Tuesday, May 21, 2019  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Hóa sinh biển » Thông tin chuyên gia ::..   Login
 Phòng Hóa sinh biển Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 50
Members Members: 0
Total Total: 50

Online Now Online Now:
    
 Thông tin chuyên gia Minimize

Địa chỉ:
Sô điện thoại: 84.58.590218
Di động:
Số fax: 84.58.590034
Email: tmmp_vnocean@dng.vnn.vn; dvhaio@yahoo.com
Sơ lược quá trình công tác
- Từ tháng 12/1991 đến tháng 11/1996: Cán bộ nghiên cứu phòng Thủy Địa Hóa – Trung tâm Hải dương học (nay là Viện Hải dương học)
Từ tháng 12/1996 đến tháng 12/1998: Cán bộ nghiên cứu phòng Hóa Sinh –Viện Hải dương học
Từ tháng 01/1999 đến tháng 01/2001: Học cao học về ngành Khoa học Biển tại trường đại học Aarhus, Đan Mạch
Từ tháng 02/2001 đến tháng 4/2002: Cán bộ nghiên cứu phòng Hóa Sinh – Viện Hải dương học
Từ tháng 4/2002 đến tháng 5/2003: Phó phòng Hóa Sinh – Việ n Hải dương học
Từ tháng 6/2003 đến tháng 6/2009: Quyền trưởng phòng Hóa Sinh – Viện Hải dương học
Từ tháng 7/2009 đến nay: Trưởng phòng Hóa Sinh – Viện Hải dương học
Tháng 02/2009: Bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học về Thủy Sinh học, tại Đại học Tokyo, Nhật Bản

   
Lý lịch khoa học
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu

 - Nghiên cứu sàng lọc và tách chiết các hợp chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển.
- Nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế tích lũy và đào thải độc tố tự nhiên trong sinh vật biển.

Các bài báo đã công bố

Các bài báo trên các tạp chí quốc tế:

1. Dang Diem Hong, Ngo Hoai Thu, Hoang Sy Nam, Hoang Minh Hien, Luyen Quoc Hai, Dao Viet Ha, Yasuwo Fukuyo and Mitsunori Iwataki. 2007. The phylogenetic tree of Alexandrium, Prorocentrum and Pseudonitzschia of harmful and toxic algae in Vietnam coastal waters based on sequences of 18SrDNA, ITS1-5,8S-ITS2 gene fragments and Single cell – PCR method. 2007. Marine Research in Indonesia, 32 (2). 203-218.
2. Dao Viet Ha, Yoshinobu Takata, Shigeru Sato, Yasuwo Fukuyo and Massaki Kodama. 2006. Domoic acid in a bivalve Spondylus cruentus in Nha Trang bay, Khanh Hoa province, Vietnam. Coastal Marine Science, 30 (1), 130 – 132.
3. Dao Viet Ha, Yoshinobu Takata, Shigeru Sato, Yasuwo Fukuyo and Masaaki Kodama. 2009. Frequent occurrence of tetrodotoxin – bearing horseshoe crab Carcinoscopius rotundicauda in Vietnam. Fisheries Science, 75, 435–438. Blackwell Publishing. ISSN: 0919-9268 (print version), ISSN: 1444-2906 (electronic version)
4. Dao Viet Ha, Yoshinobu Takata, Takuo Omura, Nguyen Tien Dung, Nguyen Thu Hong, Shigeru Sato, Yasuwo Fukuyo and Masaaki Kodama. 2009. Domoic acid in small-sized plankton in Nha Phu Bay, Khanh Hoa Province, Vietnam. La Mer 46(4) 117-120.
5. Dao Viet Ha, Yoshinobu Takata, Takuo Omura, Shigeru Sato, Yasuwo Fukuyo and Masaaki Kodama. 2009. Seasonal variation of domoic acid in a bivalve Spondylus versicolor in association with that in plankton samples in Nha Phu Bay, Khanh Hoa, Vietnam. Fisheries Science 75:507–512. Blackwell Publishing. ISSN: 0919-9268 (print version). ISSN: 1444-2906 (electronic version).
6. Nguyen Van Nguyen, Dao Viet Ha and Le Thanh Tung, 2006. Dinophysis spp. recorded in the coastal waters of northern Vietnam during 2002-2003. Coastal Marine Science, 30 (1), 107-110.
7. Yoshinobu Takata, Shigeru Sato, Dao Viet Ha, Ulysses M. Montojo, Thaithaworn Lirdwitayaprasit, Somporn Kamolsiripichaiporn, Yuichi Kotaki, Yasuwo Fukuyo and Masaaki Kodama. 2009. Occurrence of domoic acid in tropical bivalves. Fish Sci. 75:473–480. Blackwell Publishing. ISSN: 0919-9268 (print version). ISSN: 1444-2906 (electronic version).

 

Các bài báo trên các tạp chí quốc gia:

8. Đào Việt Hà và Đỗ Tuyết Nga. 2006. Độc tính của loài cá bống Vân Mây Yongeichthys nebulosus (Forskal 1775) thu tại Khánh Hòa, Việt Nam. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ Biển, 01. 82 – 91.
9. Đào Việt Hà. 2008. Độc tính của một số loài cá nóc nước ngọt tại Việt Nam. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ Biển. 8 (3). 72-80.
10. Dao Viet Ha and Shigeru Sato. 2010. Toxicity of some marine snail responsible for recent food poisonings in Viet Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. 3 (T10). 89-95.
11. Dao Viet Ha and Shigeru Sato. 2011. Toxicity of three common marine puffer species in Khanh Hoa water. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Biển (Đang in)
12. Đỗ Tuyết Nga, Đào Việt Hà, Phạm Xuân Kỳ và Lê Công Đại. 2005. Lipid, các hợp chất không phân cực và xà phòng hóa trong một số loài hai mảnh vỏ thu tại đầm Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ Biển. 4(T5). 158-170.
13. Đỗ Tuyết Nga, Đào Việt Hà, Phạm Xuân Kỳ, Lưu Thị Hà và Cao Phương Dung.2003. Nghiên cứu độc tố tetrodotoxin trong một số loài cá nóc tại Nha Trang năm 2001. Tuyển tập Nghiên cứu biển. 8, 215-224. NXB Khoa học Kỹ thuật.
14. Đỗ Tuyết Nga, Lâm Ngọc Trâm, Cao Phương Dung, Lưu Thị Hà, Đào Việt Hà và Phạm Xuân Kỳ. 2000. Bước đầu nghiên cứu độc tố PSP trong một số loài hai mảnh vỏ thu tại vùng biển Nha Trang và Phan Thiết. Tạp chí Sinh học 22 (2), 40-45.
15. Đỗ Tuyết Nga, Lưu Thị Hà, Phạm Xuân Kỳ, Cao Phương Dung và Đào Việt Hà. 2002. Khảo sát độc tố vi tảo (chủ yếu độc tố PSP và DSP) tại vùng Cửa Bé (Nha Trang) trong năm 1998-1999. (báo cáo tóm tắt bằng tiếng Anh). Tuyển tập Nghiên cứu biển 12, 282- 288. NXB Khoa học Kỹ thuật.
16. Đỗ Tuyết Nga, Phạm Xuân Kỳ và Đào Việt Hà. 2004. Theo dõi biến động theo tháng của độc tố tetrodotoxin trong ba loài cá nóc thu tại Cửa Bé (Nha Trang – Khánh Hòa) năm 2002. Tuyển tập Nghiên cứu biển.14 (2004), 139-150. NXB Khoa học Kỹ thuật.
17. Nguyen Van Nguyen, Le Thanh Tung and Dao Viet Ha. 2005. Harmful algae in aquaculture area in the northern part of Vietnam. J. Sci Tech. Econ. in Fish., No.3, 32-35.
18. Nguyễn Văn Nguyên, Đào Việt Hà và Lê Thanh Tùng. 2005. Nghiên cứu các loài tảo độc hại tại một số vùng nuôi ngao tập trung ở miền Bắc Việt Nam. Tạp chí Thông tin Khoa học Công nghệ - Kinh tế Thủy Sản. 3, 32-35.

Các bài báo trong các kỷ yếu hội thảo quốc tế và trong nước:

19. Dao Viet Ha, 2001. The contamination of PSP toxins in some species of bivalve collected in Cam Ranh Bay, Khanh Hoa province. In the 5th IOC/WESTPAC conference in Seoul, Korea, 27-31 August 2001 (Published in CD).
20. Dao Viet Ha, Yoshinobu Takata, Shigeru Sato, Yasuwo Fukuyo and Masaaki Kodama. 2008. Tetrodotoxin in the horseshoe crab Carcinoscopius rotundicauda from Vietnam. Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị Biển Đông. Nha Trang, Việt Nam tháng 9/2007. NXB Nông Nghiệp. 195-200.
21. Đào Việt Hà, Nguyễn Quốc Khang và R. Brossmer. 1995. Lectin trong Sam biển Tachypleus tridentatus: Tinh chế và đặc tính hóa học. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Sinh học Biển toàn quốc lần thứ 1. Nha Trang, Việt Nam tháng 9/1995. 370-375.
22. Đào Việt Hà. 2002. Độc tố vi tảo và tác hại của chúng (báo cáo tóm tắt bằng tiếng Anh). Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học về động vật thân mềm lần thứ 2. Nha Trang, Việt Nam tháng 07/2001. 227-232. NXB Nông Nghiệp.
23. Đào Việt Hà. 2004. Hàm lượng một số kim loại nặng trong vẹm xanh Perna viridis thu tại đầm Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa. Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị Biển Đông. Nha Trang, Việt Nam tháng 09/ 2002. NXB Nông nghiệp. 638-642.
24. Đào Việt Hà. 2005. Những nghiên cứu gần đây về độc tố trong một số loài sinh vật biển Việt Nam. Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm Viện Khoa học và Công Nghệ Việt Nam.
25. Đào Việt Hà, Masaaki Kodama và Shigeru Sato. 2009. Tetrodotoxin as a major toxin in the blue-ringed octopus Hapalochlaeta nulunata collected in Vietnam. Tuyển tập hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững. NXB KHTN&CN. 692-697. ISBN 978-604-913-007-6.
26. Dao Viet Ha and Pham Quoc Long. 2011. Problems caused by seafood toxins in Vietnam. International workshop on marine living resources of Vietnam. Hà nội, Việt Nam tháng 5/2010. 73-90. NXB Bách Khoa. 73-90. ISBN: 978-694-911-003-0.
27. Nguyen Van Nguyen, Bui Thi Thu Hien, Dao Viet Ha, Le Thanh Tung, Nguyen Huu Hoang, Bui Trong Tam, Luu Xuan Hoa, Vu Tuan Nam, Shigeru sato and Yasuwo Fukuyo. 2010. Study on toxin-producing marine organisms: An overview on preliminary results of obtained by the research Institute of Marine Fisheries. International workshop on marine living resources of Vietnam. 181-187. Hà nội, Việt Nam tháng 5/2010. NXB Bách Khoa. 692-697. ISBN: 978-694-911-003-0.
28. Nguyễn Quốc Khang, Trần Thị Long và Đào Việt Hà. 2004. Một vài thành phần hóa sinh trong loài Trìa mỡ Meretrix meretrix linne. Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị Biển Đông. Tháng 09/2002. NXB Nông Nghiệp. 454-461.
29. Phạm Xuân Kỳ, Đào Việt Hà, Nguyễn Thu Hồng, Nguyễn Tiến Dũng và Ulysses M. Montojo. 2009. Domoic acid của vi tảo và động vật có vỏ ở cụm đảo Song Tử và Jackson atoll, Biển Đông.Kỷ yếu hội nghị tổng kết các chuyến khảo sát nghiên cứu khoa học biển phối hợp Vietnam-Philippines trên biển đông (JOMSRE-SCS I-IV). 301-314. NXB KHTN và CN, tháng 2/2009.

Sách chuyên khảo:

Dao Viet Ha, Jacob Larsen and Do Tuyet Nga, 2004. Algal toxins: harmful effects and epidemiology. Opera Botanica, 140, 181-194.

 

Địa chỉ:
Số điện thoại: 84.58.3590218
Số fax: 84.58.3590034
Email: kyjapan2004@yahoo.com; phamkx@vnio.org.vn

   
Lý lịch khoa học

1. Đại học:

 • Ngành học: Nuôi trồng Thủy sản Hệ đào tạo: chính quy
 • Nơi đào tạo: Đại học Thủy sản Năm tốt nghiệp: 1995

2. Sau đại học

 • Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học Thủy sản Năm cấp bằng: 1999, Nơi đào tạo: Đại học Thủy sản
 • Bằng Tiến sĩ/Tiến sĩ khoa học chuyên ngành: Khoa học sinh học biển, Nơi đào tạo: Đại học Kitasato, Nhật bản Năm cấp bằng: 2007

3. Ngoại ngữ:

 • Anh văn Mức độ sử dụng: thành thạo
 • Nga văn Mức độ sử dụng: trung bình

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
10/1995-1/2004
Viện Hải Dương học
Nghiên cứu viên
2/2004-3/2007
Đại học Kitasato, Nhật bản
Nghiên cứu sinh
4/2007- nay
Viện Hải Dương học
Nghiên cứu viên

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu

- Sinh lý sinh hóa sinh vật biển
- Độc tố biển

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu Amoeboxit lysate ở Sam biển Việt nam 1995 Viện khoa học và công nghệ Thành viên
2 Nghiên cứu tepernoid ở sponges 1996 Cơ sở Thành viên
3 Nghiên cứu a xít  béo ở sinh vật biển ven bờ Việt nam 1997 Viện khoa học và công nghệ Thành viên
4 Nghiên cứu bước đầu độc tố tảo ở động vật hai mảnh vỏ vùng biển ven bờ Nha trang 1997 Cơ sở Thành viên
5 Nghiên cứu a xít  béo ở một số loài cá  rạn Nha trang 1999 Cơ sở Thành viên
6 Điều tra Ciguatoxin ở một số loài cá rạn vùng biển Nha trang 2000 Cơ sở Chủ trì
7 Đánh giá chất lượng của một số loài cá biển trên thị trường Nha trang về mặt Ciguatoxin 2001 Cơ sở Chủ trì
 
8 Nghiên cứu a xít  béo ở một số loài rong biển Nha trang 2000 Viện khoa học và công nghệ Thành viên
9 Nghiên cứu tetrodotoxin ở một số loài cá  nóc Nha trang 2001 Cơ sở Thành viên
10 Sàng lọc sinh hóa các hợp chất có hoạt tính sinh học ở sponges 2001 Viện Khoa học và công nghệ Thành viên
11 Các sinh vật độc hại nguy hiểm có khả năng gây chết người ở vùng biển Việt nam 2003 Viện Khoa học và công nghệ Thành viên
12 Nghiên cứu tetrodotoxin theo cá thể loài cá nóc chấm cam 2004 Cơ sở Chủ trì
13 Ứng dụng ELISA để xác định hàm lượng chloramphenicol trong một số đối tượng thủy sản 2008 Cơ sở Chủ trì
14 Nghiên cứu axít béo và carotenoid của trứng một số loài cá biển Nha trang 2009 Cơ sở Chủ trì
15 Nghiên cứu biến động của độc tính trong một số loài cá nóc có sản lượng cao tại vùng biển Khánh Hòa 2009 Viện Khoa học và công nghệ Thành viên
16 Hồ sơ nội tiết học sinh sản ở cá cái loài cá chẽm tự nhiên châu Á 2009-2012 Bộ khoa học và công nghệ Chủ trì
17 Biến động hàm lượng một số a xít béo không no trong cơ, gan và buồng trứng cá Chẽm theo giai đoạn thành thục 2010 Cơ sở Chủ trì
18 Biến động hàm lượng cholesterol trong buồng trứng cá Chẽm theo giai đoạn thành thục 2011 Cơ sở Chủ trì
19 Đánh giá sự tích lũy độc tố tetrodotoxin trong một số đối tượng thủy sản nuôi bằng thức ăn cá nóc độc 2009-2011 Viện Khoa học và công nghệ Thành viên
20 Nghiên cứu cơ chế tích lũy và đào thải Domoic acid ở loài Spondylus versicolor Nha Phu 2010-2012 Bộ khoa học và công nghệ Thành viên
21 Xác định các hệ thống hoóc môn gây tiết kích dục tố ở não cá mú chấm nâu Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) bằng phương pháp miễn dịch mô tế bào.
 
2012 Viện Chủ nhiệm
Các bài báo đã công bố
 1. Đỗ Tuyết Nga, Cao Phương Dung, Lưu Thị Hà, Phạm Xuân Kỳ (1999). Nghiên cứu bước đầu DSP từ một số loài hai mảnh vỏ vùng biển Nha trang và Phan thiết. Tuyển tập Nghiên cứu biển - Tập IX. Trang 286-295.
 2. Đỗ Tuyết Nga, Cao Phương Dung, Lưu Thị Hà, Phạm Xuân Kỳ (2000). Nghiên cứu bước đầu PSP từ một số loài hai mảnh vỏ vùng biển Nha trang. Tạp chí Sinh học.Tập 22, số 2, 40-45.
 3. Phạm Xuân Kỳ (2001). Biến động hàm lượng các axit béo không no ở loài hàu (Saccostrea cucullata) theo giai đoạn sinh trưởng và thời gian sống. Tuyển tập Nghiên cứu biển - Tập XI. Trang 229-240.
 4. Phạm Xuân Kỳ, Cao Phương Dung, Đỗ Tuyết Nga, Lưu Thị Hà (2001). Điều tra Ciguatoxin ở một số loài cá rạn vịnh Nha Trang - Khánh Hòa. Tuyển tập Nghiên cứu biển - Tập XI. Trang 221-228.
 5. Phạm Quốc Long, Đoàn Lan Hương, Lâm Ngọc Trâm, Đỗ Tuyết Nga, Phạm Xuân Kỳ, Imbs, Latysev N.A, Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Tỵ, Nguyễn Thị Vân Khanh, Lê Thế Trung, Nguyễn Văn Huệ, Lâm Đan Chi, Lê Đức Mẫn (2002): Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm EBS1 từ nguyên liệu sinh vật biển Việt Nam trong điều trị bỏng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, T.2, Số 3, trang: 18-25.
 6. Đỗ Tuyết Nga, Đào Việt Hà, Phạm Xuân Kỳ, Lưu Thị Hà, Cao Phương Dung (2003). Xác định độc tố Tetrodotoxin trong một số loài cá nóc thu ở Nha Trang 2001. Tuyển tập Nghiên cứu biển - Tập XIII. Trang 215-224.
 7. Đỗ Tuyết Nga, Phạm Xuân Kỳ, Lưu Thị Hà, Cao Phương Dung, Đào Việt Hà (2003). Investigation of phytotoxin (mainly PSP, DSP) at Cua Be (Nha Trang bay) during 1998. Mar. Res. Work. Vol. XII, 260- 273.
 8. Phạm Xuân Kỳ, Cao Phương Dung, Đỗ Tuyết Nga, Lưu Thị Hà (2002). Assessing the content and toxic level of ciguatoxins of marine fishes in the markets in Nha Trang. Tuyển tập Nghiên cứu biển - Tập XII, trang 274-281.
 9. Đỗ Tuyết Nga, Phạm Xuân Kỳ, Đào Việt Hà (2004). Theo dõi độc tố Tetrodotoxin (TTX) trong ba loài cá nóc thu ở Cửa Bé (Nha Trang, Khánh Hòa) theo tháng trong năm 2002. Tuyển tập Nghiên cứu biển, XIV: 139-150.
 10. Đỗ Tuyết Nga, Đào Việt Hà, Phạm Xuân Kỳ, Lê Công Đại (2005) Hợp chất lipid, không xà phòng hóa và sterol trong một số loài hai mảnh vỏ đầm Nha phu (Khánh hòa) Tạp chí Khoa học và công nghệ biển 4: 158-170
 11. Ky Xuan Pham, Masafumi Amano, Noriko Amiya, Yutaka Kurira, Kunio Yamamori (2005). Distribution of three GnRHs in the brain and pituitary of the wild Japanese flounder Paralichthys olivaceus. Fisheries Science.72: 89-94.
 12. Ky Xuan Pham, Masafumi Amano, Noriko Amiya, Yutaka Kurira, Kunio Yamamori (2006). Changes in brain and pituitary GnRH levels during ovarian maturation in wild female Japanese flounder. Fish Physiology and Biochemistry. 32: 241-248.
 13. Ky Xuan Pham, Masafumi Amano, Noriko Amiya, Yutaka Kurira, Akio Shimizu, Kunio Yamamori (2007). Immunohistochemical localization of three GnRH systems in the brain and pituitary of Japanese flounder. Fisheries Science. 73: 1113-1122.
 14. Trịnh Thế Hiếu, Hoàng Xuân Bền, Phạm Xuân Kỳ, Nguyễn Kim Hạnh, Nguyễn Tiến Dũng (2007). Kết quả chuyến khảo sát hợp tác Việt-Nga trong vùng đặc quyền kinh tế biển Việt nam trên tàu “Viện sĩ oparin”, tháng 5-6/2007. Tạp chí Khoa học và công nghệ biển 3: 65-75
 15. Ky Xuan Pham, Masafumu Amano, Noriko Amiya, Yutaka Kurita , Akio Shimizu, Yuchiro Fujinami and Kunio Yamamori (2008). Changes in the immunostaining intensities of follicle- stimulating hormone and luteinizing hormone during ovarian maturation in the female Japanese flounder Fish Physiology and Biochemistry, 34: 357-365.
 16. Masafumi Amano, Ky Xuan Pham, Noriko Amiya, Takeshi Yamanome and Kunio Yamamori (2008). Changes in brain seabream GnRH mRNA and pituitary seabream GnRH peptide levels during ovarian maturation in female Barfin flounder. General and Comparative Endocrinology 158 (2): 168-1729.
 17. Phạm Xuân Kỳ, Đào Việt Hà, Nguyễn Thu Hồng, Nguyễn Tiến Dũng, Ulysses M. Montojo (2009). Domoic acid của vi tảo và động vật có vỏ ở cụm đảo Song tử và Jackson Atoll, Biển đông. Kỷ yếu Hội nghị tổng kết các chuyến khảo sát nghiên cứu khoa học biển phối hợp Việt nam – Philipin trên Biển đông (JOMSRE-SCS I-IV). Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ, tháng 02/2009, trang 301-314.
 18. Ulysses M. Montojo, Valeriano M. Borja, Mirriam F. Cayme và Phạm Xuân Kỳ (2009). Bằng chứng Ciguatera Fish Poisoning (CFP) ở cụm đảo Song tử, Biển Đông. Kỷ yếu Hội nghị tổng kết các chuyến khảo sát nghiên cứu khoa học biển phối hợp Việt nam - Philipin trên Biển đông (JOMSRE-SCS I-IV). Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ, tháng 02/2009, trang 315-322. (Tìm bài tiếng Anh).
 19. Phạm Xuân Kỳ (2009). Các hệ thống gonadotropin-releasing hormone và vai trò của chúng trong sinh sản ở lớp cá xương. Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vững. Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ, tháng 02/2009, tháng 11/2009, trang 653-660.
 20. Phạm Xuân Kỳ, Đào Việt Hà, 2012. Thành phần a xít béo và carotenoid tổng số của trứng một số loài cá biển Nha trang. TTNCB. Tập XVIII, Trang 70-78.
 21. Phạm Xuân Kỳ, Đào Việt Hà, Lê Trọng Dũng, Trần Minh Huệ, 2012. Thay đổi hàm lượng lipít và tỷ lệ a xít béo trong cơ, gan và trứng của cá chẽm Lates calcarifer (Bloch, 1790) theo giai đoạn thành thục. TT KH &CN biển. Tập 12, Số 2, Trang: 47-63.
 22. Dao VH, Omura T, Takata Y, Pham XK, Fukuyo Y and Kodama M, 2012. Pseudo-nitzchia species, a possible causative organism of domoic acid in Spondylus vesicolor collected from Nha Phu Bay, Khanh Hoa Province, Vietnam. Coastal Marine Science 2012, 35 (1): 7-10. The University of Tokyo. ISSN: 1349-3000.

 

Địa chỉ:
Sô điện thoại: 84.58.590218
Di động:
Số fax: 84.58.590034
Email: hong_nguyenhdh@yahoo.com

   
Lý lịch khoa học
 •  Từ tháng 9/2007 đến tháng 04/2009: Nhân viên phòng Hóa sinh-Viện Hải Dương học
 • Từ tháng o4/2009 đến nay: Đang học cao học tại tường đại học Tokyo, Nhật Bản
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu

 - Nghiên cứu một số độc tố biển trong cơ thể sinh vật biển.

Các bài báo đã công bố

 1. Dao Viet Ha, Yoshinobu Takata, Takuo Omura, Nguyen Tien Dung, Nguyen Thu Hong, Shigeru Sato, Yasuwo Fukuyo and Masaaki Kodama. 2009. Domoic acid in small-sized plankton in Nha Phu Bay, Khanh Hoa Province, Vietnam. La Mer 46(4) 117-120.
2. Phạm Xuân Kỳ, Đào Việt Hà, Nguyễn Thu Hồng, Nguyễn Tiến Dũng và Ulysses M. Montojo. 2009. Domoic acid của vi tảo và động vật có vỏ ở cụm đảo Song Tử và Jackson atoll, Biển Đông.Kỷ yếu hội nghị tổng kết các chuyến khảo sát nghiên cứu khoa học biển phối hợp Vietnam-Philippines trên biển đông (JOMSRE-SCS I-IV). 301-314. NXB KHTN và CN, tháng 2/2009.

 

Địa chỉ:
Sô điện thoại: 84.58.590218
Di động:
Số fax: 84.58.590034
Email: phuonganh.46cntp@gmail.com

   
Lý lịch khoa học

Từ tháng 09/2009 đến nay : Cán bộ nghiên cứu phòng Hóa Sinh – Viện Hải dương học và tham gia vào các đề tài nghiên cứu cơ bản, độc lập của phòng giai đoạn 2010-2012.

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu

 - Nghiên cứu sàng lọc và tách chiết các hợp chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển.
- Nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế tích lũy và đào thải độc tố tự nhiên trong sinh vật biển.

Các bài báo đã công bố
 

 

Địa chỉ:
Sô điện thoại: 84.58.590218
Số fax: 84.58.590034
Email: baovyphan@gmail.com

   
Lý lịch khoa học
Đào tạo:
 • Từ năm 2006-2010: cử nhân khoa học ngành Sinh học, Đại học Khoa học tự nhiên,TPHCM.
 • Từ ngày 01/10 đến 31/10/2011: tham gia khóa training về Tinh chế và phân tích độc tố Tetrodotoxin tại Đại học Kitasato Nhật Bản.
 • Từ ngày 04/11 đến 06/11/2011: tham gia workshop 2nd IOC/WESTPAC on “Toxin Marine Organisms and their toxins”.
 • Từ ngày 19/03 đến 22/03/2012: tham gia 2nd IOC/WESTPAC-TMO and HAB Joint Training Workshop.
 • Từ ngày 09/04 đến 29/04/2012: tham gia khóa training về The molecular ecology tại Đại học Nha Trang.
 • Từ ngày 07/01 đến 21/01/2013: tham gia khóa training về Phân tích độc tố Domoic acid tại Đại học Sarawak Malaysia.
 • Từ ngày 06/03 đến 10/03/2013: tham gia 3rd UNESCO IOC/WESTPAC-TMO Joint Workshop.

Kinh nghiệm và các dự án tham gia nghiên cứu:

 • Từ tháng 3/2011 đến nay: cán bộ nghiên cứu phòng Hóa Sinh- Viện Hải Dương học.
 • Năm 2011: tham gia đề tài độc lập “Đánh giá sự tích lũy độc tố tetrodotoxin trong một số đối tượng thủy sản nuôi bằng thức ăn cá nóc độc”.
 • Năm 2012: tham gia đề tài cơ sở
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 
Các bài báo đã công bố
 

 

Địa chỉ:
Sô điện thoại: 84.58.590218
Số fax: 84.58.590034
Email: qminh2005@yahoo.com

   
Lý lịch khoa học
Đào tạo:
 • Từ năm 2004-2011: cử nhân khoa học ngành Hóa học, Đại học Khoa học tự nhiên,TPHCM.
 • Từ ngày 04/11 đến 06/11/2011: tham gia workshop 2nd IOC/WESTPAC on “Toxin Marine Organisms and their toxins”.
 • Từ ngày 19/03 đến 22/03/2012: tham gia 2nd IOC/WESTPAC-TMO and HAB Joint Training Workshop.
 • Từ ngày 09/04 đến 29/04/2012: tham gia khóa training về The molecular ecology tại Đại học Nha Trang.
 • Từ ngày 06/03 đến 10/03/2013: tham gia 3rd UNESCO IOC/WESTPAC-TMO Joint Workshop.
Kinh nghiệm và các dự án tham gia nghiên cứu:
 • Từ tháng 6/2011 đến nay: cán bộ nghiên cứu phòng Hóa Sinh- Viện Hải Dương học.
 • Năm 2011: tham gia đề tài độc lập “Đánh giá sự tích lũy độc tố tetrodotoxin trong một số đối tượng thủy sản nuôi bằng thức ăn cá nóc độc”.
 • Năm 2012: tham gia đề tài cơ sở
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 
Các bài báo đã công bố
 

 

 
Địa chỉ:
Sô điện thoại: 84.58.590218
Số fax: 84.58.590034
Email: khighe2@yahoo.com; lehokhanhhy@gmail.com
   
Lý lịch khoa học

Quá trình công tác và học tập:

 • 2013 đến hiện tại: Nghiên cứu viên phòng Hóa Sinh, Viện Hải Dương học, Nha trang, Vietnam
 • 2009-2012: Nghiên cứu sinh về hóa học nano (Right honorable) tại Laboratory for Molecular Electronics, CEA Saclay, France.
 • 2008: Thạc sĩ hóa học, vật liệu và khoa học nano. University of Maine, Le Mans, France.
 • 2004-2008: Cử nhân tài năng hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Kinh nghiệm nghiên cứu:

 • 2009-2012: Nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của Dr. Stéphane CAMPIDELLI, tại Laboratory for Molecular Electronics (LEM), CEA Saclay, France.
  • Tổng hợp các phức chất chủ-khách bằng phản ứng "Click-Chemistry" và nghiên cứu sự tự tổ hợp của phức chất có nguồn gốc từ C60 Fulleren, Porphyrins và Phthalocyanines.
  • Chức năng hóa ống nano carbon bằng Dendron Zn-Porphyrin/Zn-Phthalocyanine
  • Tổng hợp vật liệu 2, 3 chiều dựa vào sự tập hợp của các phân tử hữu cơ và DNA
 • 2009 : Thực tập Master 2 (5 tháng), dưới sự hướng dẫn của Dr. Stéphanie LEGOUPY, Unité de Chimie Organique Moléculaire et Macromoléculaire (UCO2M), University of Maine- Le Mans, France. "Preparation and use of enyne cyclopropan, cyclobutan and cyclobuten in catalysis"
 • 2008 : Khóa luận đại học (6 tháng), dưới sự hướng dẫn của GS. Phi Phung NGUYEN KIM, Laboratory of Organic Chemistry. University of Natural Sciences-Ho Chi Minh city. " Study on acetalization reaction of benzaldehyde functionalized in para position"


Học bổng:

 • Học bổng nghiên cứu sinh của Trung tâm Năng Lượng Nguyên tử Pháp (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission) (2009-2012)
 • Học bổng thạc sĩ của chính phủ Pháp (2009)
 • Học bổng của giáo sư Lê Văn Thới cho sinh viên hóa học có kết quả học tập tốt nhất (2008, 2006)
 • Học bổng TOYOTA cho sinh viên Việt Nam với kết quả học tập xuất sắc (2007)
 • Học bổng "ĐỒNG HÀNH" của sinh viên Việt Nam tại Pháp (2006)
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 •  Hóa Nano, tổng hợp hóa học, vật liệu nano,…
Các bài báo đã công bố

Công bố khoa học:

 1. K. H. Le Ho, L. Rivier, B. Jousselme, P. Jégou, A. Filoramo, S. Campidelli, Chem. Commun., 2010, 46, 8731-8733. " Zn-porphyrin/Zn-phthalocyanine dendron for SWNT functionalisation"
 2. K.H. Le Ho, I. Hijazi, L. Rivier, C. Gautier, B. Jousselme, G. Miguel, C. Romero- Nieto, D.M. Guldi, B. Heinrich, B. Donnio, S. Campidelli, Chem. Eur. J., 2013 "Host-Guest Complexation of [60]Fullerenes and Porphyrins Enabled by "Click Chemistry "

Bài báo Hội nghị:

 1. "f-DNA : 2- and 3- Dimensional Materials Based on Fullerene/DNA assemblies", G. Clavé, K.H. Le Ho, O. Pietrement, E. Le Cam, D. Gasparutto, C. Saint-Pierre, A. Filoramo, J-L. Mergny, S. Campidelli. Journées Nationales en Nanosciences et Nanotechnologies, Strasbourg- France (November 2011)
 2. "Synthesis and Characterisation of Covalent and Non-covalent Polymer Porphyrin-Carbon Nanotube Systems", I. Hijazi, G. Clavé, K. H. Le Ho, A. Filoramo, P. Jégou, S. Campidelli. Journées scientifiques Nanosciences Ile de France 2011, Pierre and Marie-Curie University, Paris-France (March 2011).
 3. "Host-Guest complexes based on [60]Fullerene with Porphyrins and Phthalocyanines assembled by Click Chemistry " K. H. Le Ho, L. Rivier, G. Clavé, B. Jousselme, A. Filoramoa, S. Campidelli. ELECMOL10 (International Conference), Grenoble-France (December 2010).

Đào tạo trường hè:

 1. Thematic school of carbon, Dinard- France (May 2011)

 

    
 Cơ cấu phòng Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search