24 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Hóa sinh biển » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Sơ kết 6 tháng 2021

 

           VIỆN HÀN LÂM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

      VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC                                          ---------------------

       -------------                                             

  

 

SƠ KẾT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

 

-------0O0-------

 

 

Tên đơn vị: Phòng Hóa sinh biển

Tổng số cán bộ biên chế: 05 Tổng số cán bộ hợp đồng: 0

 

I. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:

 

1.   Chủ trì đề tài các cấp:

·      Cơ sở 2021: Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa của chất chiết thô từ nhóm zoanthid. Kinh phí 18.700.000 đồng.

Đã thu mẫu, định danh loài và chiết tách hợp chất thô khảo sát hoạt tính kháng oxi hóa.

·      Đề tài trẻ 2021: Đặc tính chống oxy hóa của natri acetat trong quá trình oxy hóa lipit ở cá trích (Sardinella gibbosa) khi bảo quản ở nhiệt độ lạnh 4oC. Kinh phí 20.000.000 đồng. Đang tiến hành một số thí nghiệm xác định tính chất hóa lý của nguyên liệu đầu vào.

·      Hợp đồng với Sở KHCN Khánh Hòa: Thử nghiệm sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ phế phẩm xương cá của các nhà máy chế biến thủy sản ở Khánh Hòa quy mô phòng thí nghiệm 2020-2021. Kinh phí 1061,49 triệu đồng.

Đã hoàn thành

Nội dung 1 : Nghiên cứu khảo sát điều kiện tách chiết phù hợp và các đặc tính hóa lý của các dạng canxi hydroxyapatit từ xương cá ngừ và cá chẽm

Nội dung 2:  Xây dựng qui trình công nghệ sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ phế phẩm xương cá ngừ (hoặc cá chẽm) của các nhà máy chế biến thủy sản ở Khánh Hòa quy mô phòng thí nghiệm

Đang triển khai Nội dung 3: Sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ xương cá ở quy mô phòng thí nghiệm.

Kinh phí được cấp năm 2021: 450 triệu đồng. Đã hoàn thành chứng từ thanh toán 110,808 tr đồng.

·      Đề tài thuộc dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN: Nghiên cứu một số chất có hại phát sinh trong quá trình bảo quản thực phẩm biển. 2021-2023. Kinh phí: 7,000 triệu đồng. Kinh phí năm 2021: 3,000 triệu đồng.

Đã triển khai công việc:

-         Xác định độ ẩm, protein, lipid, carbohydrat nguyên liệu cá ngừ vằn, mực ống, ghẹ xanh

Thuộc Nội dung 1: Khảo sát hàm lượng các thành phần sinh hóa cơ bản (nước, protein, acid a min, lipid, acid béo, carbonhydrat, glycogen), một số đặc tính hóa lý và thành phần, hàm lượng và hoạt tính một số enzymes liên quan đến sự phân giải protein, lipid, carbonhydrat ở cá ngừ vằn, mực ống, ghẹ xanh sau đánh bắt

Đang triển khai đấu thầu gói vật tư hóa chất.  Đã hoàn thành chứng từ thanh toán 375.606.500 đồng.

·      Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về Khoa học công nghệ cấp VAST: Đã bảo vệ nội dung và kinh phí đề cương “Nghiên cứu đa dạng một số nhóm sinh vật đáy vùng biển sâu và độc tố sinh học của một số loài san hô Zoanthid và vi tảo liên quan”. 2021-2023. Kinh phí 1,000 triệu đồng, Năm 2021: 200 triệu.

Thuộc chương trình hợp tác với Phân viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga): Khảo sát, nghiên cứu đa dạng sinh học và hóa sinh lần thứ 7 giữa VAST - FEBRAS bằng tàu Viện sĩ Oparin trong vùng biển Việt Nam.

2. Tham gia đề tài các cấp:

Tham gia đề tài Nafosted do TS. Nguyễn Xuân Vị chủ trì.

Tham gia nhiệm vụ Oparin 2020 do TS. Hoàng Xuân Bền, chủ trì.

3. Tham gia các hội nghị, hội thảo:

Tham gia Hội thảo Triển khai các hợp phần của dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN:Xây dựng các quy trình xác định độc tố trong một số loài sinh vật biển Việt Nam, tại Viện Hải dương học  ngày 22 tháng 3 năm 2021.

4. Công bố khoa học:

+ Pham K.X., Dao H.V. and Amano M. 2020.  Changes in brain and pituitary GnRH levels during a reproductive cycle in wild female Asian sea bass, Lates calcarifer (Bloch, 1790). Iranian Journal of Fisheries Sciences 19(6): 3255-3268.

+ Le Ho Khanh Hy, Pham Xuan Ky, Dao Viet Ha, Nguyen Phuong Anh, Phan Bao Vy, Doan Thi Thiet. 2021. Preparation of Nano-hydroxyapatite Obtained from Lates Calcarifer Fish Bone by Alkaline Hydrolysis Method. American Journal of Chemical and Biochemical Engineering. 5(1): 32-40.

II. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO:

 

III. CHẤP HÀNH CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH, CÁC QUY ĐỊNH, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, VỆ SINH, TRẬT TỰ, NẾP SỐNG VĂN MINH:

 

Chấp hành tốt, không vi phạm

 

IV. THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA ĐOÀN THỂ:

01 tham gia hoạt động BCH Đoàn thanh niên.

 

V. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

           

VI. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021:

Tiếp tục triển khai các đề tài, nhiệm vụ đang tham gia.

Hòan thiện đề cương và kinh phí phê duyệt Nhiệm vụ hợp tác quốc tế: Nghiên cứu đa dạng một số nhóm sinh vật đáy vùng biển sâu và độc tố sinh học của một số loài san hô Zoanthid và vi tảo liên quan.  

Tham gia Hội thảo nhiệm vụ Hợp tác Oparin vào ngày 7 tháng 7 năm 2021.

 

Khánh Hòa, ngày  30   tháng 6  năm 2021           

    Trưởng phòng

           

 

 

 

                Phạm Xuân Kỳ

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 21/11/2021
Số lượt người xem: 453

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm