Monday, October 02, 2023  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Công nghệ nuôi trồng » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Hoạt động khoa học của phòng quí 3/2014

 

 Trong quí 3 năm 2014, phòng Công nghệ nuôi trồng có những hoạt động khoa học chính như sau:

- Tiếp tục triển khai đề tài nghiên cứu do phòng chủ trì:

1. Đề tài cơ bản do quĩ NAFOSTED tài trợ:

Nghiên cứu hiệu quả của selenium hữu cơ (OS) bổ sung vào thức ăn trong nuôi cá chim vây vàng, Trachinotus blochii (Lacepide, 1801). Thí nghiệm về ảnh hưởng của các nồng độ selenium hữu cơ lên tăng trưởng, tỷ lệ sống, các chỉ số sinh lý và huyết học của cá chim vây vàng đã được thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bổ sung nồng đồ 0,3ppm selenium hữu cơ - Selplex bổ sung vào thức ăn, làm cải thiện tăng trưởng và các chỉ số điều kiện của cá chim vây vàng. Nhóm thực hiện đề tài cũng đã hoàn thành bản thảo bài báo quốc tế (đăng trên tạp chí thuộc hệ thống SCI) và sẽ gửi xuất bản trong quí 4 năm 2014.

2. Đề tài cơ sở của phòng kêt hợp với tổ nuôi sinh vật của bảo tàng: Thử nghiệm một số mô hình lọc sinh học trong nuôi sinh vật cảnh biển nhằm phục vụ cho việc nuôi sinh vật tại Bảo Tàng Viện Hải dương học. Trong quí 3/2014, đề tài đã hoàn thành giai đoạn 1 của thí nghiệm, thu thập số liệu về môi trường của các hệ thống bể nuôi, cũng như tỷ lệ sống của cá thia nuôi trong các hệ thống. Kết quả cho thấy, hệ thống bể nuôi có đáy cát và đá sống có chất lượng môi trường cao hơn hệ thống bể nuôi đáy trần. Trong quí 4, đề tài sẽ tiếp tục giai đoạn 2, là nuôi cá bướm trong các hệ thống bể, thu thập số liệu và báo cáo tổng kết.

- Tiếp tục duy trì hoạt động lưu giữ đàn cá bố mẹ cá ngựa và cá khoan cổ nemo: Trong quí 4, đã xuất bán được khoảng 200 con cá nemo và 500 con cá ngựa, tạo nguồn kinh phí ổn định để duy trì việc giữ đàn cá bố mẹ cá ngựa và cá khoan cổ nemo.

- Đã nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: Triển khai các mô hình phục hồi và quản lý rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở khu vực đầm Thủy Triều.

- Một số cán bộ của phòng tham gia các hoạt động khoa học liên kết với các phòng khác của Viện tham gia các đề tài, dự án. Một số cán bộ của phòng cũng tham gia các hoạt động khoa học liên kết với các cơ quan khác như Trung Tâm nhiệt đới Việt Nga, Trường Đại học Nha Trang, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa trong các công tác đào tạo, nghiệm thu đề tài khoa học.

- Một số cán bộ của phòng tham gia tham quan do công đoàn của Viện tổ chức

- Một số việc sẽ thực hiện trong quí 4

+ Chuẩn bị kết thúc đề tài cơ sở của phòng

+ Chuẩn bị kế hoạch để triển khai đề tài năm 2015.

 

 

 

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Huỳnh Minh Sang
Date Posted: 11/13/2014
Number of Views: 1562

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search