Tuesday, April 16, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Sinh thái biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 

          SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 

I. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:

1. Chủ trì đề tài các cấp:

1.1. Đề tài KHCN cơ sở chọn lọc: “Xác định một số vi khuẩn biển chi Bacillus có các đặc tính hữu ích cho thực vật” Mã số CSCL17.02/23-24.

2. Tham gia đề tài các cấp, hợp đồng…:

2.1. Tham gia đề tài KHCN độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và xây dựng giải pháp khai thác hợp lý, phát triển bền vững ở vùng biển huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) và lân cận”.

2.2. Tham gia dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN: “Xây dựng các quy trình xác định độc tố trong một số loài sinh vật biển Việt Nam”. Mã số: TĐĐTB0.01/21-23. (Hợp phần số 1 và Hợp phần số 4).

2.4. Tham gia thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đa dạng vi khuẩn gây bệnh và vi khuẩn kháng kháng sinh ở khu vực nuôi trồng thủy hải sản trong quản lý sức khỏe và an toàn thực phẩm” Mã số: NEMESIS PROJECT (Convention signée – ANSES – 21 – EST 149) giữ Viện MARBEC – Pháp và Viện Hải dương học

2.3. Chủ trì 04 hợp đồng kinh tế với Công ty Australis.

2.4. Hoàn thành nghiệm thu HĐKH với tỉnh Bình Định.

2.5. Hoàn thành đề tài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Tham gia các hội nghị, hội thảo: .

Hội thảo kỷ niệm 370 năm thành lập Khánh Hòa, hội thảo (online) IOC/WESTPAC, Hội nghị quốc tế (online) EU- Địa Trung Hải về Môi trường (ECMI -5).

5. Công bố khoa học:

5.1. Konstantin S. Tkachenko, Vu V. Dung, Vo T. Ha, Nguyen H. Huan, 2023. Coral reef collapse in South‑Central Vietnam: a consequence of multiple negative efects. Aquat Ecol (2023) 57:65–83. https://doi.org/10.1007/s10452-022-09994-2. (Q2).

5.2. Lara Elisabeth Stuthmann, Beatrice Brix Da Costa, Aaron Johannes Cordes, Hoang Trung Du, Andreas Kunzmann, Karin Springer.., 2023. Sea grape (Caulerpa lentillifera) aquaculture in Van Phong Bay, Viet Nam: Evaluation of the post harvest quality. Journal of Applied Phycology (2023. (Q2). DOI: 10.1007/s10811-023-03030-y

5.3. Phan Minh-Thu, Le Thi Thu Thao, Nguyen Thi Tuong Vi, Pham Thi Mien, Huynh Minh Sang (2023). Ecological zoning of Paratapes undulatus in estuaries of Da Nang, Vietnam. Journal of Agriculture and Ecology Research International 24(4), 33-40. Doi: 10.9734/jaeri/2023/v24i4535 (ISSN: 2394-1073).

II. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO: 01 viên chức tham gia đào tạo sau đại học, 01 viên chức đang làm NCS.

III. CHẤP HÀNH CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH, CÁC QUY ĐỊNH, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, VỆ SINH, TRẬT TỰ, NẾP SỐNG VĂN MINH:

-         Cán bộ phòng chấp hành nghiêm chỉnh nội quy cơ quan và chính sách của Đảng và Nhà nước.

-         Phối hợp với các các bộ phận chuyên trách thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ và tiết kiệm điện nước.

-         Phối hợp với các đồng nghiệp trong và ngoài Viện để thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học được giao.

IV. THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA ĐOÀN THỂ:

- Tham gia ngày hội trồng cây, các phong trào, hoạt động nhân đạo, tương thân tương ái, giúp đỡ và ủng hộ đồng bào nghèo,….

- Tham gia tìm hiểu về bầu cử Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tham gia tích cực các hoạt động phong trào của Công đoàn và Đoàn thanh niên trong Viện,...

V. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

VI. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023:

-         Hoàn thành các hợp đồng năm 2023.

-         Xây dựng và đề xuất - đề cương tham gia các hợp đồng.

-         Khuyến khích cán bộ trẻ tham gia học tập, trao đổi học thuật chuyên môn với các phòng trong Viện.

-         Thực hiện nhiệm vụ khác của năm 2023.

-         Hướng dẫn sinh viên thực tập và tham gia giảng dạy.

VIII. KẾ HOẠCH NĂM 2024:

Khoa học công nghệ:

- Tiếp tục tham gia các đề tài chưa kết thúc.

- Tích cực tìm kiếm nguồn đề tài, dự án, hợp đồng từ các nguồn khác nhau để tăng cường kinh phí hoạt động khoa học cho đơn vị.

Cơ sở vật chất và trang thiết bị: theo kế hoạch của Viện

HTQT, đào tạo, thông tin, xuất bản:

            - Một số viên chức tham gia các đề tài, dự án,… sẽ tham gia các hội thảo và xuất bản tại Việt Nam và quốc tế.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Nguyễn Hữu Huân
Date Posted: 11/8/2023
Number of Views: 89

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search