Saturday, August 13, 2022  
..:: Trang chủ » Thông tin đấu thầu ::..   Login
 Article Details
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2015 (Số hiệu: 2802015)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2015
Dự án thành phần “Xây dựng bộ sưu tập mẫu sinh vật biển Miền Nam Việt Nam”
Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam”

 

TT
 
Số hiệu
Tên gói thầu
Giá gói thầu
(Nghìn
đồng)
Nguồn vốn
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Phương thức lựa chọn nhà  thầu
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
Loại hợp đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng
1
 
2802015
Gói thầu số 01: Vật tư phục vụ Dự án thành phần
“Xây dựng bộ sưu tập mẫu sinh vật biển Miền Nam Việt Nam” năm 2015
405.450
Ngân sách Nhà nước
(Sự nghiệp văn hóa)
Chào hàng cạnh tranh
Rút gọn
Một giai đoạn, một túi hồ sơ
Tháng
7&8/2015
Trọn gói
30 ngày
 
 
Nha Trang, ngày  14  tháng  7  năm 2015
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 7/14/2015
Number of Views: 2025

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search