Tuesday, June 18, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Động vật có xương sống biển » Thông tin chuyên gia ::..   Login
 Phòng Động vật có xương sống biển Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 11584
Members Members: 0
Total Total: 11584

Online Now Online Now:
    
 Thông tin chuyên gia Minimize

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Sô điện thoại: 84.58.590325
Di động:
Số fax: 84.58.590034
Email: quangvanvo@gmail.com;quangvo@vnio.org.vn

Sơ lược quá trình công tác


- Công tác tại Viện Hải dương học từ 1997 – nay

   
Lý lịch khoa học

 + Đào tạo

 • Từ năm 1993-1997: Đại khọc Khoa học Huế - Đại học Huế 
 • Từ năm 2002- 2004: Thạc sĩ về Động vật học, tại Đại học Khoa học Huế - Đại học Huế 
 • Từ năm 2008 - 2011: Nghiên cứu sinh tại Viện Hải Dương học, nhận học vị Tiến sĩ năm 2012.

+ Các đề tài dự án đã tham gia

1. Chương trình khảo sát định kỳ Biển Đông (1999-2001)
2. Nghị định thư Việt Nam - Đức (2003-2006)
3. Đề tài KC 09.03/06-10 (2007 -2010)
4. Đề tài Độc lập cấp Nhà nước: Phát triển bền vững Đầm Thị Nại, Bình Định (2008-2009)
5. Dự án ClimeViet (2009-2011)
6. Nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở khoa học của hiện tượng cá dữ tấn công người tắm biển tại vùng biển ven bờ Quy Nhơn và đề xuất các giải pháp phòng ngừa” (2010-2012)

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 •  Nghiên cứu về trứng cá và cá bột ở vùng biển Việt Nam
 • Nghiên cứu đa dạng sinh học, sinh học nguồn lợi và sinh thái quần xã cá và động vật có xương sống ở vùng biển Việt Nam
Các bài báo đã công bố
 1.  Han N. M., M. B.M. Noizan, V. Q. Vo, J. Sang-iad, N. Nasuchon, P. Mai-la, N. SongKeaw, N. Somkleeb and A. Yeemuda, 2002. Composition and abundance of fish larvae in the Andaman sea. Proceedings of the Regional Workshop on Ecology of Tropical Mesoplankton and Fish Larvae. Phuket Marine Biological Center. Special Publication No.27: 23-27.
 2. Nguyen Huu Phung, Vo Van Quang, Tran Thi Hong Hoa, 2002. The fish eggs and larvae in coastal waters of Khanh Hoa Province. Collection of Marine Research Works, Collection of marine research works. Volume XII. Science and Technique Publishing House: 205-214.
 3. Võ Văn Quang, Nguyễn Hữu Phụng và Trần Thị Hồng Hoa, 2004. Trứng cá và cá bột vùng ven biển Bắc Bình Thuận, Hội nghị Khoa Học "Biển Đông - 2002", Viện Hải Dương Học (Nha Trang): 261-272.
 4. Võ Văn Quang, Nguyễn Hữu Phụng, Trần Thị Hồng Hoa, 2004. Trứng cá - cá bột qua mặt cắt Nha Trang (Việt Nam) - Luzon (Philippines) năm 2000. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập XIV: 111-118.
 5. Võ Văn Quang và Trần Thị Lê Vân, 2005. Biến động mật độ trứng cá của loài cá cơm sọc xanh (Stolephorus zollengeri Bleeker, 1849) ở vùng biển vịnh Nha Trang - Khánh Hoà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. Phụ trương số 4 (T.5)/2005: 129-138.
 6. Võ Văn Quang và Trần Thị Lê Vân, 2008. Phân bố trứng cá loài cá cơm sọc xanh (Encrasicholina punctifer) ở vùng biển Khánh Hoà đến Bà Rịa Vũng Tàu. Tuyển tập Báo cáo khoa học của Hội nghị khoa học “Biển Đông 2007” trang: 425-432
 7. Võ Văn Quang và Trần Thị Lê Vân, 2009. Phân bố của trứng cá và cá bột cá cơm sọc xanh ở vùng nước trồi phía nam Việt Nam trong các mùa khác nhau. Tuyển tập Báo cáo khoa học của Hội nghị khoa học “Sinh học Biển và Phát triển Bền vững 2009”. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên & Công nghệ.
 8. Võ Văn Quang và Annika Weseloh, 2010. Tuổi và phát triển của cá con loài cá cơm đỏ (Encrasicholina punctiper) ở vùng biển Nha Trang. Hội nghị khoa học Kỷ niệm 30 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam- Tiểu ban Khoa học và Công nghệ Biển. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên & Công nghệ, trang 293-297
 9. Võ Văn Quang và Trần Thị Lê Vân và Nguyễn Hữu Phụng, 2010. Biến động thành phần và mật độ Trứng cá-cá bột ở rạn san hô vùng biển Cù Lao Chàm, Cù Lao Câu và Côn Đảo. Trong” Sinh vật phù du vùng rạn san hô Việt Nam: Cù Lao Chàm, Cù Lao Câu và Côn Đảo”. Đoàn Như Hải & Nguyễn Ngọc Lâm biên tập. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên & Công nghệ. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên & Công nghệ, trang 76-93
 10. Võ Văn Quang và Trần Thị Lê Vân, 2010. Trứng cá-cá bột vùng ven biển Bình Thuận (Chương 6: Ảnh hưởng của hiện tượng tảo nở hoa đối với các quần xã sinh vật biển Bình Thuận) Trong “Tảo độc hại trong vùng biển ven bờ Việt Nam”. Nguyễn Ngọc Lâm & Đoàn Như Hải biên tập. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên & Công nghệ, trang 237-252.
 11. Võ Văn Quang và Trần Thị Lê Vân và Nguyễn Hữu Phụng, 2010. Atlas Sinh vật phù du trong vùng rạn san hô: Trứng cá-cá bột trong vùng rạn Cù Lao Chàm, Cù Lao Câu và Côn Đảo. Trong “Sinh vật phù du vùng rạn san hô Việt Nam: Cù Lao Chàm, Cù Lao Câu và Côn Đảo”. Đoàn Như Hải & Nguyễn Ngọc Lâm biên tập. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên & Công nghệ, trang 234-257
 12. Võ Văn Quang, Trần Thị Lê Vân, 2010. Đặc trưng hình thái và ảnh hưởng nhiêt độ lên phát triển phôi của trứng loài cá cơm sọc xanh (Ecrasicholina punctifer). Tuyển tập Nghiên Cứu Biến Tập XVII, Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật, trang 99-107
 13. Le Trong Phan, Ho Ba Đinh, Đinh Hong Thanh, Vo Van Quang, 2000. Biological characters of Lutianus erythopterus (Bloch, 1970) in the Southeastern region of Vietnam. Collection of Marine Research Works, Vol.X: 233-241.
 14. Smith B. D., J. Braulik, T.A. Jefferson, B. D. Chung, C. T. Vinh, D. V. Du, B V. Hanh, P. D. Trong, D. T. Ho. V.V. Quang, 2003. Notes on Two Cetacean Surveys in The Gulf of Tonkin, Vietnam. The raffles bulletin of zoology 51(1): 165-171.
 15. Võ Văn Quang, Hồ Bá Đỉnh, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ và Trần Thị Hồng Hoa, 2006. Dẫn liệu về hình thái và tình hình khai thác loài cá lầm tròn nhẳng Spratelloides gracilis (Tem. & Schl., 1846) ở vùng biển Nha Trang – Khánh Hoà. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập XVNhà Xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật: 241-247.
 16. Tran Thi Hong Hoa, Nguyen Huu Phung,Tran Thi Le Van, Vo Van Quang, 2006. The Diversity species of the order Tetraodontiformes from Vietnam. Journal of Marine Science and Technology,Vol. 2, No. 6: 60-69
 17. Võ Văn Quang, Hồ Bá Đỉnh, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ và Trần Thị Hồng Hoa, 2008. Một số đặc điểm sinh sản của loài cá lầm tròn nhẳng Spratelloides gracilis (Tem. & Schl., 1846) ở vùng biển Nha Trang - Khánh Hòa. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Biển Đông 2007, trang: 433-444

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại: 84.58.590325
Số fax: 84.58.590034
Email: thaolehdh@gmail.com

   
Lý lịch khoa học

Đào tạo

- Năm 1997: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản, tại Đại học Thủy sản

- Năm 2004: Chứng chỉ khóa đào tạo Đa dạng sinh học cá biển, phân loại cá biển của Bảo tàng Quốc gia Tokyo (Nhật Bản), Viện Hải dương học.

- Năm 2006: Chứng chỉ khóa đào tạo về cách viết và xây dựng đề cương cho một đề tài của DANIDA. Thành phố Huế.

- Năm 2009: Đại học Sains- Malaysia (UMS). Penang, Malaysia. Do tổ chức JSPS-NaGISA cấp chứng chỉ Phân loại Hai mảnh vỏ-Bivalvia.

Kinh nghiệm, và các dự án tham gia nghiên cứu

- Năm 2001: Chủ trì đề tài: Điều tra cập nhật thành phần loài cá ở đầm Thị Nại-tỉnh Bình Định

- Năm 2004: Chủ trì đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cá Ngừ Ồ Auxis rochei (Risso, 1810) ở vùng biển Nha Trang-Khánh Hòa.

- Năm 2009: Chủ trì đề tài: Tu chỉnh và cập nhật tên khoa học của các loài thuộc họ cá Khế Carangidae

- Năm 2010: Chủ trì đề tài: Chỉnh lý và cập nhật tên khoa học của các loài thuộc bộ cá Vược-Perciformes (gồm họ cá Mú Serranidae, cá Liệt Leiognathidae, cá Hồng Lutjanidae, cá Móm Gerreidae, cá Đổng Nemipteridae và cá Ông Căng Terapontidae) ở vùng biển Việt Nam.  

- Năm 2011: Chủ trì đề tài: Chỉnh lý và cập nhật tên khoa học của các loài thuộc bộ cá Vược Perciformes (gồm họ cá Sơn biển Centropomidae, cá Miền Caesionidae, cá Bướm Chaetodontidae, cá Thia Pomacentridae, cá Bàng Chài Labridae và cá Mó Scaridae) ở vùng biển Việt Nam.

- Năm 2012: Chủ trì đề tài: Chỉnh lý và cập nhật tên khoa học của các loài thuộc bộ cá Chình biển Anguiliformes, cá Trích Clupeiformes, cá Đối Mugiliformes, cá Nhói Beloniformes, cá Mù Làn Scorpaeniformes, cá Bơn Pleuronectiformes và cá Nóc Tetraodontiformes ở vùng biển Việt NamTham gia thực hiện đề tài/dự án về nuôi trồng thủy sản thuộc các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Bến Tre, Trà Vinh.

-  Năm 2014: Chủ trì nhiệm vụ: Điều tra và xây dựng bộ sưu tập cá thường gặp và quý hiếm vùng biển Nam Trung Bộ.

- Năm 2008 – 2009: Tham gia thực hiện dự án “Xây dựng qui hoạch chi tiết nghề khai thác nội đồng tỉnh Bến Tre”, FSPS II.

-  Năm 2008 – 2010: Tham gia thực hiện đề tài “Xây dựng các chỉ tiêu môi trường tối ưu trong nuôi nghêu, sò huyết và cơ sở dữ liệu dự báo, cảnh báo diễn biến môi trường các vùng nuôi nghêu, sò huyết tập trung ở tỉnh Bến Tre”.

- Năm 2008 – 2010: Tham gia thực hiện đề tài “Nghiên cứu sự xuất hiện và quản lý khai thác hợp lý một số loài thủy sản có giá trị kinh tế ở vùng cửa sông ven biển tỉnh Trà Vinh”

- Năm 2010 – 2011: Tham gia thực hiện đề tài : “Cơ sở khoa học của hiện tượng cá dữ tấn công người ở Qui Nhơn, tỉnh Bình Định và đề xuất các giải pháp phòng ngừa”

- Năm 2010 – 2011: Tham gia dự án ACIAR: “Phát triển nghề nuôi tôm hùm bông ở Indonesia, Việt Nam và Australia” (FIS/2008/021).

- Năm 2013: Tham gia hiện đề tài: Đặc điểm thành phần loài cá khai thác vùng vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

- Năm 2013-2014: Tham gia hiện đề tài: Điều tra dự báo nguồn giống thủy sản có giá trị kinh tế ở khu vực ven biển và cửa sông tỉnh Bến Tre

- Năm 2014: Tham gia hiện đề tài: Đánh giá hiện trạng mẫu vật động vật có xương sống biển-phần cá ở Bảo tàng Viện Hải dương học.

- Năm 2014-2015: Tham gia hiện đề tài: Điều tra, đánh giá nguồn cá bố mẹ và con giống tự nhiên của họ cá Mú (Serranidae) ở vùng biển Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) và đề xuất biện pháp khai thác bền vững 

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 • Phân loại cá lớn.
 • Nghiên cứu thành phần thức ăn của cá.
 • Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của cá.
 • Nguồn lợi và đa dạng sinh học cá biển.
Các bài báo đã công bố

 Tiếng Việt (Vietnamese languages)

 1. Nguyễn Văn Lục, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ (1999). Tương quan giữa sự biến động số lượng cá Chỉ Vàng (Selaroides leptolepis Cuvier, 1833) và môi trường ở vùng biển đông Nam bộ - Việt nam. Tuyển tập Nghiên cứu biển, tập IX: 271-276.
 2. Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Văn Lục (2001). Góp phần tìm hiểu thành phần loài cá vùng ven biển-cửa sông tỉnh Bến Tre. Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập XI.
 3. Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Tác An, Nguyễn Phi Uy Vũ,  Lê Thị Thu Thảo, Trần Văn Lang, Nguyễn Thị Liên (2005). Nguồn lợi cá và khả năng khai thác ở đầm Đề Gi tỉnh Bình Định. Tuyển tập Nghiên cứu biển, tập XIV: 119 – 128.
 4. Lê Thị Thu Thảo, Hồ Bá Đỉnh, Võ Văn Quang, Nguyễn Phi Uy Vũ và Trần Thị Hồng Hoa (2005). Thành phần thức ăn và đặc điểm sinh sản của loài cá Ngừ Ồ Auxis rochei (Risso, 1810) ở Nha Trang – Khánh Hòa. Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển. Tập 2, số 4: 236 – 246.
 5. Võ Văn Quang, Hồ Bá Đỉnh, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ và Trần Thị Hồng Hoa (2006). Dẫn liệu về tình hình khai thác loài cá Lầm Tròn Nhẳng - Spratelloides gracilis (Tem. & Schl., 1846) ở vùng biển Nha trang – Khánh Hòa. Tuyển tập Nghiên cứu biển, tập XV: 197 – 206.
 6. Nguyễn Phi Uy Vũ, Hồ Bá Đỉnh, Lê Thị Thu Thảo, Trần Thị Hồng Hoa, Võ Văn Quang (2008). Thành phần loài cá thường gặp của một số nghề khai thác cá đáy và gần đáy ở vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa. Báo cáo Khoa học. Hội nghị Khoa học Quốc gia “Biển Đông-2007”: 399 – 413.
 7. Võ Văn Quang, Hồ Bá Đỉnh, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ, Trần Thị Hồng Hoa (2008). Một số đặc điểm sinh sản của loài cá Lầm Tròn Nhẳng Spratelloides gracilis (Tem. & Schl., 1846) ở vùng biển Nha Trang – Khánh Hòa. Báo cáo Khoa học. Hội nghị Khoa học Quốc gia “Biển Đông-2007”: 389 – 398.
 8. Võ Văn Quang, Hồ Bá Đỉnh, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ, Trần Thị Hồng Hoa (2010). Một số đặc điểm sinh trưởng của loài cá lầm tròn nhẳng Spratelloides gracilis (Tem. & Schl., 1846) ở vùng biển Nha Trang - Khánh Hòa. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập XVII: 108-119.
 9. Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ (2009). Thành phần loài cá vùng đất ngập nước ven biển tỉnh Quảng Nam. Báo cáo Khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.  Hội nghị Khoa học Toàn quốc lần thứ 3: 333 – 341.
 10. Lê Thị Thu Thảo, Võ Văn Quang, Nguyễn Phi Uy Vũ, 2010. Chỉnh lý và cập nhật tên khoa học của các loài thuộc họ cá Khế Carangidae ở vùng biển Việt Nam. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập XVII: trang 216-224.
 11. Lê Thị Thu Thảo, Võ Văn Quang, Nguyễn Phi Uy Vũ (2010). Danh sách các loài thuộc họ cá Liệt Leiognathidae ở vùng biển Việt Nam. Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tiểu ban Khoa học công nghệ biển.
 12. Lê Thị Thu Thảo, Võ Văn Quang, Nguyễn Phi Uy Vũ (2011). Danh dách các loài thuộc họ cá Hồng Lutjanidae ở vùng biển Việt Nam. Hội nghị Khoa Học toàn quốc lần thứ tư về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.
 13. Lê Thị Thu Thảo, Võ Văn Quang, Nguyễn Phi Uy Vũ, 2011. Danh sách thành phần loài họ cá mú Serranidae ở vùng biển Việt Nam. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển Toàn quốc lần thứ 5. Quyển 4: Sinh học và nguồn lợi sinh học biển: 145-153.
 14. Lê Thị Thu Thảo, Võ Văn Quang, Nguyễn Phi Uy Vũ, 2012. Danh sách các loài thuộc họ cá móm Gerreidae, cá lượng Nemipteridae và cá căng Terapontidae ở vùng biển Việt Nam. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập XVIII: 119-126.
 15. Lê Thị Thu Thảo. Danh sách các loài thuộc họ cá Thia (Pomacentridae) ở vùng biển Việt Nam (2012). Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số đặc biệt. Hội nghị Khoa học thanh niên. Số 6B. Tập 49. Trang 36-48
 16. Lê Thị Thu Thảo, Võ Văn Quang, Nguyễn Phi Uy Vũ, Trần Thị Hồng Hoa, Trần Công Thịnh, 2013. Danh sách các loài bộ cá Chình Anguilliformes ở vùng biển Việt Nam.  Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 5: 282-294.
 17. Lê Thị Thu Thảo, Võ Văn Quang (2013). Danh sách các loài thuộc bộ cá Trích Clupeiformes ở vùng biển Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Số 4. Tập 13. Trang 335-341.
 18. Võ Văn Quang, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ, Trần Công Thịnh, 2013. Đặc điểm quần xã và hiện trạng nguồn lợi cá vùng Nha Phu – Bình Cang, tỉnh Khánh Hòa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế “Biển Đông 2012”, NXB KHTN&CN, tập 1: 294-303.
 19. Võ Văn Quang, Võ Sĩ Tuấn, Lê Thị Thu Thảo, Trần Công Thịnh, Nguyễn Phi Uy Vũ và Lê Minh Phương. 2013. Thành phần loài và phân bố cá nhám/ mập ở vùng biển Quy Nhơn và lân cận. Tạp chí khoa học và công nghệ biển tập 13, số 1: 21-30.

Sách chuyên khảo (Books)

 1.  Nguyễn Văn Lục, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ (2007). Động vật chí Việt Nam. Bộ cá Vược bao gồm các họ: Carangidae, Mullidae, Chaetodontidae, Labridae, Scombridae). Tập 19. Nhà xuất bản Hoa học và Kỹ thuật: 315.

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa
Số điện thoại: 84.58.3590325
Số fax: 84.58.590034
Email: trancongthinh1@hotmail.com, trancongthinh1@gmail.com

   
Lý lịch khoa học
 •  Năm 2010: Cử nhân Sinh học - Đại học khoa học Huế
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu

- Nghiên cứu nguồn lợi và phân loại cá rạn san hô. Sinh học sinh trưởng các loài cá có giá trị kinh tế.
- Nghiên cứu đa dạng sinh học cá, sinh học và biến động nguồn lợi các loài cá có giá trị kinh tế, đề xuất cơ sở khoa học và các biện pháp khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi.

Các bài báo đã công bố
 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại: 058.3590325
Di động:
0909311177
Số fax: 058.3590034
Email: honghoa_tt@yahoo.com, honghoak95@gmail.com
Sơ lược quá trình công tác:

 - Năm 1999 tốt nghiệp đại học Đà Lạt
- 2000 – nay: nghiên cứu viên Viện Hải dương học.
- 2007: Thạc sĩ sinh học, tại Đại học Đà Lạt – Chuyên ngành Tài nguyên – môi trường

   
Lý lịch khoa học:
 + Các đề tài dự án đã tham gia
- Chương trình khảo sát định kỳ Biển Đông (1999-2001)
- Chương trình biên soạn Động vật chí Việt Nam. Bộ cá Nóc Tetraodontiformes.
- Đề tài “Các sinh vật biển mang độc tố có thể gây chết người ở biển Việt Nam”
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
- Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi động vật có xương sống.
- Nghiên cứu về trứng cá và cá bột.
Các bài báo đã công bố:
 1. Nguyễn Hữu Phụng, Trần Thị Hồng Hoa và Võ Văn Quang, 2001. Trứng cá và cá bột ở đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài. Tuyển tập Nghiên cứu Biển, XI: 193-200.
 2. Nguyễn Hữu Phụng, Nguyễn Văn Long, Trần Thị Hồng Hoa, 2001. Nguồn lợi cá rạn san hô ở vịnh Nha Trang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 2(T.1), trang 16-26.
 3. Nguyen Huu Phung, Vo Van Quang, Tran Thi Hong Hoa, 2002. The fish eggs and larvae in coastal waters of Khanh Hoa Province. Collection of Marine Research Works, Collection of marine research works. Volume XII. Science and Technique Publishing House: 205-214.
 4. Võ Văn Quang, Nguyễn Hữu Phụng, Trần Thị Hồng Hoa, 2003. Trứng cá – cá bột vùng ven biển Bình Định tháng 8 năm 2001. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập XIII: 171-180.
 5. Trần Thị Hồng Hoa, Nguyễn Hữu Phụng, 2003. Điều tra cá Chình ở Miền Trung. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập XIII: 181-188.
 6. Võ Văn Quang, Nguyễn Hữu Phụng và Trần Thị Hồng Hoa, 2004. Trứng cá và cá bột vùng ven biển Bắc Bình Thuận, Hội nghị Khoa Học "Biển Đông - 2002", Viện Hải Dương Học (Nha Trang): 261-272.
 7. Võ Văn Quang, Nguyễn Hữu Phụng, Trần Thị Hồng Hoa, 2004. Trứng cá - cá bột qua mặt cắt Nha Trang (Việt Nam) - Luzon (Philippines) năm 2000. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập XIV: 111-118
 8. Lê Trọng Phấn, Hồ Bá Đỉnh, Nguyễn Hữu Phụng, Trần Thị Hồng Hoa, Võ Văn Quang, 2004. Nghiên cứu điều tra nghề lưới đăng ở Nha Trang.Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập XIII, trang 207-214.
 9. Hồ Bá Đỉnh, Lê Trọng Phấn, Nguyễn Hữu Phụng,Võ Văn Quang,Trần Thị Hồng Hoa, 2005. Một số đặc điểm sinh học loài cá Lượng Nhật Nemipterus japonicus (Bloch, 1791) ở vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập XIVNhà Xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật: 129-138
 10. Lê Thị Thu Thảo, Hồ Bá Đỉnh, Võ Văn Quang, Nguyễn Phi Uy Vũ và Trần Thị Hồng Hoa, 2005. Thành phần thức ăn và đặc điểm sinh sảnh của loài cá ngừ ồ Auxis rochei (Risso,1810) ở Nha Trang – Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. Phụ trương số 4 (T.5)/2005, trang 236-246
 11. Võ Văn Quang, Hồ Bá Đỉnh, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ và Trần Thị Hồng Hoa, 2006. Dẫn liệu về hình thái và tình hình khai thác loài cá lầm tròn nhẳng Spratelloides gracilis (Tem. & Schl., 1846) ở vùng biển Nha Trang – Khánh Hoà. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập XV. Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật: 241-247.
 12. Tran Thi Hong Hoa, Nguyen Huu Phung,Tran Thi Le Van,Vo Van Quang, 2006. The Diversity species of the order Tetraodontiformes from Vietnam. Journal of Marine Science and Technology,Vol. 2, No. 6: 60-69
 13. Nguyễn Phi Uy Vũ , Hồ Bá Đỉnh, Lê Thị Thu Thảo, Trần Thị Hồng, Võ Văn Quang, 2008. Thành phần loài cá thường gặp của một số nghề khai thác cá đáy và gần đáy ở vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hoà. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Biển Đông 2007, trang: 445-458
 14. Võ Văn Quang, Hồ Bá Đỉnh, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ và Trần Thị Hồng Hoa, 2008. Một số đặc điểm sinh sản của loài cá lầm tròn nhẳng Spratelloides gracilis (Tem. & Schl., 1846) ở vùng biển Nha Trang - Khánh Hòa. Tuyển tập báo cáo Hội nghị “Biển Đông 2007”, trang: 433-444
 15. Nguyễn Hữu Phụng, Trần Thị Hồng Hoa, Trần Thị Lê Vân, Đào Tấn Hỗ, Phạm Thị Dự, Cao Văn Nguyện, 2008. Thành phần loài hải sản độc hại có thể gây chết người ở vùng biển Nam Trung bộ (Việt Nam). Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 2(T.8), trang 76-84.
 16. Võ Văn Quang, Hồ Bá Đỉnh, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ và Trần Thị Hồng Hoa, 2010. Một số đặc điểm sinh trưởng của loài cá lầm tròn nhẳng Spratelloides gracilis (Tem. & Schl., 1846) ở vùng biển Nha Trang - Khánh Hòa. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập XVII, trang 108 -117.
 17. Lê Thị Thu Thảo, Võ Văn Quang, Nguyễn Phi Uy Vũ, Trần Thị Hồng Hoa và Trần Công Thịnh, 2013. Danh sách các loài thuộc bộ cá chình Anguilliformes ở vùng biển Việt Nam. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ V, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Nhà xuất bản Nông nghiệp. trang 282-294.
 18. Trần Thị Hồng Hoa, 2013. Họ cá nóc nhím Diodontidae ở Việt Nam. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ V, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Nhà xuất bản Nông nghiệp. trang 74-79.

    
 Cơ cấu phòng Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search