Tuesday, July 16, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Sinh vật phù du » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Nghiên cứu đặc trưng sinh thái (traits) sinh vật phù du

Trong số này:

- Tiếp cận đặc trưng sinh thái (traits) động vật phù du.

- Bài báo “Copepods key traits in diverse habitats of tropical waters” đăng trên tạp chí chuyên ngành về sinh vật phù du – Journal of Plankton Research, https://doi.org/10.1093/plankt/fbab088

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/12/2023
Number of Views: 227

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search