18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Nguồn lợi Thủy sinh » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Phòng Nguồn lợi Thủy sinh Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 11117
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 11117

Đang Online Đang Online:
    
 Tin tức Đóng


Trong năm 2014, Phòng NLTS đã chủ trì 12 đề tài và hợp đồng nghiên cứu khoa học các cấp với tổng kinh phí đạt 4,146 tỷ đồng, trung bình: 460,46 triệu đồng/người. Trong đó, có 02 đề tài đã nghiệm thu đạt loại khá và các đề tài còn lại đang chuẩn bị nghiệm thu hoặc tiếp tục thực hiện trong năm 2015. Toàn Phòng đã xuất bản. 16 bài báo công bố, trong đó 04 bài trên tạp chí nước ngoài SCI, 02 bài trên tạp chí quốc tế có chỉ số ISSN/ISBN và 10 bài trên Tạp chí và Kỷ yếu Hội nghị trong nước. Có 02 cán bộ tham gia giảng dạy cao học, đại học và hướng dẫn NCS tại các cơ sở đào tạo trong nước (ĐH Huế, ĐH Đà Lạt và Viện Hải dương học). 

Chi tiết...


Trong Quý III, Phòng Nguồn lợi Thủy sinh tiếp tục triển khai hoạt động theo đúng tiến độ của các đề tài dự án đã được thực hiện trong những quý trước đó và 02 hợp đồng vừa ký mới. Tổng cộng có 05 chuyến khảo sát thực địa đã được tổ chức, 142 mẫu sinh vật đã được phân tích, 21 báo cáo chuyên đề và tổng kết, 03 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế SCI và 06 bản thảo các bài báo gởi tham gia hội nghị và đăng trên các tạp chí trong nước. Nhìn chung, các hoạt động và sản phẩm hoàn thành đảm bảo theo đúng tiến độ dự kiến của các đề tài, dự án. 

 
Chi tiết...


Tóm tắt:
   Tương tự như Quý I, nhiều hoạt động và các sản phẩm của các đề tài, dự án và hợp đồng các cấp tiếp tục được triển khai và hoàn thành theo tiến độ. Chi tiết các hoạt động và sản phẩm được liệt kê như sau:

 
Chi tiết...


Tóm tắt:
   Trong Quý I, Phòng nguồn lợi Thủy sinh tiếp tục triển khai các hoạt động của 7 đề tài, dự án và hợp đồng các cấp. Nhìn chung, các hoạt động và sản phẩm được hoàn thành đáp ứng theo tiến độ thực hiện của các đề tài và dự án nói trên. Chi tiết các hoạt động và sản phẩm được liệt kê như sau:

 
Chi tiết...    
 Cơ cấu phòng Đóng
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm