Tuesday, May 21, 2019  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển » Thông tin chuyên gia ::..   Login
 Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 76
Members Members: 0
Total Total: 76

Online Now Online Now:
    
 Thông tin chuyên gia Minimize

 

Địa chỉ:
Sô điện thoại: 84.58.590772
Di động:
Số fax: 84.58.590034
Email: chuanhkhanh@gmail.com
Sơ lược quá trình công tác
 - Năm 1978: tốt nghiệp Trường Công nhân kỹ thuật xi măng Hoàng Thạch, chuyên ngành điện tự động hóa.
- Năm 1980: thực tập sinh tại CHND Ba Lan, chuyên ngành điện tự động hóa.

   
Lý lịch khoa học
 
Lãnh vực quan tâm nghiên cứu
 
Các bài báo đã công bố

1. Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Bùi Thị Thanh Thủy, Chu Anh Khánh, 2007. Bước đầu nghiên cứu sinh sản cá Khoang cổ Yên ngựa (Amphiprion polymnus (Linne, 1758)) trong điều kiện nuôi nhốt ở Bảo tàng Hải dương học. Hội nghị khoa học “Biển Đông – 2007”. 415-424 pp.
2. Chu Anh Khánh, Đặng Trần Tú Trâm, Vũ Thành Long, Trần Thuỵ Anh, 2010. Ấp nở trứng cá nhám bẻo vằn nâu (Chilosloscyllium punctatum). Tuyển tập nghiên cứu biển, tập 17, 225-226.

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại:
Di động:

Số fax:
Email: 
Sơ lược quá trình công tác:
  

   
Lý lịch khoa học:
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 
Các bài báo đã công bố:
 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Sô điện thoại: 84.58.590772
Di động:
Số fax: 84.58.590034
Email: tramhdh@yahoo.com

   
Lý lịch khoa học

Từ năm 1998-2003: Kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản, Đại học Thuỷ sản

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 
Các bài báo đã công bố

1. Chu Anh Khánh, Đặng Trần Tú Trâm, Vũ Thành Long, Trần Thuỵ Anh. Ấp nở trứng cá nhám bẻo vằn nâu (Chilosloscyllium punctatum). Tuyển tập nghiên cứu biển, tập 17, 225-226.

    
 Cơ cấu phòng Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search