Tuesday, April 16, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu »  Phòng Địa chất - Địa mạo biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Tóm tắt các hoạt động KHCN năm 2014

 

 1.      Nhân sự: năm 2014, phòng có 04 viên chức biên chế, 01 viên chức hợp đồng.

2.      2.       Hoạt động Khoa học Công nghệ:

-          Chủ trì đề tài cơ sở: đạt loại khá.

-          Chủ trì đề tài hợp đồng với Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa và các hợp đồng với các đơn vị, công ty trong tỉnh.

-          Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc triển khai thực hiện các đề tài, bảo đảm nguyên tắc về mặt tài chính với cơ quan.

-          Tham gia thực hiện tốt các đề tài với các phòng chuyên môn trong cơ quan.

-          01 cán bộ đã hoàn thành tốt luận văn thạc sĩ.

-          Đã tham gia công bố 3 bài báo.

-          Tập thể phòng luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, các qui định, kỷ luật lao động, vệ sinh, trật tự, nếp sống văn minh trong cơ quan.

-          Tổng kết cuối năm: 01 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở; tập thể phòng đạt danh hiệu: Tập thể Lao động Tiên tiến.

3.      3.    Hoạt động đoàn thể:

Các thành viên trong phòng tham gia tích cực các họat động phong trào của Viện cũng như các hoạt động của đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên).

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 2/5/2015
Number of Views: 1707

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search