16 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Hóa sinh biển » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Báo cáo tổng kết 2021

 

           VIỆN HÀN LÂM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

      VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC                                          ---------------------

       -------------                                               

 

TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC NĂM 2021

-------0O0-------

 

Tên đơn vị: Phòng Hóa sinh biển

Tổng số cán bộ biên chế: 05 Tổng số cán bộ hợp đồng: 0

I. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:

1.   Chủ trì đề tài các cấp:

·      Cơ sở 2021: Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa của chất chiết thô từ nhóm zoanthid. Đã nghiệm thu đạt loại khá.

·      Đề tài trẻ 2021: Đặc tính chống oxy hóa của natri acetat trong quá trình oxy hóa lipit ở cá trích (Sardinella gibbosa) khi bảo quản ở nhiệt độ lạnh 4oC. Đã nghiệm thu đạt loại khá.

·      Hợp đồng với Sở KHCN Khánh Hòa: Thử nghiệm sản xuất bột nano canxi hydroxyapatit từ phế phẩm xương cá của các nhà máy chế biến thủy sản ở Khánh Hòa quy mô phòng thí nghiệm 2020-2021. Kinh phí 1061,49 triệu đồng.

Đã hoàn thành hầu hết các nội dung. Gia hạn đến tháng 6/2022.

·      Đề tài thuộc dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN: Nghiên cứu một số chất có hại phát sinh trong quá trình bảo quản thực phẩm biển. 2021-2023. Kinh phí: 7,000 triệu đồng. Kinh phí năm 2021: 3,000 triệu đồng.

Đã triển khai một số công việc thuộc Nội dung 1: Khảo sát hàm lượng các thành phần sinh hóa cơ bản (nước, protein, acid a min, lipid, acid béo, carbonhydrat, glycogen), một số đặc tính hóa lý và thành phần, hàm lượng và hoạt tính một số enzymes liên quan đến sự phân giải protein, lipid, carbonhydrat ở cá ngừ vằn, mực ống, ghẹ xanh sau đánh bắt

·      Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về Khoa học công nghệ cấp VAST: “Nghiên cứu đa dạng một số nhóm sinh vật đáy vùng biển sâu và độc tố sinh học của một số loài san hô Zoanthid và vi tảo liên quan”. 2021-2023. Kinh phí 1,000 triệu đồng, Năm 2021: 200 triệu Thuộc chương trình hợp tác với Phân viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga): Khảo sát, nghiên cứu đa dạng sinh học và hóa sinh lần thứ 7 giữa VAST - FEBRAS bằng tàu Viện sĩ Oparin trong vùng biển Việt Nam.

2. Tham gia đề tài các cấp:

Tham gia đề tài Nafosted do TS. Nguyễn Xuân Vị chủ trì, đề tài thuộc dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN do PGS. TS Đào Việt Hà chủ nhiệm.

3. Tham gia các hội nghị, hội thảo:

Tham gia Hội thảo Triển khai các hợp phần của dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN:Xây dựng các quy trình xác định độc tố trong một số loài sinh vật biển Việt Nam, tại Viện Hải dương học  ngày 22 tháng 3 năm 2021, Hội thảo hợp tác quốc tế về Khoa học công nghệ Oparin tháng 7 năm 2021.

4. Công bố khoa học:

+ Pham K.X., Dao H.V. and Amano M. 2020.  Changes in brain and pituitary GnRH levels during a reproductive cycle in wild female Asian sea bass, Lates calcarifer (Bloch, 1790). Iranian Journal of Fisheries Sciences 19(6): 3255-3268.

+ V.H. Dao, H.K.H. Le, X.K. Pham. 2021. Tetrodotoxin in xanthid crab Demania reynaudii implicated to poisoning in Vietnam. AMA: 51(3): 1501-1507.

+ Ha Viet Dao, Aya Uesugi, Hajime Uchida, Ryuichi Watanabe, Ryoji Matsushima, Zhen Fei Lim, Steffiana J. Jipanin, Ky Xuan Pham, Minh-Thu Phan, Chui Pin Leaw, Po Teen Lim and Toshiyuki Suzuki. 2021. Identification of Fish Species and Toxins Implicated in a Snapper Food Poisoning Event in Sabah, Malaysia, 2017. Toxins 2021, 13(9): 657.

+ Le Ho Khanh Hy, Pham Xuan Ky, Dao Viet Ha, Nguyen Phuong Anh, Phan Bao Vy, Doan Thi Thiet. 2021. Preparation of Nano-hydroxyapatite Obtained from Lates Calcarifer Fish Bone by Alkaline Hydrolysis Method. American Journal of Chemical and Biochemical Engineering. 5(1): 32-40.

+ Lê Hồ Khánh Hỷ, Đào Việt Hà, Phạm Xuân Kỳ, Nguyễn Phương Anh, Đoàn Thị Thiết, Phan Bảo Vy. 2021. Điều chế nano hydroxyapatite từ xương cá ngừ vằn Katsuwonus pelamis theo phương pháp thủy phân kiềm và gia nhiệt. Tạp chí KH & CN Biển, Tập 21, Số 4A; 2021: 67-80.

+ Lê Hồ Khánh Hỷ. 2021. Hydroxyapatite: đặc tính hóa lý, vai trò sinh học và nguồn gốc sinh vật biển. Tạp chí KH & CN biển ; Tập 21, Số 4A: 49-65.

+ Nguyễn Phương Anh, Phạm Xuân Kỳ, Đào Việt Hà, Phan Bảo Vy, Lê Hồ Khánh Hỷ, Đoàn Thị Thiết. 2021. Hoạt tính kháng oxi hóa của các phân đoạn chất chiết thô từ cơ loài mực Uroteuthis chinensis. Tạp chí KH & CN Biển, Tập 21, Số 4A; 2021: 81-91.

II. CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHÒNG TRONG THỜI GIAN TỚI: thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Phòng Hóa sinh biển và đẩy mạnh các nghiên cứu thuộc lĩnh vực độc tố sinh học biển, các hoạt chất sinh học và an toàn thực phẩm biển.

III. CHẤP HÀNH CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH, CÁC QUY ĐỊNH, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, VỆ SINH, TRẬT TỰ, NẾP SỐNG VĂN MINH:

Không vi phạm

IV. THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA ĐOÀN THỂ:

Tham gia hoạt động BCH Đoàn thanh niên về Hiến máu nhân đạo, thi bơi do công đoàn Viện tổ chức, ủng hộ quỹ vaxin, xã nghèo Sơn Lâm, ủng hộ quỹ hỗ trợ nhân viên xét nghiệm covid qua Hội hóa lý, tham gia hoạt động nữ công nét đẹp Việt Nam, cuộc thi online tìm hiểu Pháp luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.

V. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

VI. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:      

VII. TỰ ĐÁNH GIÁ, ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT:

1/ Cá nhân: Lao động tiên tiến:

Phạm Xuân Kỳ, Nguyễn Phương Anh, Lê Hồ Khánh Hỷ, Đoàn Thị Thiết, Phan Bảo Vy.

Trong đó: Phạm Xuân Kỳ và Lê Hồ Khánh Hỷ được đề nghị danh hiệu CSTĐ Cấp cơ sở.

2/Tập thể: Lao động xuất sắc

VI. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2022:

- Tiếp tục thực hiện các đề tài, nhiệm vụ đang tham gia. Hoàn thiện đề cương đề tài cơ sở 2022, nhiệm vụ khoa học trẻ 2022

- Đăng ký mới 01 đề đài cấp địa phương. Chuẩn bị các Bài báo kỷ niệm 100 năm thành lập Viện

Khánh Hòa, ngày  18  tháng 11  năm 2021           

    Trưởng phòng

 

 

 

                Phạm Xuân Kỳ

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 21/11/2021
Số lượt người xem: 505

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm