Tuesday, March 09, 2021  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Động vật có xương sống biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
PHÁT HIỆN MỘT LOÀI CÁ ĐÀN LIA MỚI CHO KHOA HỌC Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM

        Dựa trên 5 mẫu vật thu thập được, đã mô tả một loài cá đàn lia mới có tên khoa học Callionymus vietnamensis Fricke & Vo, 2018. Loài cá này có đuôi dài, hình dạng màu sắc và các đạc điểm khác với các loài khác trong giống.

Loài Callionymus vietnamensis Fricke & Vo, 2018

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/21/2019
Number of Views: 183

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search