Tuesday, April 16, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu »  Phòng Địa chất - Địa mạo biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Đề tài: “Nghiên cứu thiết lập rạn nhân tạo kết hợp phục hồi san hô ở khu vực mũi Bàng Thang (Tây Bắc Hòn Tre, vịnh Nha Trang)”

 Đề tài: “Nghiên cứu thiết lập rạn nhân tạo kết hợp phục hồi san hô ở khu vực mũi Bàng Thang (Tây Bắc Hòn Tre, vịnh Nha Trang)”, đề tài này được triển khai thực hiện từ tháng 10/2013.

Năm 2013, đề tài đã thực hiện các chuyến, đo đạc, khảo sát hiện trạng về các điều kiện thủy văn, động lực và môi trường vịnh Nha Trang và khu vực nghiên cứu vào mùa mưa và mùa gió Đông Bắc; đã tiến hành đo đạc địa hình đáy và vùng bờ khu vực mũi Bàng Thang, thu mẫu trầm tích tầng mặt; khảo sát hiện trạng về san hô, cá san hô… ở khu vực mũi Bàng Thang làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo.

Năm 2014, đề tài tiếp tục triển khai đo đạc, khảo sát các điều kiện thủy văn – động lực và môi trường vào mùa khô và mùa gió Tây Nam.

Ngày 1/7/2014, đề tài đã tổ chức hội thảo khoa học về “Lựa chọn kiểu giá thể rạn nhân tạo” do PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn chủ trì.

Hội thảo đã trình bày 4 báo cáo tham luận về: Kết quả đo đạt thủy động lực khu vực mũi Bàng Thang; Đặc điểm địa hình đáy và trầm tích tầng mặt khu vực mũi Bàng Thang; Hiện trạng rạn san hô ở khu vực mũi Bàng Thang và một số vấn đề liên quan; Xây dựng rạn nhân tạo ở mũi Bàng Thang (Tây Bắc hòn Tre, vịnh Nha Trang). 

 

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Nguyễn Đình Đàn
Date Posted: 8/19/2014
Number of Views: 1786

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search