Tuesday, February 27, 2024  
..:: Trang chủ » Xuất bản » Tuyển tập nghiên cứu biển ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 415
Members Members: 0
Total Total: 415

Online Now Online Now:
    
 Tuyển tập nghiên cứu biển Minimize
Tuyển tập nghiên cứu biển - Tập XXI (1) 2015

Năm xuất bản: 2015
Loại tài liệu: Tuyển tập nghiên cứu biển

  MỤC LỤC
  
TỔNG QUAN OVERVIEW
1.    Nguyn ThThanh Thy. Công nghệ nuôi dựa trên hệ sinh thái rạn san hô và ảnh hưởng của điều kiện nuôi (Ex Situ) lên sự phát triển của san hô.
Aquarium technology based on coral reef ecosystem and the effects of culture conditions (Ex Situ) on coral development.
1
BÀI BÁO NGHIÊN CU STUDY PAPERS
2.    Phm Sĩ Hoàn. Đặc điểm dòng chảy đầm Đề Gi, Bình Định.
Simulation of the current system in De Gi lagoon (Binh Dinh province)
11
3.    Phm Xuân Dương. Bước đầu nghiên cứu dòng hải lưu tây bắc Thái Bình Dương bằng mô hình số.
The initial study on circulation at North-Western Pacific by numerical model.
21
4.    Lê Thị Vinh, Nguyễn Hồng Thu, Dương Trọng Kiểm, Phạm Hữu Tâm, Phạm Hồng Ngọc, Lê Hùng Phú, Võ Trần Tuấn Linh. Hàm lượng các kim loại nặng trong trầm tích tại các trạm quan trắc Nha Trang, Vũng Tàu và Rạch Giá (1998-2014).
Heavy metal contents in sediment at monitoring stations Nha Trang, Vung Tau and Rach Gia (1998-2014).
32
5     Nguyn Thu Hng, Đào Thanh Sơn, Võ ThMChi, Đặng Quc Minh, Lê HKhánh H, Phan Bo Vy, Đoàn ThThiết, Phm Xuân K, Đào Vit Hà. Độc tố Saxitoxin ở một số chủng vi khuẩn lam Cylindrospermopsis raciborskii phân lập từ hồ Dầu Tiếng.
Saxitoxin in some strains of Cylindrospermopsis raciborskii isolated from Dau Tieng reservoir.
41
6.    Nguyn ThMNgân, Bùi Quang Ngh. Loài đuôi rắn Ophiosphaera insignis Brock, 1888 (Lớp đuôi rắn – ngành da gai) mới ghi nhận ở vùng biển Việt Nam.
New record of the Ophuroid Ophiosphaera insignis Brock, 1888 (Ophiuroidea-Echinodermata) in Vietnamese seawaters.
50
 7.  Trương Sĩ Hi Trình, Nguyn Tâm Vinh. Biến động thành phần loài và sinh vật lượng động vật phù du tại trạm quan trắc Vũng Tàu, 2006-2010.
Variation of zooplankton abundance and species composition at monitoring station in Vung Tau, 2006-2010.
56
8.    Võ Hi Thi. Đánh giá chất lượng sò huyết Anadara granosa (Linne, 1758) tại xã Long Khánh, tỉnh Trà Vinh bằng chỉ thị vi sinh vật.
Evaluation on quality of blood cockle Anadara granosa (Linne, 1758) in Long Khanh commune, Tra Vinh province using bacteria as bio-indicators.
72
9     Trương Sĩ Hi Trình. Lần đầu ghi nhận loài chân đều khổng lồ - Bathynomus kensleyi Lowry & Dempsey, 2006 (Crustacea, Isopoda) tại vùng biển Việt Nam.
The first record of Bathynomus kensleyi Lowry & Dempsey, 2006 (Crustacea, Isopoda) in Vietnamese seawaters.
80
10.   Hoàng Trung Du, Nguyn Hu Huân, Võ Hi Thi, Lê Trng Dũng, Lê Trn Dũng, Nguyn Hu Hi. Đánh giá hiện trạng và xem xét khả năng ảnh hưởng của hoạt động nuôi lồng bè đối với chất lượng môi trường trầm tích vịnh Vũng Rô, tỉnh Phú Yên.
Assessment on environmental status and consideration for the impact of cage aquaculture on sediment quality in Vung Ro bay, Phu Yen province.
84
11.   Hứa Thái Tuyến, Võ Sĩ Tuấn, Phan Kim Hoàng, Huỳnh Ngọc Diên. Tỉ lệ sống và tăng trưởng của san hô thử nghiệm phục hồi ở Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam.
Survival and growth rate of hard corals rehabilitated in Cu Lao Cham marine protected area, Quang Nam province.
94
TRAO ĐỔI
COMMUNICATION
 
12. Võ Sĩ Tun.  Bàn về vấn đề bảo tồn và khai thác nguồn lợi hải sản từ góc nhìn văn hóa.
Chat on conservation and exploitation of marine living resources from the cultural sight.
103
 
 
 
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 11/23/2015
Number of Views: 4148

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.


    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search