Saturday, February 27, 2021  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Động vật có xương sống biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Loài cá nhỏ nhất trong thế giới các loài cá

Một loài cá nhỏ nhất trong thế giới các loài cá được tìm thấy vào năm 2006, cá cái thành thục ở kích thước 7,9mm. Hình dạng ngoài giống như ấu trùng (cá bột) của các loài cá khác thuộc họ cá Chép Cyprinidae, có thể nhìn thấy các đốt sống.

 

Loài cá  Paedocypris progenetica Kottelat, Britz, Tan & Witte, 2006

copyright by Heok Hui Tan

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/21/2019
Number of Views: 178

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search