02 Tháng Mười 2023  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thông tin - Truyền thông » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
TÓM TẮT CÔNG TÁC QUÍ I/2015

 

 Trong quí I/2015, Phòng Thông tin Thư viện đã có các hoạt động sau:

1.      Đã hoàn thành bản thảo và chuyển cho nhà xuất bản in Tuyển tập NCB tập XX.

2.      Đang thu bài và thực hiện phản biện các bài báo của Tuyển tập NCB tập XXI/1.

3.      Đã nhập được hơn 100 biểu ghi vào CSDL HDH, đang tiến hành nhập dữ liệu vào CSDL KQNC.

4.      Đang hoàn thành dự thảo Danh mục sách và tạp chí ngoại văn đề nghị mua năm 2015.

5.      Đang tích cực chuẩn bị để tham gia Festival Biển 2015.

6.      Viện Trưởng và Hội đồng khoa học viện đã chấp thuận Nhiệm vụ cấp cơ sở của Phòng năm 2015 với các nội dung sau:

·         Bổ sung dữ liệu cho CSDL HDH: khoảng  600 biểu ghi (tài liệu sách, tạp chí  mới);

·         Bổ sung dữ liệu cho CSDL KQNC: tất cả các kết quả nghiên cứu năm 2014;

·         Truy xuất dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu của thư viện : HDH, KQNC, QLTL, MOLLUSCA, chuẩn hóa theo unicode, cập nhật CSDL HDH trên trang web của Viện.

·         Tìm hiểu, thử nghiệm sử dụng phần mềm mã nguồn mở Dspace.

·         Cập nhật thông tin cho XB trang Web của Viện Hải Dương Học.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Nguyễn Thanh Vân
Ngày đăng: 01/04/2015
Số lượt người xem: 3033

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm