Tuesday, January 21, 2020  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu »  Phòng Địa chất - Địa mạo biển » Thông tin chuyên gia ::..   Login
 Phòng Địa chất - Địa mạo biển Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 38
Members Members: 0
Total Total: 38

Online Now Online Now:
    
 Thông tin chuyên gia Minimize

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại:  0583.590326
Số fax: 058.3590034
Email: nguyendinhdanio@gmail.com
Sơ lược quá trình công tác
 •  1977 – 1981: học tại khoa Địa lý – Địa chất trường ĐH. Tổng hợp Huế.
 • 1983 – nay: công tác tại phòng Địa chất biển – Viện Hải dương học.
 • 2002 – 2004: học cao học tại khoa Địa lý – Địa chất trường ĐH. Khoa học – ĐH. Huế.

   
Lý lịch khoa học

 

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 •  Nghiên cứu đặc điểm địa chất lớp trầm tích tầng mặt đáy biển và thềm lục địa.
 • Nghiên cứu đánh gía hiện trạng và tác động của địa chất môi trường vùng ven bờ biển.
Các bài báo đã công bố
 1.  Nguyễn Đình Đàn, 1992. Đặc điểm phân bố một số yếu tố địa hóa trong trầm tích tầng mặt thềm lục địa Nam Việt Nam. TT. Nghiên cứu biển, IV, tr. 125 – 132, Nha Trang.
 2. Trịnh Phùng, Nguyễn Đình Đàn, 1996. Đặc điểm phân bố inmenit trong cát ven biển từ cửa Thuận An - Tư  Hiền. Các công trình nghiên cứu Địa chất - Địa vật lý biển, t.II, tr.195- 199, Hà Nội.
 3. Nguyện Đình Đàn, Tôn Nữ Mỹ Dư, 2001. Đặc điểm địa hóa trầm tích tầng mặt vùng biển miền Trung Việt Nam. TT. bao cao khoa hoc Hội nghị khoa học “Biển Đông 2000”, tr.129 – 136, nxb. Nông Nghiệp.
 4. Trịnh Thế Hiếu, Lê Phước Trình, Phạm Bá Trung, Nguyễn Hữu Sửu, Nguyễn Đình Đàn, Nguyễn Đức Ái, Lê Đình Mầu, 2001. Sực biến đổi và xu thế phát triển đường bờ khu vực cửa Đại, Hội An, tỉnh Quảng Nam. TT. báo cáo khoa học Hội nghị khoa học “Biển Đông - 2000”, nxb. Nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2001, tr. 75 - 85 
 5. Trịnh Thế Hiếu, Nguyễn Đình Đàn, Phạm Bá Trung, Nguyễn Đức Ái, Nguyễn Bá Xuân, 2003. Đặc trưng điều kiện tự nhiên và môi trường vịnh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hội nghị KH & CN các tỉnh Nam Trung bộ và Tây nguyên 2003, tr. 47 – 58. Quy Nhơn.
 6. Nguyễn Đình Đàn, Tôn Nữ Mỹ Dư, 2005. Một số đặc điểm địa hóa trầm tích đáy vịnh Quy Nhơn. Tạp chí KH&CN Biển. Phụ trương 4 (T.5)/2005, tr. 67 – 76.
 7. Nguyễn Đình Đàn, Trịnh Thế Hiếu, 2005. Đặc điểm địa hình và trầm tích đáy vịnh Quy Nhơn.  TT. báo cáo Hội nghị Khoa học “60 năm Địa chất Việt Nam”, tr. 306 – 313.
 8. Nguyễn Đình Đàn, 2006. Đặc điểm lớp trầm tích chứa tro núi lửa Pinatubo ở vùng trũng trung tâm Biển Đông Việt Nam. TT NCB. T. XV. Tr. 
 9. Nguyễn Đình Đàn, Trịnh Thế Hiếu, Đỗ Minh Tiệp, Phạm Bá Trung, Tôn Nữ Mỹ Dư, Trần Văn Bình, 2007. Đặc điểm địa chất – địa mạo thềm biển ven bờ Bình Lập, Cam Lập, cam Ranh, Khánh Hòa. TT. Báo cáo khoa học Hội nghị KH Địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất. tr. 275 – 283
 10. Trịnh Thế Hiếu, Nguyễn Đình Đàn, 2007. Đảo Phú Quý – Một di sản địa chất ven biển Việt Nam. TT. Báo cáo khoa học Hội nghị KH Địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất. tr. 422 – 427.
 11. Nguyễn Đình Đàn, 2008. Một số đặc điểm trầm tích khu vực đảo Song Tử thuộc quần đảo Trường Sa. Kỷ yếu hội nghị tổng kết các chuyến khảo sát nghiên cứu khoa học biển phối hợp Việt Nam – Philippin trên biển Đông (JOMSRE-SCS I - IV), tr. 105 – 115.
 12. Trịnh Thế Hiếu, Nguyễn Đình Đàn, 2008. Đặc điểm địa hình – địa chất cụm đảo Song Tử thuộc vùng biển Trường Sa. Kỷ yếu hội nghị tổng kết các chuyến khảo sát nghiên cứu khoa học biển phối hợp Việt Nam – Philippin trên biển Đông (JOMSRE-SCS I - IV), tr. 87 – 103.
 13. Nguyen Dinh Dan, 2008. Some characteristics of the sediment in the North Danger Reef, Spratly Islands. Proceedings of the Conference on the Results of the Philippines – Vietnam Joint Oceanographic and Marine Scientific Research Expedition in the South China Sea (JOMSRE-SCS I to IV). Pp. 129 – 134
 14. Trinh The Hieu, Nguyen Dinh Dan, 2008. Topographic and geological characteristics of South West – North East Cay Islands in the Truong Sa Sea Area. Proceedings of the Conference on the Results of the Philippines – Vietnam Joint Oceanographic and Marine Scientific Research Expedition in the South China Sea (JOMSRE-SCS I to IV). Pp.119- 128.
 15. Bùi Hồng Long (chủ biên), Nguyễn Tác An, Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Cho, Trần Văn Chung, Nguyễn Đình Đàn, Nguyễn Ngọc Tường Giang, Trịnh Thế Hiếu, Nguyễn Ngọc Lâm, Võ Sĩ Tuấn, Trương Sĩ Hải Trình, Hứa Thái Tuyến, Tống Phước Hoàng Sơn, Phạm Văn Thơm, Nguyễn Kim Vinh, Nguyễn Bá Xuân, 2009. Hiện tượng nước trồi trong vùng biển Việt Nam. NXB. KHTN&CN, Hà Nội-2009. (sách chuyên khảo).
 16. Phạm Bá Trung, Trịnh Thế Hiếu, Nguyễn Đình Đàn, Trần Văn Bình, 2010. Đặc điểm địa hình và địa chất vịnh Cà Ná. B/c Hội nghị khoa học Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện KH&CN Việt Nam, 10/2010. 
   

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.583.590326
Số fax: 84.58.590034
Email: batrungpham@gmail.com

   
Lý lịch khoa học
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 •  Nghiên cứu quản lý tổng hợp đới ven bờ thông qua các nghiên cứu chuyên ngành như nghiên cứu mức độ nhạy cảm môi trường, phân vùng chức năng và quy hoạch lãnh thổ, xói lở - bồi tụ ven bờ....
 • Xây dựng các loạt bản đồ, ứng dụng hải dương học, quản lý tổng hợp đới bờ.… làm cơ sở cho việc xây dựng giải pháp phát triển bền vững.
Các bài báo đã công bố
 1.  Trịnh Thế Hiếu, Phạm Bá Trung, Lê Phước Trình, Nguyễn Đức Ái, Đỗ Minh Tiệp, Nguyễn Hửu Sửu, Nguyễn Đình Đàn, Lê Đình Mầu Sự biến đổi và xu thế phát triển bờ khu vực cửa Đại – Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tuyển tập Báo cáo khoa học. Hội nghị khoa học BIỂN ĐÔNG - 2000. Nha Trang. Nhà xuất bản Nông nghiệp. TP Hồ Chí Minh, 2001.
 2. Phạm Bá Trung, Nguyễn Hửu Sửu. Sự biến đổi địa hình bờ và đáy biển khu vực Cửa Đại – Hội An, tỉnh Quảng Nam từ năm 1999 đến 2001. Tuyển tập Báo cáo khoa học. Hội nghị khoa học BIỂN ĐÔNG - 2002. Nha Trang, trang 93 -104. Nhà xuất bản Nông nghiệp. TP Hồ Chí Minh, 2004.
 3. Trịnh Thế Hiếu, Phạm Bá Trung, Đỗ Minh Tiệp, Nguyễn Hửu Sửu.  Status of the shore area from Tien Giang to Ca Mau – causes of accumulation and erosion. Collection of marine research works, vol. X. 2000.
 4. Đỗ Minh Tiệp, Nguyễn Đức Ái, Phạm Bá Trung. Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động tân kiến tạo lên quá trình xói lở - bồi tụ vùng cửa sông ven biển từ Đà Nẵng tới sa Huỳnh. Tuyển tập nghiên cứu biển Tập XI, trang 69 – 78. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 2001.
 5. Lê Phước Trình, Phạm Bá Trung, Nguyễn Hữu Sửu. Những đặc trưng xói lở – bồi tụ và biến đổi địa hình vùng Cửa Đại (Hội An) qua 2 năm 1999 – 2001. Tuyển tập nghiên cứu biển Tập XIII, trang  . Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 2003.
 6. Nguyễn Đức Thái, Đỗ Minh Tiệp, Nguyễn Đức Ái, Phạm Bá Trung. Địa chất và khoáng sản khu vực đảo Lý Sơn. Tập san Địa Chất Thủy Văn – Địa Chất Công Trình Miền Trung Việt Nam, Số 8, trang 85 -91, Nha Trang 2003.
 7. Trịnh Thế Hiếu, Nguyễn Đình Đàn, Phạm Bá Trung, Nguyễn Đức Ái, Nguyễn Bá Xuân. Đặc trưng điều kiện tự nhiên và môi trường vịnh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hội nghị khoa học và công nghệ các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Lần thứ 7) trang 47 -58.Quy Nhơn 12-2003.
 8. Trịnh Thế Hiếu, Phạm Bá Trung, Nguyễn Đức Ái, Võ Văn Quang, Nguyễn Xuân Vỵ. Hình thái địa hình và hiện trạng nguồn lợi sinh vật các rạn san hô khu vực cù Lao Xanh- Hòn Đất – Hòn Khô –Tp Quy Nhơn. Hội nghị khoa học và công nghệ các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Lần thứ 7) trang 422 -435.Quy Nhơn 12-2003.
 9. Trịnh Thế Hiếu, Nguyễn Văn Long, Phan Kim Hoàng, Nguyễn Đức Ái, Phạm Bá Trung, Trần Quang Kiến. Hiện trạng cảnh quan và nguồn lợi cá rạn san hô khu vực quần đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ biển 2 (T.5). trang  25 -38. Hà Nội 2005
 10. Phạm Bá Trung, Lê Phước Trình. Về tình hình xen kẽn xói lở - bồi tụ bờ biển cửa Đại (Hội An) và điểm mốc chuyển đổi của chúng. Hội nghị 60 năm địa chất Việt Nam.
 11. Đỗ Minh Tiệp, Phạm Bá Trung. Quá Trình hình thành bán đảo Cam Ranh và ảnh hưởng của bán đảo đến hoạt động địa chất trong vùng. Tập san Địa Chất Thủy Văn – Địa Chất Công Trình Miền Trung Việt Nam, Số 11, trang 60 -67, Nha Trang 2006.
 12. Trịnh Thế Hiếu, Phạm Bá Trung. Cảnh quan tự nhiên và hiện trạng khai thác tài nguyên trên các cồn nổi, bãi bồi vùng hạ lưu sông Cổ Chiên (Địa phận tỉnh Trà Vinh). Tuyển tập nghiên cứu biển Tập XV, trang 56 – 66. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 2006.
 13. Nguyễn Đình Đàn, Trịnh Thế Hiếu, Đỗ Minh Tiệp, Phạm Bá Trung, Tôn Nữ Mỹ Dư, Trần Văn Bình. Đặc điểm địa chất - địa mạo thềm biển ven bờ Bình Lập, Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa. Hội nghị khoa học địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất (Hạ Long 10/2008) trang 275-283. Nhà xuất bản khoa học tự nhiện và công nghệ.
 14. Trịnh Thế Hiếu, Đỗ Minh Tiệp, Phạm Bá Trung. Bàn về nguồn gốc quặng Titan ở vùng bờ biển Quảng Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ biển.Tập 10. Hà Nội 2010.
 15. Phạm Bá Trung, Lê Đình Mầu, Lê Phước Trình. Vấn đề bồi lấp ở các cửa biển Sa huỳnh (Quảng Ngãi), Tam Quan và Đề Gi (Bình Định), do tác động của các kiểu kè mỏ hàn. Tạp chí khoa học và công nghệ biển tập 10 trang 2-15 Hà Nội 2010.
 16. Phạm Bá Trung, Trịnh Thế Hiếu. Nguyễn Đình Đàn, Trần Văn Bình. Đặc điểm địa hình và trầm tích đáy vịnh Cà Ná. Hội nghị khoa học kỷ niệm 35 năm thành lập Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. trang 134-140. Hà Nội 2010.

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590326
Số fax: 84.58.3590034
Email: tranbinhion@gmail.com

   
Lý lịch khoa học
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 •  Nghiên cứu địa mạo động lực, tai biến thiên nhiên, ứng dụng công nghệ viển thám trong nghiên cứu địa mạo bờ biển
Các bài báo đã công bố
 1.  Đỗ Minh Tiệp, Trần Văn Bình. 2008. Địa mạo thềm biển Bình Lập. Tuyển tập báo cáo KH Hội nghị khoa học địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ. Hà Nội, 2008.
 2. Nguyễn Đình Đàn, Trịnh Thế Hiếu, Đỗ Minh Tiệp, Phạm Bá Trung, Tôn Nữ Mỹ Dư, Trần Văn Bình. Đặc điểm địa hình – Địa mạo thềm biển ven bờ Bình Lập, Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa. Tuyển tập báo cáo KH Hội nghị khoa học địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ. Hà Nội, 2008.
 3. Trần Văn Bình, Trịnh Thế Hiếu. Sự biến đổi hình thái địa hình bãi và đường bờ tại một số khu vực bờ biển Nam Trung Bộ theo thời gian (2007-2008). Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển T10 (2010). số 2. Tr 15-29.
 4. Phạm Bá Trung, Trịnh Thế Hiều, Nguyễn Đình Đàn, Trần Văn Bình. Đặc điểm địa hình và trầm tích đáy vịnh Cà Ná. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ. Hà Nội, 2010.

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Số điện thoại: 84.58.3590326
Số fax: 84.58.3590034
Email: 

   
Lý lịch khoa học
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 
Các bài báo đã công bố
 
    
 Cơ cấu phòng Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search