƯỚC TẦNG
MẶT BIỂN ĐÔNG
- Study on the formation and distribution of surface water masses in the East Sea
184-190
 
 
3. ĐỊA CHẤT VÀ HÓA HỌC BIỂN
Marine Geology and Chemistry
 
 
Shakirov R.B., Phung Van Phach, Nikiforov V.M., Obzhirov A., Nguyen Nhu Trung, Nguyen Hong Lan: JOINT VIET NAM - RUSSIAN LAB FOR MARINE GEOSCIENCE AND TECHNOLOGY (IMGG VAST-POI FEB RAS): SCIENTIFIC ACTIVITY
191-195
 
Lê Thị Vinh: TỔNG QUAN MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
VEN BỜ KHÁNH HÒA TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY, 2007-2011
- An overview: - Studies of Environmental quality in Khanh Hoa coastal area in past five years, 2007-
2011.
196-205
 
Võ Văn Phú, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Đắc Tạo: ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC NGỌT TRÊN ĐẢO CỒN CỎ - TỈNH QUẢNG TRỊ PHỤC VỤ CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
- Survey and evaluation of proposals and security solutions fresh water resources in Con Co Island –
Quang Tri purpose for living
206-213
 
Nguyễn Đình Đàn: ĐẶC ĐIỂM VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THỀM HOLOCEN Ở QUẦN ĐẢO HOÀNG SA, TRƯỜNG SA VÀ VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ VIỆT NAM
- Characteristics and relation between Holocene terraces in the Paracel, Spratly Islands and South- central coast of Viet Nam
214-222
 
Phạm Hữu Tâm: MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG VỀ MUỐI DINH DƯỠNG TẠI VÙNG BIỂN BÌNH THUẬN, VIỆT NAM
Some characteristics of nutrients in coastal waters, Binh Thuan Province, Viet Nam

 

 
Phạm Bá Trung: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VÀ TRẦM TÍCH TẦNG MẶT ĐẦM ĐỀ GI
- Topography and sedimentological characteristic of De-Gi Lagoon
232-242
 
Hoàng Trung Du, Bùi Văn Lai: SỰ NHIỄM BẨN VÀ TÍCH LŨY SINH HỌC CÁC CHẤT HỮU CƠ NGUY HẠI KHÓ PHÂN HỦY(OCPs và PAHs) TRONG VÙNG BIỂN VEN BỜ VỊNH NHA TRANG
- The contamination and bioaccumulation of persistence organics (OCPs and PAHs) in coastal waters of Nha Trang Bay.
243-253
 
Lê Thị Vinh, Dương Trọng Kiểm, Nguyễn Hồng Thu, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, Lê Hùng Phú: CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC RẠN SAN HÔ TRONG VỊNH NHA TRANG
- Environmental quality at coral reefs in Nha Trang bay
254-262
 
Phạm Văn Thơm, Phạm Bá Trung, Trần Văn Bình: QUÁ TRÌNH LẤN BIỂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẢNH QUAN VÙNG VEN BỜ TỈNH KHÁNH HÒA
- Influences of sea-filling projects to coastal LANDSCAPE in Khanh Hoa province
263-273
Nguyễn Hồng Thu, Lê Thị Vinh, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, Lê Hùng Phú, Võ Trần Tuấn Linh: NGUỒN GỐC VÀ DẠNG TỒN TẠI (TRONG PHA HÒA TAN, LƠ LỬNG VÀ TRẦM TÍCH) CỦA CÁC KIM LOẠI NẶNG Fe, Mn, Zn và Cu TRONG SÔNG CÁI NHA TRANG, VIỆT NAM
- Source and existence (in phase of dissolution, suspended solid and sediment) of heavy metals Fe, Mn, Zn, and Cu in Cai river, Nha Trang, Viet Nam
274-282
 
Nguyễn Ngọc: ĐỊA TẦNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN LIÊN QUAN Ở HỆ THỐNG VŨNG - VỊNH VEN BỜ BIỂN VIỆT NAM
- Stratigraphy and related mineral resources in the system of Bights (shelters) – Bays (embayments) along the coast of Viet Nam
283-298
 
Tran Thi Thu Dung,Valérie Cappuyns, Rudy Swennen, Elvira Vassilieva, Nguyen Ky Phung: KHẢ NĂNG RÒ RỈ KIM LOẠI NẶNG TỪ XỈ ĐỒNG VÀ TRẦM TÍCH BIỂN TẠI PHÍA NAM VỊNH VÂN PHONG – VIỆT NAM
- The potential leachability of heavy metals from blasted copper slag and marine sediment in South of Van Phong bay – Vietnam
299-308
 
Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Hữu Cử, Trần Ngọc Điệp: TIẾN HÓA CỦA BỜ TÂY VỊNH BẮC
BỘ TRONG PLEISTOCEN MUỘN - HOLOCEN
- Evolution of the west coast of the Tonkin Gulf in the period of late Pleistocene- Holocene
309-321

Shakirov R.B., Phung Van Phach
, Nguyen Nhu Trung, Nguyen Hong Lan,Le Duc Anh: EFFECTIVE METHODS AND EQUIPMENT FOR GASGEOCHEMICAL AND ENVIRONMENTAL STUDIES IN VIETNAMESE WATERS

 

 
Nguyễn Tiến Hải, K. Stattegger: CÁC TRUNG TÂM TÍCH TỤ TRẦM TÍCH VÀ TỐC ĐỘ LẮNG ĐỌNG TRẦM TÍCH TRONG HOLOCENE TRÊN THỀM LỤC ĐỊA ĐÔNG NAM VIỆT NAM
- Areas of sedimentary accumulation and accumulation rate on the continental shelf of South East
Viet Nam in Holocene
339-347
 
Nguyễn Như Trung: VỀ HỆ THỐNG ĐỨT GÃY SÂU KHU VỰC BIỂN ĐÔNG NAM THEO PHÂN TÍCH SỐ LIỆU TRƯỜNG THẾ BẰNG CÁC BỘ LỌC ĐẠO HÀM
- Deep fault systems in the Southeastern Sea of Vietnam from potential anomaly interpretation by the derivative filters
348-356
 
4. QUẢN LÝ BIỂN
Coastal and Ocean Management
 
Dư Văn Toán: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT PSSA TẠI VIỆT NAM PHỤC VỤ QUẢN LÝVÀ BẢO TỒN BIỂN
- The scientific basis and proposed pssa in vietnam for marine conservation and management
357-369
 
Nguyễn Tác An & Bùi Hồng Long: PHÁT TRIỂN XANH LAM Ở BIỂN ĐÔNG: NHỮNG VẤN ĐỀ VÀ TRIỂN VỌNG
- Development of blue-green economy in Bien Dong: issues and prospects
370-379
 
Võ Duy Sơn, Nguyễn Tác An, Lê Đình Mầu, Phan Minh Thụ: ĐÁNH GIÁ PHÔNG PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG VÙNG BIỂN VEN BỜ HÒA TÂM (PHÚ YÊN), VĨNH HẢI VÀ PHƯỚC DINH (NINH THUẬN) PHỤC VỤ XÂY DỰNG CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
- Assessment of environmental background radioactivities in the coastal waters of Hoa Tam (Phu Yen), Vinh Hai and Phuoc Dinh (Ninh Thuan) for building nuclear power plants

DAN
H MỤC CÁC TÁC GIẢ380-389
Author Index
390
 
DANH MỤC CÁC TỪ KHÓA
Keyword Index
391-394

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Ngô Mạnh Tiến
Ngày đăng: 19/11/2015
Số lượt người xem: 4539

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Đóng
    
 Phản hồi Đóng

CAPTCHA image
Nhập mã ở trên vào hộp dưới đây
Hủy Bỏ   Gửi
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm