20 Tháng Ba 2023  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Sinh thái biển » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
SƠ KẾT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

 

 

Tên đơn vị: Phòng Sinh thái biển

Tổng số cán bộ biên chế:                08

Tổng số cán bộ hợp đồng:               08

I. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:

1. Chủ trì đề tài các cấp:

1.1. Đề tài KHCN cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ nuôi đến tốc độ lọc của hàu Thái Bình Dương Magallana gigas (Thunberg, 1793)”.

1.2. Đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ: “Đánh giá biến động năng suất sinh học sơ cấp vùng biển Nam Trung Bộ theo thời gian (giai đoạn 2003-2020)”

2. Tham gia đề tài các cấp, hợp đồng…:

2.1. Tham gia đề tài độc lập cấp nhà nước: “Nghiên cứu một số quá trình tương tác Biển – Khí quyển – Lục địa và biến động môi trường ở Biển Đông với bối cảnh biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Chương trình IOC-WESTPAC”. Mã số ĐTĐL.CN-28/17 (2017-2022)

2.2. Tham gia đề tài KHCN độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và xây dựng giải pháp khai thác hợp lý, phát triển bền vững ở vùng biển huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) và lân cận”.

2.3. Tham gia dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN: “Xây dựng các quy trình xác định độc tố trong một số loài sinh vật biển Việt Nam”. Mã số: TĐĐTB0.01/21-23. (Hợp phần số 1 và Hợp phần số 4).

2.4. Tham gia dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh Khánh Hòa: “Sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm Tu hài (Lutraria rhynchaena Jonas, 1844) trên quy mô hàng hóa tại Khánh Hòa”. Mã số: ĐT-2018-40502-ĐL2 (2018-2021).

2.5. Tham gia Dự án Quan trắc môi trường biển phía Nam.

2.6. Chủ trì 02 hợp đồng kinh tế với Công ty Australis (số: 25/01/2021–HĐKT và 01/06/2021–HĐKT).

2.6. Chủ trì hợp đồng kinh tế với Viện Nghiên cứu NTTS 3 (Số 02/2021/HĐKT-DAOH).

2.7. Chủ trì hợp đồng phân tích mẫu với Công ty Cổ Phần Vinpearl (Số: 16.11/2020/HĐ-HDH-VWNT).

4. Tham gia các hội nghị, hội thảo: .

4.1. Hội nghị ứng dụng gis toàn quốc 2020: GIS với đô thị thông minh hướng tới phát triển bền vững, Ngày 1 - 5 tháng 12 năm 2020, Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh.

4.2. Hội thảo triển khai dự án TDDTB0.00/21-23 tại Nha Trang (tháng 4/2021).

5. Công bố khoa học:

5.1. Stankovic, M., Ambo-Rappe, R., Carly, F., Dangan-Galon, F., Fortes, M.D., Hossain, M.S., Kiswara, W., Van Luong, C., Minh-Thu, P., Mishra, A.K., Noiraksar, T., Nurdin, N., Panyawai, J., Rattanachot, E., Rozaimi, M., Soe Htun, U. & Prathep, A., 2021. Quantification of blue carbon in seagrass ecosystems of Southeast Asia and their potential for climate change mitigation. Science of The Total Environment 783, 146858. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146858. (SCIE)

5.2. Pham Thi Mien, Dao Viet Ha, Nguyen Phan Thao, Nguyen Thi Thu Huyen, Phan Minh Thu (2021). Indigenous Bacteria for Increasing the Shelf Life of Seaweed (Caulerpa lentillifera) in Laboratory Scale. AMA, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America (SCIE).

5.3. A.Fricke, X.V.Nguyen, M.Stuhra, T.D.Hoang, V.H.Dao, M.D.Trang, T.S.Pham, H.C.Le, M.H.Le, Q.L.Pham, M.Schmid, A.Kunzmann, A.Gärdes, J.von Hagen, M.Teichberg, 2021. Subtidal macrophyte diversity and potentials in Nha Trang Bay - baseline data for monitoring a rising natural resource. Estuarine, Coastal and Shelf Science

Available online 7 June 2021, 107460. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2021.107460. (SCIE).

5.4. Vo Tran Tuan Linh, Phan Kim Hoang, Le Hung Phu, Nguyen Hong Thu, Phan Minh Thu, Vo Si Tuan, 2021. Coral calcification in the southern part of Vietnam, studied with a new method. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin.78: 29-38. DOI: 10.14456/pmbcrb.2021.2. (Scopus)

5.5. Komatsu, T., Hashim, M., Nurdin, N., Noiraksar, T., Prathep, A., Stankovic, M., Son, T.P.H., Thu, P.M., Luong, C.V., Wouthyzen, S., Phauk, S., Muslim, A.M., Yahya, N.N., Terauchi, G., Sagawa, T. & Hayashizaki, K.-I., 2020. Practical mapping methods of seagrass beds by satellite remote sensing and ground truthing. Coastal marine science 43, 1-25. (Scopus).

5.6. Huynh Minh Sang, Le Thi Thu Thao, Ho Son Lam, Phan Minh-Thu, 2021. Reproductive Biology of Land Crabs (Gecarcoidea lalandii) in Ly Son Island, Quang Ngai Province – Vietnam. Annual Research & Review in Biology 36(1), 111-120. DOI: 10.9734/arrb/2021/v36i130336. (ISSN, Q2)

5.7. Nguyễn Hữu Huân, Tống Phước Hoàng Sơn, 2021: Biến động đường bờ khu vực cửa sông Đà Rằng (Phú Yên) từ nguồn dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian. Tạp chí Khoa học. Trường Đại học Phú Yên. Số 26 (2021).74-85.

5.8. Trần Văn Chung, Nguyễn Hữu Huân, Phạm Thị Mai Thy, 2021: Xu hướng diễn biến lũ lụt sông Đà Rằng dưới tác động của quá trình biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học. Trường Đại học Phú Yên. Số 27 (2021).44-53.

5.9. Bui Hong Long, Phan Minh Thu, Nguyen Nhu Trung, 2020. Initial understanding and assessment of role of oceanographic features for ferromanganese crusts and nodules in the East Vietnam Sea. Vietnam Journal of Marine Science and Technology; Vol. 20, No. 4; 2020: 383–397. DOI: 10.15625/1859-3097/15775. ISSN: 1859-3097.

5.10. Trần Văn Chung, Phan Minh Thụ, Nguyễn Cao Hanh, Phạm Việt Hòa, Hồ Đình Duẩn, 2020. Mô hình cảnh báo nhanh sự cố tràn dầu vùng biển phía Nam Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2020. Ngày 1-5/12/2020, TP. Hồ Chí Minh.  NXB. Nông nghiệp. 314-322.

5.11. Nguyễn Trịnh Đức Hiệu, Nguyễn Hữu Huân, Hoàng Trung Du, Nguyễn Minh Hiếu, Võ Hải Thi, Nguyễn Kim Hạnh và Trần Thị Vân, 2020. Biến động không gian - thời gian của nhiệt độ nước biển tầng mặt vùng biển Khánh Hòa giai đoạn 2010-2019. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kĩ thuật và Công nghệ, 3(4):531-541.

5.12. Phạm Thị Miền, Phan Minh Thụ (2021). Vi sinh vật chuyển hóa lân ktan trong đất và tiềm năng áp dụng trong nông nghiệp. Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam.

5.13. Kết quả quan trắc môi trường biển ven bờ Miền Nam Việt Nam, năm 2019. Sách chuyên khảo xuất bản năm 2020 (Hoàng Trung Du đồng tác giả) – ISBN: 978-604-9955-74-7  

II. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO: 01 viên chức tham gia đào tạo sau đại học, 01 viên chức đang làm NCS.

III. CHẤP HÀNH CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH, CÁC QUY ĐỊNH, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, VỆ SINH, TRẬT TỰ, NẾP SỐNG VĂN MINH:

-         Cán bộ phòng chấp hành nghiêm chỉnh nội quy cơ quan và chính sách của Đảng và Nhà nước, phòng chống dịch covid-19.

-         Phối hợp với các các bộ phận chuyên trách thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ và tiết kiệm điện nước.

-         Phối hợp với các đồng nghiệp trong và ngoài Viện để thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học được giao.

IV. THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA ĐOÀN THỂ:

- Tham gia ngày hội trồng cây, các phong trào, hoạt động nhân đạo, tương thân tương ái, giúp đỡ và ủng hộ đồng bào nghèo,….

- Tham gia tìm hiểu về bầu cử Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tham gia tích cực các hoạt động phong trào của Công đoàn và Đoàn thanh niên trong Viện,...

V. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

VI. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021:

-         Hoàn thành các hợp đồng năm 2020.

-         Xây dựng và đề xuất - đề cương tham gia các hợp đồng.

-         Khuyến khích cán bộ trẻ tham gia học tập, trao đổi học thuật chuyên môn với các phòng trong Viện.

-         Thực hiện nhiệm vụ khác của năm 2020.

-         Hướng dẫn sinh viên thực tập và tham gia giảng dạy.

VIII. KẾ HOẠCH NĂM 2022:

Khoa học công nghệ:

- Tiếp tục tham gia các đề tài chưa kết thúc.

- Tích cực tìm kiếm nguồn đề tài, dự án, hợp đồng từ các nguồn khác nhau để tăng cường kinh phí hoạt động khoa học cho đơn vị.

Cơ sở vật chất và trang thiết bị: theo kế hoạch của Viện

HTQT, đào tạo, thông tin, xuất bản:

            - 01 viên chức hoàn thành luận án tiến sĩ.

            - Một số viên chức tham gia các đề tài, dự án,… sẽ tham gia các hội thảo và xuất bản tại Việt Nam và quốc tế.

 

Khánh Hòa, ngày     tháng    năm 2021

                        Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

                  Nguyễn Hữu Huân

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 04/11/2021
Số lượt người xem: 325

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm