Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Về hoạt động khoa học của Phòng năm 2022

 

 

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:

1 Chủ trì, tham gia đề tài, nhiệm vụ các cấp

-  Nhiệm vụ Bảo tàng: Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước mảnh tách đến khả năng sinh trưởng của san hô mềm (Sarcophyton sp.) trong điều kiện phòng thí nghiệm.

- Dự án PTSPTM cấp VAST UDSPTM.04/21-22: Phát triển thương mại cá khoang cổ nemo Amphirion ocellaris đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Đã thực hiện các nội dung dự án Phát triến sản phẩm thương mại Cá khoang cổ nemo theo đúng tiến độ đề ra trong năm 2022.

- Tham gia đề tài hợp phần “Nghiên cứu một số chất độc hại phát sinh trong quá trình bảo quản thực phẩm biển” thuộc dự án KHCN trng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN: “Xây dựng các quy trình xác định độc tố trong một số loài sinh vật biển Việt Nam”.

-Tham gia đề tài “Nghiên cứu sức chịu tải môi trường phục vụ lập kế hoạch phát triển vùng nuôi trồng thủy sản bền vững tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu”;

2. Tham gia hội nghị, hội thảo khoa học:

Hội thảo “Nuôi và cung cấp con giống tôm hùm trong khu vực năm 2022 (Hồ Sơn Lâm).

Tập thể Tổ công đoàn tham gia hội nghị quốc tế “Biển Đông 2022” tại Viện Hải dương học.

Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn năm 2022 do công đoàn viên chức Khánh Hòa tổ chức (Đặng Trần Tú Trâm).

Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn năm 2022 do công đoàn viên chức Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức (Đặng Trần Tú Trâm).

3. Tham gia, hướng dẫn 3 sinh viên trường Đại học Nha Trang

4. Công tác xuất bản:

Tạp chí quốc tế:

v    Đồng tác giả trong 02 bài báo quốc tế thuộc danh mục SCI/SCIE.

Ø Si Tuan Vo, Son Lam Ho, Kim Hoang Phan, Van Than Doan, Tran Tu Tram Ðang, Van Long Nguyen, Peter Lynton Harrison (2022). Varied spawning patterns of reef corals in Nha Trang Bay, Vietnam, western South China Sea. Regional Studies in Marine Science 55 (2022) 102631.

Ø H M Sang, H S Lam & P X Ky (2022). Effects of GnRH-a on the ovarian maturation of blue tang fish (Paracanthurus hepatus Linnaeus, 1776). Indian Journal of Geo-Marine Sciences Vol. 51 (03), March 2022, pp. 249-254.

v Đồng tác giả trong 01 bài báo có ISSN (ko thuộc ISI).

Ø Dao Tan Hoc, Ho Van The, Vo Si Tuan, Nguyen Van Long, Phan Kim Hoang, Thai Minh Quang, Mai Xuan Dat and Dean R. Jerry (2022). Investigation of Population Genetic Structure of the Pink Anemonefish (Amphiprion perideraion) in the Southern Coast of Viet Nam. International Journal of Agriculture & Environmental Science. Volume 9 Issue 3, 25-34.

 

Tạp chí trong nước:

v Chủ biên của 02 Bài báo trên Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế.

Ø Đào Thị Hồng Ngọc, Đặng Trần Tú Trâm, Hồ Sơn Lâm, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đinh Trường An, Nguyễn Trương Tấn Tài (2022). Ảnh hưởng của loại giá thể đến sinh sản vô tính bằng phương pháp tách mảnh san hô sinularia sp. và cladiella sp. trong hệ thống tuần hoàn. Hội nghị Quốc tế “Biển Đông 2022”. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 351-360. 

Ø Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Hồ Sơn Lâm, Đặng Trần Tú Trâm, Đào Thị Hồng Ngọc*, Đinh Trường An, Đỗ Hải Đăng, Đoàn Văn Thân  (2022). Ảnh hưởng của chế độ ăn bổ sung selco đến hiệu quả sinh sản, chất lượng trứng và ấu trùng của cá khoang cổ nemo Amphirion ocellaris (Cuvier, 1830). Hội nghị Quốc tế “Biển Đông 2022”. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 385-397.

v    Đồng tác giả của 01 Bài báo thuộc Tạp chí trong nước.

Ø  Vo Si Tuan, Ho Son Lam, Dang Tran Tu Tram, Phan Kim Hoang, Doan Van Than, Mai Xuan Dat (2022). A study on the spawning season of 3 Acropora species in Nha Trang bay, Southern waters of Viet Nam. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 22(2) 21–28.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 11/24/2022
Number of Views: 244

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search