18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Sinh vật phù du » Thông tin chuyên gia ::..   Đăng nhập
 Phòng Sinh vật phù du Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 11336
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 11336

Đang Online Đang Online:
    
 Thông tin chuyên gia Đóng

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Sô điện thoại: 0905111824 
Số fax: 84.258.3590034
Email: ngoclam-ion(at)planktonviet.org.vn;  habviet.nnl(at)gmail.com

 

Tải lý lịch khoa học (pdf)

   

 Quá trình và trình độ đào tạo:

1.     Trình độ chuyên môn:

- Học vị: Cử nhân                   - Năm hoàn thành: 09/1979 Trường Đại học Tổng hợp, Tp. Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học KHN)

                                               - Chuyên ngành: Sinh học Đại cương

- Học vị: Thạc sỹ                    - Năm bảo vệ: 01/1999 Trường Đại học Aarhus, Denmark

                                               - Chuyên ngành: Khoa học Biển

       - Học vị: Tiến sĩ                      - Năm bảo vệ: 09/2002

                                                        Trường Đại học Copenhagen

                                                      - Chuyên ngành: Thực vật học /Tảo học

       - Học hàm: Phó Giáo sư        - Năm được phong: 2009

       - Học hàm: Giáo sư                - Năm được phong: 2013

 2. Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành: (tên khóa học, thời gian và nơi đào tạo).

- Quản lý đới bờ: Trường Đại học Cần Thơ

- Sinh học và Phân loại Tảo độc hại, 1995, IOC/UNESCO, Trường Đại học Copenhagen, Denmark

- Phân loại Thực vật phu du, Tảo độchại, Trường ĐH Copenhagen, Denmark, 1995

- Sử dụng kính hiển vi điện tử, Trường ĐH Aarhus, Denmark, 1998

- Nhiên cứu nâng cao về Sinh học Thực vật Phù du, Kalmar, Thụy Điển, 1999

- Phân tích và xử lý hình ảnh khoa học bằng photoshop, Trường ĐH Copenhagen, 2000

- Sinh học và Phân loại Bào tử nghỉ tảo Hai Roi, Hobart, Tasmania /Sydney (Australia), 2002

- Nghiên cứu độc tố tảo. Monaco, 2007, IAEA tổ chức.

- Nghiên cứu tảo Hai roi sống đáy. Hawaii, USA, 2009

- Nghiên cứu tảo Hai roi sống đáy. UKM, Malaysia, 2012

- Nghiên cứu tảo Hai roi sống đáy. Taihiti, France, 2015, IAEA tổ chức

- Nghiên cứu tảo Hai roi sống đáy, Oman, 2019. IAEA tổ chức

-  Visiting Scientist và nhiệm vụ trao đổi khoa học khác trong các dự án hợp tác tại Denmark (2000, 01, 05, 06, 07, 08, 09…2016, 2018, 2019), Đức (2005, 07, 11, 12, 14, 2016, 2018, 2019), Hoa Kỳ (2012, 2015, 2016), Bỉ (2016), Nga (2015, 2017), Ý (2016), Thái Lan (2006)

 

I. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A.    CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC TRONG NƯỚC

Đã nghiệm thu:

Chủ nhiệm: - Nghiên cứu quá trình phát sinh thủy triều đỏ và sinh thái phát triển của các loài tảo độc hại ở một số vùng ven bờ đặc trưng và ảnh hưởng của chúng tới nguồn lợi hải sản’, Chương trình KC.09.03,KH và CN Biển. Cấp Quốc gia 2006-2010,  KC.09.03/06-10 .

Chủ nhiệm: - Nghiên cứu cơ bản đa dạng sinh học sinh vật phù du Biển Việt Nam. 2009-2012. NAFOSTED. Cp Quốc gia

Chủnhim: - To gây hi tỉnh Trà Vinh, 2012-2014. Cp tỉnh

Chủ nhim: -  Nghiên cứu cơ bn đa dng sinh hc Sinh vt phù du bin Vit Nam: - Sinh học /phân loi vi to roi và ng dụng k thut phân tử trong xác định loài. 2014-2017, NAFOSTED. Cp Quốc gia

Chủ nhim: - To Độc hi vịnh Vân Phong, Khánh Hòa, 2017-2017. Cp tỉnh

Tham gia chính: - Sinh vt phù du kích thước nhỏ (nanoplankton) siêu nhỏ (picoplankton) và vai tcủa cng trong vi lưới thức ăn bin Nam Trung Bộ, Vit Nam. MS.106.13-2011.16, 2011-2015. NAFOSTED. Cp Quốc gia

Tham gia chính: - Đa dng to Vàng Ánh (Chrysophyceae và Synurophyceae) ở Vit Nam: những vn đề về hình thái học và di truyn hc. 2014-2015. Cp Vin Hàn lâm KHCN Việt Nam

 

Đang thực hiện:

Tham gia chính: -  Đáp ứng ca sinh vt phù du với động học chu trình sinh địa hóa trong ng nh hưởng của ng Kông. 2017-2020. NAFOSTED. Cp Quốc gia

Chủ nhim: - Nghiên cu cơ bn đa dng sinh hc Sinh vt phù du bin Vit Nam: s đa dng hình thái và di truyn các chi to Hai roi sống đáy: Gambierdiscus, Ostreopsis, Coolia và Prorocentrum. 2018-2021. NAFOSTED. Cp Quốc gia

 

B.    CÁC ĐỀ TÀI /DỰ ÁN KHOA HỌC QUỐC TẾ ĐÃ HOÀN THÀNH

Đồng điều phối viên:  - Dự án Tảo độc hại (HABViet), Danida tài trợ, 1/1999- 12/2008. Hợp tác, Viện trợ không hoàn lại Quốc tế, Quyết định của Viện Hàn Lâm KHCNVN

Phó Chủ nhiệm:  - Dự  án Khảo sát Biển đông, Việt Nam và CHLB Đức.  Đề tài hợp tác song phương Nghị định thư.06/2003-2009. Cấp Quốc gia, Bộ KH và CN

Phó Chủ nhiệm. - Dự án khảo sát Hỗn hợp giữa VN và Philippines, JOMSRE. Đề tài hợp tác song phương Nghị định thư. 2005. Quyết định của Bộ KKH và CN. Cấp Quốc gia

Chủ nhiệm: - Biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái cửa sông Việt nam. ), Danida tài trợ, 2009- 2012. Hợp tác, Viện trợ không hoàn lại Quốc tế, Quyết định của Bộ KKH và CN. Cấp Quốc gia

Thành viên chính: - Dự án khảo sát ảnh hưởng cửa sông Mekong đến vùng ven bờ . Chuyến khảo sát bằng tàu FALKOR, Viện HDH và GeorTech. Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam. 06/2016

 

C.    CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Công bố quốc tế

1      Le Thi Kim Tuyen, Bach Khanh Hoa,  and Lam Nguyen-Ngoc, 2019. Isolation of five type IIG restriction modification (RM) enzyme genes with different DNA recognition sites from a single environmental DNA sample. African Journal of Biotechnology, 18(3)280-299. DOI: 10.5897/AJB2019. 16745.

2      Nguyen Thi Thu Hang, Nguyen Thai Hoa, Tong Phuoc Hoang Son and Lam Nguyen-Ngoc, 2019. Vegetation Biomass of Sargassum Meadows in An Chan Coastal Waters, Phu Yen Province, Vietnam Derived from PlanetScope Image. Journal of Environmental Science and Engineering B 8 (2019) 81-92. doi:10.17265/2162-5263/2019.03.0

3      Weber Sarah C., Ajit Subrama-niam,, Joseph P. Montoya, Hai Doan-Nhu, Lam Nguyen-Ngoc, Joachim W. Dippner, and Maren Voss, 2019. Habitat Delineation in Highly Variable Marine Environments. Frontiers in Marine Science, Vol. 6, Art. 12 doi: 10.3389/fmars.2019.00112

4      Gusev E, H, Doan-Nhu, L Nguyen-Ngoc, EE Guseva, L Phan-Tan, 2019. - Silica-scaled Chrysophytes from Cam Ranh Peninsula (Khanh Hoa Province, Viet Nam). Nova Hedwigia, Beiheft 148, p. 63–76. DOI: 10.1127/nova-suppl/2019/077

5      Phan-Tan L., L. Nguyen-Ngoc, H. Doan-Nhu, W.O. Smith, 2018. A new dinofllagellate species, Protoperidinium smithii H. Doan-Nhu, L.  Phan-Tan et L.  Nguyen-Ngoc sp. nov., and an emended description of Protoperidinium defectum (Balech 1965) Balech 1974 from the Ross Sea, Antarctica. Polar Biology 41: 983-992. Doi.org/10.1007/s00300-018-2262-0

6      Lund-Hansen L.,   K.T. Jensen, T.J. Andersen, M.H. Nielsen, H. Doan-Nhu, L. Nguyen-Ngoc, 2018. Impacts and effects of a historical high and ENSO linked freshwater inflow in the tropical estuary Nha Phu, southeast Vietnam. Regional Studies in Marine Science. Elsevier, 17:28-37.

7      Gusev Evgeniy S., Hai Doan-Nhu, Lam Nguyen-Ngoc , 2017. Silica-scaled chrysophytes from Cat Tien National Park (Dong Nai Province, Vietnam). Nova Hedwigia. In press

8      Pisapia F., WC. Holland, DR Hardison, RW Litaker, S Fraga, T Nishimura, M. Adachi, Lam Nguyen-Ngoc, V Sechet, Z Amzil, C Herrenknecht, P Hess, 2017. Toxicity screening of 13 Gambierdiscus strains using neuro-2a and erythrocyte lysis bioassays. Harmful Algae, 63: 173-183. doi.org/10.1016/j.hal.2017.02.005

9      Phan-Tan  L.,  L.  Nguyen-Ngoc, H.  Doan-Nhu, J. Larsen, and R. Raine, 2017. Species diversity of the dinoflagellate genus Protoperidinium section Oceanica (Dinophyceae, Peridiniales) in  Vietnamese waters, with description of a new species - P. larsenii sp. nov. Nordic Journal of Botany. Online 12/09/2016. DOI 10.1111/njb.01230

10     Phan-Tan L., L. Nguyen-Ngoc and H.Doan-Nhu, 2016. Species diversity of sections conica and tabulata in the genus Protoperidinium (Dinophyceae) from tropical waters of the South China Sea. Nova Hedwigia 103(3-4):515-545. DOI: 10.1127/nova_hedwigia/2016/0369

11      Doan-Nhu H., Nguyen-Ngoc L., Nguyen C.T., 2016. ENSO and anthropogenic impacts on phytoplankton diversity in tropical coastal waters. Progress in Oceanography, 140:1-13. doi:10.1016/j.pocean.2015.10.004

12     Gusev E., Hai Doan-Nhu, L. Nguyen-Ngoc, Kapustin  D.A., 2016. Two new  species of the genus Mallomonas from  the Cat  Tien  National Park  (Viet Nam): Mallomonas distinguenda and Mallomonas skvortsovii. Phytotaxa 273(1): 059-064. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.273.1.6

13    Nguyen-Kim H., Yvan Bettarel, Thierry Bouvier, Corinne Bouvier, Hai Doan-Nhu, Lam Nguyen-Ngoc, Thuy Nguyen-Thanh, Huy Tran-Quang, and Justine Brune, 2015.Coral mucus is a hot spot of viral  infections. Applied and Environmental Microbiology 81:5773-5783. DOI: 10.1128/AEM.00542-15

14    Ho-Van T., L. Nguyen-Ngoc,  2015. Morphology and Distribution of the three epiphytic dinoflagellate species Coolia monotis, C. tropicalis, and C. canariensis. Ocean Science Journal 49(3) : 211-221. doi.org/10.1007/s12601-014-0021-x

15     Liu X., W. O. Smith, K.W. Tang, N.H. Doan, N.L. Nguyen, 2015. Theoretical Size Controls of the Giant Phaeocystis globosa Colonies.  Ocean Sci. J. 50: 283. doi:10.1007/s12601-015-0025-1.

16     Smith W.O.Jrn, Xiao Liu, Kam W.Tang, Liza M. DeLiza, Nhu Hai Doan, Ngoc  Lam Nguyen, Xiao dong Wang, 2014. Giantism and its role in the harmful algal blooms pecies Phaeocystis globosa. Deep-Sea Research II, Elsevier, 101:95–106. , http://dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2012.12.005i

17     Ellegaard  M., T.G. Nguyen-Ngoc, T.J. Andersen, A. Michelsen, L. Nguyen-Ngoc, H. Doan-Nhu , E. Kristensen, K.Weckström, S.H.Tong- Phuoc, L.C. Lund-Hansen, 2014. Temporal changes in physical, chemical and biological sediment parameters in a tropical estuary after mangrove deforestation. Estuarine, Coastal and Shelf  Science, Elsevier, 142:32-40. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2014.03.007

18     Truong-Si H.T., Cho Nguyen, Nguyen-Ngoc L.,  K. Thomas Jensen, 2014. Seasonal and spatial distribution of mesozooplankton in a tropical estuary, Nha  Phu, South Central Viet Nam. Biologia 69(1): 80-91. DOI: 10.2478/s11756-013-0289-9

19    Dippner, J.W., Lam, N.N., Hai, D.N., Subramaniam, A., 2011. A Model for the Prediction of Harmful Algae Blooms in the Vietnamese Upwelling Area, Harmful Algae, 6(10):606-611. doi:10.1016/j.hal.2011.04.012.

20    Lund-Hansen L.C., Doan Nhu Hai, Nguyen Ngoc Lam, & M.H. Nielsen, 2010. Optical properties of a tropical estuary during wet and dry conditions in the Nha Phu estuary, Khanh Hoa Province, south-east Vietnam. Hydrobiologia 644 (1): 207- 216. DOI  - 10.1007/s10750-010-0114-1

21    Doan, N.H., Nguyen, N.L., Dippner, J.W., 2010. Development of Phaeocystis globosa bloom in the upwelling waters of south central coast of Viet Nam. J. Mar. Syst. 83, 253–261.

22    Bombar, D., J. W. Dippner, H. N. Doan, L. Ngoc Nguyen, I. Liskow, N. Loick-Wilde, and M. Voss, 2010, Sources of new nitrogen in the Vietnamese upwelling region of the South China Sea, J. Geophys. Res., 115: C06018. DOI: 10.1029/2008JC005-154.

23    Grosse, J., Bombar, D., Doan, H.N., Nguyen, N.L., Voss, M, 2010. The Mekong River plume fuels nitrogen fixation and determines phytoplankton species distribution in the South China Sea during the low and high discharge season. Limnol. Oceanogr: 55(4): 1668-1680. https://doi.org/10.4319/lo.2010.55.4.1668

24    Roeder, K.,  K. Erler, S. Kibler, P. Tester, Ho Van The, Lam Nguyen-Ngoc, G. Gerdts, B. Luckas, 2010. Characteristic profiles of Ciguatera toxins in different strains of Gambierdiscus spp.  56(5):731-738. doi.org/10.1016/j.toxicon.2009.07.039

25    CL Liu, DL Tang, SF Wang and L Nguyen-Ngoc, 2010. Variations in the dominant algal bloom-forming species in the western South China Sea from 1993 to 2007. African Journal of Marine Science 2009, 31(3): 373–380. doi.org/10.2989/AJMS.2009.31.3.10.998

26    Ho Van The and Nguyen Ngoc Lam, 2008. Composition and density of benthic dinoflagellates from North Danger Reef and Jackson atool, Spratly islands. In: Proceedings of the Conerence on the Results of the Philippines-Vietnam Join Oceanographic and Marine Scientific Research Expedition in the South China Sea (JOMSRE-SCS I to IV). A.C. Alcala (Ed). Silliman University Press, ISSN 2012-3159. 65-70 pp.

27    Ho-Van, T., Nguyen-Ngoc, L. & Morton, S.L., 2008. The toxic benthic dinoflagellate Prorocentrum arabianum Morton et Faust isolated from Phan Ri Bay, South Vietnam. In: Proceedings of the 12th International Conference on Harmful Algae. International Society for the Study of Harmful Algae and Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, Copenhagen. Moestrup, Ø. Et al. (Eds). 256-258 pp.

28    Nguyen-Ngoc, L. &Larsen, J., 2008. On the genus Alexandrium (Dinoflagellata) in Vietnamese waters: - two new records of A. satoanum and A. tamutum. In: Proceedings of the 12th International Conference on Harmful Algae. International Society for the Study of Harmful Algae and Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, Copenhagen. Moestrup, Ø. et al. (Eds). 216-218 pp.

29    Nguyen-Ngoc, L., Larsen, J., & Ton, T.P., 2004. Cyanobacteria. In. Guide to the Identification of Potentially Toxic Microalgae in Vietnamese Waters, Larsen, J. & Nguyen-Ngoc, L. (eds). Opera Botanica, Nordic Journal of Botany, Copenhagen, 140: 19-22 pp.

30    Nguyen-Ngoc, L., Larsen, J., & Chu, V.T., 2004. Prorocentrales. In. Guide to the Identification of Potentially Toxic Microalgae in Vietnamese Waters, Larsen, J. & Nguyen-Ngoc, L. (eds). Opera Botanica, Nordic Journal of Botany, Copenhagen, 140: 54-62 pp. ISBN: 87-88702-85-5

31    Nguyen-Ngoc, L., Doan, N.H., Andersen, P., Ho, V.T., Skov, J., Chu, V.T., &  Do,T.B.L., 2004. Occurrence of potentially toxic algae in Vietnamese coastal waters. In. Guide to the Identification of Potentially Toxic Microalgae in Vietnamese Waters, Larsen, J. & Nguyen-Ngoc, L. (eds). Opera Botanica, Nordic Journal of Botany, Copenhagen, 140: 159-180 pp.

32    Nguyen-Ngoc, L. 2004.  An autecological of the potentially toxic dinoflagellate-Alexandrium affine isolated from Vietnamese waters, Harmful Algae, Elsevier, 3(2):

33    Nguyen-Ngoc, L. & Larsen, J., 2004. Gonyaulacales. In. Guide to the Identification of Potentially Toxic Microalgae in Vietnamese Waters, Larsen, J. & Nguyen-Ngoc, L. (eds). Opera Botanica, Nordic Journal of Botany, Copenhagen, 140: 73-116 pp.      

34    Larsen, J., Nguyen-Ngoc, L., Skov, J., Doan, N.H. & Andersen, P., 2004. Description of the sampling programme and analytical methods. In. Guide to the Identification of Potentially Toxic Microalgae in Vietnamese Waters, Larsen, J. & Nguyen-Ngoc, L. (eds). Opera Botanica, Nordic Journal of Botany,Copenhagen, 140: 203-216 pp.      

35    Larsen, J. & Nguyen-Ngoc, L., 2004. Gymnodiniales. In. Guide to the Identification of Potentially Toxic Microalgae in Vietnamese Waters, Larsen, J. & Nguyen-Ngoc, L. (eds). Opera Botanica, Nordic Journal of Botany, Copenhagen, 140: 117-134 pp.

36    Larsen, J & Nguyen-Ngoc, L., 2004. Dinophysales. In. Guide to the Identification of Potentially Toxic Microalgae in Vietnamese Waters, Larsen, J. & Nguyen-Ngoc, L. (eds). Opera Botanica, Copenhagen, 140: 63-72 pp.         

37    Andersen, P., Enevoldsen, H.O., Doan, N.H. & Nguyen-Ngoc, L., 2004. The Vietnamese monitoring programme for harmful algae. In. Guide to the Identification of Potentially Toxic Microalgae in Vietnamese Waters, Larsen, J. & Nguyen-Ngoc, L. (eds). Opera Botanica, Copenhagen, 140: 181-194 pp.       

38    Vu, N.N., Phan S.H., Doan, N.H., Nguyen-Ngoc, L., Chu, V.T., Nguyen T.T., and Nguyen T. M. H. 2002. Radiometric dating of sediment core samples from Camranh Bay, Vietnam. Pp. 129-136. In V. Chevaporn & E.Z. Sombrito (eds): Proceedings of IAEA /RCA Regional Technical workshop on Radiometric Dating/Cyst analysis Techniques and Receptor Binding Assay for Harmful Algal Blooms management. Burphara University’s Workshops, Thailand.

39    Lund-Hansen L.C., Laima M., Mouritsen K., Nguyen-Ngoc, L., and Doan N.H. 2002. Effects of Benthic diatoms, fluff layer, and sediment conditions on critical shear stress in a non-tidal coastal environment. Journal of the Marine Biological Association og the U.K. 82(6): 929-936.

40    Doan N.H. & Nguyen-Ngoc, L., 2002. Studies of HABs in Vietnamese waters : -Screening of Dinoflagellate Cyst in Sediments for Historical Blooms in Cam Ranh Bay, Central Viet Nam. Pp. 137-144. In V. Chevaporn & E.Z. Sombrito (eds): Proceedings of IAEA /RCA Regional Technical workshop on Radiometric Dating/Cyst analysis Techniques and Receptor Binding Assay for Harmful Algal Blooms management. Burphara University’s Workshops, Thailand.

41    Nguyen, N.L., Doan N.H., 1998. Gut contents of blood cockle, Anadara granosa (L.), with emphasis on diatoms, Tra Vinh, South Viet Nam. Phuket Marine Biological Center Special Publication 18(1): 77-82.

 

Công bố trong các Tạp chì khoa học trong nước

1      Huynh Thi Ngoc Duyen, Phan Tan Luom, Tran Thi Le Van, Tran Thi Minh Hue, Nguyen Ngoc Lam, Doan Nhu Hai 2019. Diversity of phytoplankton in lower Thu Bon river and Cu Lao Cham Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 19 (4A): 215-227, ISSN 1859-3097

2      Phan Tan Luom, Nguyen Ngoc Lam, Doan Nhu Hai, 2017.Cysts of the genus Protoperidinium species in sediments from coastal waters of Phu Yen, Khanh Hoa and Ninh Thuan provinces, South central Vietnam. Tap chi Sinh hoc, 39(1): 32-39, ISSN 0866-7160

3      Phan Tấn Lượm,  Nguyễn Ngọc  Lâm  và Đoàn Như Hải, 2016. Phân loại học  phân chi Archaeperidinium thuộc chi Protoperidinium (Dinophyceae) ở vùng biển Việt Nam. Tạp  chí Sinh  học, 38(1):39-52

4      Phan Tấn  Lượm, Nguyễn Ngọc Lâm,  và Đoàn NHư Hải, 2016. Bào  tử nghỉ của một số loài thuộc chi Protoperidinium trong trầm tích  ven bờ Phú  Yên, Khánh Hòa  và Ninh Thuận. Tạp chí Sinh  học. Chấp nhận công bố

5      Doan Nhu Hai, Nguyen Van Thanh, Nguyen Chi Thoi, Nguyen Ngoc Lam, 2015. Bacterial mortality caused by viral  lysis  in Nha Trang bay, South central Vietnam. Tap  chí Sinh  học, Nhà  Xuất  bản KH&CN, 37(2)

6      Huynh Thi Ngoc Duyen, Nguyen Thi Mai Anh, Nguyen Chi Thoi, Tran  Thi Le Van, Phan Tan  Luom, Nguyen Ngoc Lam,  Doan Nhu Hai, 2015. Assessment on trophic status of Nha  Trang bay using environmental and phytoplankton based indices.Tap  chí Sinh  học, Nhà  Xuất  bản KH&CN, 37(4)

7      Nguyễn Cho, Trương Sĩ Hải Trình,  Nguyễn Tâm  Vinh, Nguyễn Ngọc Lâm, 2013. Động vật  Hàm  tơ thuộc họ Sagittidae Grobben, 1905 ở vùng biển Nam  Việt Nam. Tạp  chí Khoa  học và Công  nghệ Biển, 2013, 13(1): 51-60

8      Nguyễn Cho, Trương Sĩ Hải Trình,  Nguyễn Ngọc  Lâm, 2012. Đa dang loài Động vật  phù du  họ Acartidae (Copepoda) trong vùng biển ven bờ Việt Nam. Tạp  chí Sinh  học, 32(1):26-32

9      Nguyễn Chí Thời, Nguyễn Ngọc Lâm,  Đoàn Như Hải, 2011. Thực  vật  phù du  tại trạm quan trắc Vũng  Tàu từ năm 2001-2010. Tạp  chí kHoa  học và Công  nghệ, Nhà  Xuất  bản KH và CN, 49  (6B) (2011) 57-64

10    Hồ Văn Thệ  và Nguyễn Ngọc Lâm, 2009. Chi tảo Gambierdiscus Adachi et Fukuyo 1979 ở vùng biển Việt Nam. Tạp  chí Khoa  học và Công  nghệ Biển.Phụ trương (1 - 2009), trang 199 - 213.

11    Hồ Văn Thệ, Nguyễn Thị Mai Anh, Đoàn Như Hải và Nguyễn Ngọc  Lâm, 2001. Thực  vật  phù du  trên mặt cắt Việt Nam- Philipinnes tháng 5-6/2000. Tạp  chí Khoa  học và Công  nghệ Biển  Việt Nam 1(4): 53-60.

12    Nguyen-Ngoc L., The Ho-Van, and J. Larsen, 2012. A Taxonomic Account of Ceratium (Dinoflagellates) in Vietnamese Waters. The Thailand Natural History Museum Journal, 6(1): 25-59.

13    Ho-Van, T., Nguyen-Ngoc, L. & Morton, S.L., 2008. The  toxic  benthic dinoflagellate Prorocentrum arabianum Morton et Faust isolated from  Phan Ri Bay,  South Vietnam. In: Proceedings of the 12th International Conference on Harmful Algae. International Society for the Study of Harmful Algae and Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, Copenhagen. Moestrup Ø. Et al. (Eds,  256-258 pp

14    Nguyen-Ngoc, L. & Larsen, J., 2008. On the genus Alexandrium (Dinoflagellata) in Vietnamese waters: - two new  records of A. satoanum and A. tamutum. In: Proceedings, International Conference on Harmful Algae. International Society for the Study of Harmful Algae and Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, Copenhagen. Moestrup Ø. Et al.,  216-218 pp.

15    Doan N.H. & Nguyen N.L. 2002. Studies of HABs in Vietnamese waters : -Screening of Dinoflagellate Cyst in Sediments for Historical Blooms in Cam Ranh Bay, Central Viet Nam. Pp. 137-144. In V. Chevaporn & E.Z. Sombrito (eds): Proceedings of IAEA /RCA Regional Technical workshop on Radiometric Dating/Cyst analysis Techniques and Receptor Binding Assay for Harmful Algal Blooms management. Burphara University’s Workshops, Thailand.

16    Vu N.N., Phan S.H., Doan, N.H., Nguyen N.L., Chu, V.T., Nguyen T.T., and Nguyen T. M. H. 2002. Radiometric dating of sediment core samples from Camranh Bay, Vietnam. Pp. 129-136. In V. Chevaporn & E.Z. Sombrito (eds): Proceedings of IAEA /RCA Regional Technical workshop on Radiometric Dating/Cyst analysis Techniques and Receptor Binding Assay for Harmful Algal Blooms management. Burphara University’s Workshops, Thailand.

17    Nguyen, N. L. 1999. Trichodesmium erythraeum bloom, Harmful Algae News, IOC/UNESCO Newsletter No. 19, p. 13.

18    Nguyen, N.L., Doan N.H., 1998. Gut contents of blood cockle, Anadara granosa (L.), with emphasis on diatoms, Tra Vinh, South Viet Nam. Phuket Marine Biological Center Special Publication 18(1): 77-82.

19    Nguyen, N.L., Doan, N.H. & Pham, T.V. 1997. Outbreak of Noctiluca scin-tillans (Mac.) Ehr. Related to Eutrophication in Vanphong-Bengoi Bay, Central Vietnam. Pages IX-29- IX- 35, in Viger G., K.S. Ong, C. McPherson, N. Millson, I. Watson and A. Tang (eds.), ASEAN Mar. Env. Management: Quality Criteria and Monitoring for Aquatic Life and Human Health Protection. Proceeding of the ASEAN-Canada Technical Conference on Marine Science (24-28 June, 1996), Penang, Malaysia. EVS Environment Consultant, North Vancouver and Dept. of Fisheries Malaysia.

20    Nguyen, N.L. & Doan, N.H. 1996. Harmful marine phytoplankton in Vietnam waters. Pages 45-48 In Yasumoto T., Oshima Y. & Fukuyo Y. (eds.). Harmful and Toxic Algal Blooms. Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 586 pp.

 

Bài báo công bố trong kỷ yếu Hội thảo Quốc gia

21    Trương Sĩ Hải Trình,  Nguyễn Cho,  Nguyễn Tâm  Vinh, Nguyễn Ngọc Lâm, 2013. Động vật  phù du vùng cửa  sông Nha  Phu  và vịnh  Bình Cang, Nha  Trang. Trong: - Kỷ yếu Hội nghị Quốc  tế “Biển  Đông 2012”, Nha  Trang, 12-14/9/2012, ISBN 978-604-913-172-1 trang 87-98

22    Mã Thị Thanh Ngân, Nguyễn Ngọc  Lâm, Nguyễn Chí Thời, 2013. Chi tảo Hai roi Ceratium Schrank 1973 trong vịnh  Nha  Trang. Trong: - Kỷ yếu Hội nghị Quốc  tế “Biển  Đông 2012”, Nha  Trang, 12-14/9/2012, ISBN 978-604-913-172-1 trang 141-150

23    Đoàn Như Hải, Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Ngọc Lâm, 2013. Thành phần loài và biến động mật độ tảo si-líc Pseudo-nitzschia ven biển Khánh Hòa,  Việt Nam. Trong:- Kỷ yếu Hội nghị Quốc  tế “Biển  Đông 2012”, Nha  Trang, 12-14/9/2012, ISBN 978-604-913-172-1, trang 159-168.

24    Xiao Liu, Walker O. Smith, Doan Nhu Hai, Nguyen Ngoc Lam, 2013. Summer hydrography, nutrient stoichiometry, and phytoplankton distributions off Southeast Viet Nam. Trong: - Kỷ yếu Hội nghị Quốc  tế “Biển  Đông 2012”, Nha  Trang, 12-14/9/2012, ISBN 978-604-913-172-1,351-367 pp.

25    Hồ Văn Thệ  & Nguyễn Ngọc Lâm, 2013. Tảo hai  roi sống đáy(Dinophyta) vùng biển đảo Phú  Quốc  (Kiên Giang. In: - Kỷ yếu Hội nghị Quốc  tế “Biển  Đông 2012”, Nha Trang, 12-14/9/2012, ISBN 978-604-913-172-1 trang 407-414.

26    Yvan Bettarel, Nguyen Kim Hanh, Pham The Thu,  Thierry Bouvier, Chu Van Thuoc,Justine Brune, Nguyen Ngoc  Lam,  Doan Nhu Hai, Nguyen Thanh Thuy,Tran Quang Huy, Corinne Bouvier, Xavier Mari, Jean-Pascal T, 2013. The  viral  imprint on Vietnamese corals. In. Proceedings of VAST-IRD Symposium on Marine Science. Publ.  of Natural Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, ISBN: 978-604-913-162-2, 67-78

27    Nguyen Kim Hanh, Bettarel Yvan,  Bouvier Thierry, Bouvier Corinne,Doan Nhu Hai, Nguyen Thanh Thuy,  Nguyen Ngoc  Lam, Rochelle-Newall Emma, Tran Quang Huy, 2013. An exploratory study of virus-bacteria interactions in the mucus of 7 scleractinian corals of the Van Phong bay (Vietnam). In. Proceedings of VAST-IRD Symposium on Marine Science. Publ.  of Natural Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, ISBN: 978-604-913-162-2, 79-87.

28    Doan Nhu Hai, Huynh Tan  Duc, Nguyen Kim Hanh, Yvan Bettarel, Nguyen Ngoc Lam, 2013. Analysis community level physiological profile of bacteria in Nhatrang Bay in dry  season applying BiologTM Ecoplates. In. Proceedings of VAST-IRD Symposium on Marine Science. Publ.  of Natural Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, ISBN:978-604-913-162-2, 403-410.

29    Lữ Văn Tập, Nguyễn Ngọc Lâm,  Hồ Văn Thệ,  2011. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên  sinh trưởng của loài tảo Hai roi sống đáy Coolia canariensis. Kỷ yếu Hội nghị KH và CN biển toàn quốc lần  thứ  V, Nhà  Xuất  bản Khoa  học  Tự nhiên và Công  nghệ. Viện Khoa  học  và Công  nghệ Việt Nam,trang 253-260

30    Lê Thị Thu Nga, Đoàn Như Hải, Nguyễn Chí Thời, Thierry Bouvier, Yvan Bettarel, Nguyễn Ngọc Lâm, 2011. Phân tích  biến động mùa của vi khuẩn phù du thủy vực  Nha  Phu,  Bình Cang và Nha  Trang bằng máy đo dòng tế bào. Kỷ yếu Hội nghị KH và CN biển toàn quốc lần  thứ  V, Nhà  Xuất  bản Khoa  học  Tự nhiên và Công  nghệ. Viện Khoa  học  và Công  nghệ Việt Nam,trang 269-280.

31    Hồ Văn Thệ, Nguyễn Ngọc Lâm, 2011. Dẫn  liệu  về  tải  Hai roi sống đáy ở vùng biển quần đảo Trường Sa. Kỷ yếu Hội nghị KH và CN biển toàn quốc lần  thứ  V, Nhà  Xuất  bản Khoa  học  Tự nhiên và Công  nghệ. Viện Khoa  học  và Công  nghệ Việt Nam,trang 178-186

32    Nguyễn Chí Thời, Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Ngọc  Lâm,  Hồ Văn Thệ,  Đoàn Như Hải, 2011. Biến  động Thực  vật phù du  tại  mặt cắt Nha Phu  - Bình Cang, Khánh Hòa  các năm 2009-2010. Kỷ yếu Hội nghị KH và CN biển toàn quốc lần  thứ  V, Nhà  Xuất  bản Khoa  học  Tự nhiên và Công  nghệ. Viện Khoa  học  và Công  nghệ Việt Nam, trang 232-237

33    Doan Nhu Hai, Nguyen Ngoc Lam, Nguyen Thi Mai Anh, and Ho van The. Phytoplankton of the South China Sea collected during JOMSRE-SCS II Cruise 2009. Proceedings of the Conference on the Results of the Philippines-Vietnam Joint Oceanographic and Marine Scientific Research Expedition in the South China Sea (JOMSRE-SCS I to IV): 71-80.

34    Nguyen Ngoc Lam, Doan Nhu Hai, Ho van The, Nguyen Thi Mai Anh, and Nguyen Ngoc Tuong Giang 2009. Phytoplankton from the atolls of North Danger Reef and Jacson, the Spratlys. Proceedings of the Conference on the Results of the Philippines-Vietnam Joint Oceanographic and Marine Scientific Research Expedition in the South China Sea (JOMSRE-SCS I to IV): 81-91.

35    Hồ Văn Thệ  và Nguyễn Ngọc Lâm, 2009. Bổ sung chi tảo Bysmatrum Faust et Steidinger 1998 (Dinophyta) cho  khu  hệ tảo Hai roi (Dinophyta) ở Việt Nam. Hội nghị toàn quốc về  sinh  học  Biển  và phát triển bền vững, Nhà  xuất bản Khoa  học  Tự nhiên và Công  nghệ, trang 98  - 103.

36    Bùi Hồng  Long, Nguyễn Ngọc Lâm,  Polhmann T., Voss  M., Wiesner M., 2008. Một số kết  quả nghiên cứu  về  nước trồi Nam  trung bộ của đề tài hợp  tácgiữa Việt Nam  và CHLB Đức theo Nghị định thư, giai  đoan 2003-2006. Proceedings of National Conference ‘Bien Dong-2007’, Sept. 12-14, 2007. Viện Khoa  học  và Công  nghệ VIệt Nam, Nhà  xuất bản Khoa  học  Tự nhiên và Công  nghệ, Hà Nội. Trang 3-14.

37    Lưu Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc  Lâm, 2008. Chi Microcystis (Cyanobacteria) ở hồ Trị An. Proceedings of National Conference ‘Bien Dong-2007’, Sept. 12-14, 2007. Viện Khoa  học  và Công  nghệ VIệt Nam. Nhà  xuất bản Khoa  học  Tự nhiên và Công  nghệ, Hà Nội, Trang 523-528.

38    Đoàn Như Hải, Nguyễn Ngọc Lâm, 2008. Thực  vật  phù du biển Bình Thuận năm 1998-2001. Proceedings of National Conference ‘Bien Dong-2007’, Sept. 12-14, 2007. Viện Khoa  học  và Công  nghệ VIệt Nam. Nhà  xuất bản Khoa  học  Tự nhiên và Công  nghệ, Hà Nội, Trang 221-236.

39    Nguyễn Ngọc Lâm,  Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Ngọc Tường  Giang, 2008. Nghiên cứu  hiện tượng nước trồi  và các quá trình có liên  quan trong khu vựic thềm lục địa  Nam Việt Nam: - Thành phần loài và mật độ tế bào thực vật  phù du. Proceedings of National Conference ‘Bien Dong-2007’, Sept. 12-14, 2007. Viện Khoa  học  và Công  nghệ VIệt Nam. Nhà  xuất bản Khoa  học  Tự nhiên và Công  nghệ, Hà Nội. Trang 389-406

40    Doan Nhu Hai, Nguyen Ngoc Lam,  Nguyen Thi Mai Anh, and Ho Van The, 2008. Phytoplankton of South China Sea collected during JOMSRE-SCS III cruise. Proceedings, of the Conerence on the Results of the Philippines-Vietnam Join Oceanographic and Marine Scientific Research Expedition in the South China Sea (JOMSRE-SCS I to IV). A.C. Alcala  (Ed.)  Oceanfriends Foundation, Inc. Silliman University Press. 71-80 p.

41    Đoàn Như Hải, Nguyễn Ngọc Lâm,  Wiesner M., 2008. Thông lượng tảo Cầu vôi và tảo Silíc trong vùng biển khơi Nam  Việt Nam năm 2003-2005. In: Proceedings of National Conference ‘Bien Dong-2007’, Sept. 12-14, 2007. Viện Khoa  học  và Công nghệ Việt Nam. Nhà  xuất bản Khoa  học  Tự nhiên và Công  nghệ, Hà Nội. ISSN 1859-2430. Trang 353-366.