Tuesday, September 29, 2020  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Động vật có xương sống biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Thông tin về Cá mập

 

 

 

Cá mập: Tuổi thọ và thành thục sinh dục khác nhau theo giới tính

Theo báo cáo công bố trong năm 2012 trên trang http://fish.gov.au cho biết loài cá mập vây đen Úc (Carcharhinus tilstoni) con cái  có tuổi thọ tối đa là  15 năm, trong khi đó con đực có tuổi thọ kem hơn 2 năm, với 13 năm. Ngoài ra  con cái loài cá mập vây đuôi chấm đen (Carcharhinus sorrah)  có tuổi thọ tối đa là 14 năm, trong khi con đực là 9 năm.

Kích thước bắt đầu thành thục sinh dục  của loài cá mập vây đen Úc (Carcharhinus tilstoni) cũng khác nhau ở con đực và con cái, con đực bắt đầu thành thục sinh dục ở 120cm, con cái từ 135-140cm. 

Phát hiện cá mập lai trong tự nhiên

Năm 2011, nhóm tác giả Jess A. T. Morgan • Alastair V. Harry • David J. Welch • Raewyn Street • Jimmy White • Pascal T. Geraghty • William G. Macbeth • Andrew Tobin • Colin A. Simpfendorfer • Jennifer R. Ovenden đã công bố phát hiện được các cá thể cá mập lai trong tự nhiên giữa 2 loài cá mập vây đen Úc (Carcharhinus tilstoni) và cá mập vây lưng đen (Carcharhinus limbatus)  được đánh bắt trong nghề cá của Úc

"Detection of interspecies hybridisation in Chondrichthyes: hybrids and hybrid offspring between Australian (Carcharhinus tilstoni) and common (C. limbatus) blacktip shark found in an Australian fishery"

Công trình nghiên cứu này dựa trên kết quả phân tích gen của hơn 100 cá thể, xác định có các cá thể lai trong quần thể tự nhiên. Hiện tượng con lai giữa 2 loài ở lớp cá sụn chưa được ghi nhận trước đây. 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/4/2018
Number of Views: 325

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search