Sunday, June 04, 2023  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thông tin - Thư viện » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Hoạt động phục vụ nghiên cứu khoa học

 

 HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Hoạt động thư viện:

a) Nhập tài liệu

·        Tổng số tài liệu mới nhập: 96 số tạp chí  

b) Mua sách

·        Số đầu sách mua: 0

·        Đang thực hiện  mua tạp chí và sách năm 2014 (48 cuốn sách và 5 loại tạp chí).

c) Phục vụ độc giả:

·        Tổng số lượt độc giả: 137,  Tài liệu luân chuyển: 167

 

2.Hoạt động thông tin:

·        Nhận 96 tài liệu từ  cơ quan và tổ chức trong nước  và nước ngoài

·        Số biểu ghi nhập vào CSDL quản lý tài liệu thư viện: 237 biều ghi

·        Số hóa báo cáo khoa học của Viện từ năm 1999 – 2009: 4.131 trang (thực hiện được 75% khối lượng công việc)

  1. Công tác xuất bản:

·        Tiến hành thu bài cho Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển XX

·        Nhận bài cho tạp chí Khoa Học và Công Nghệ Biển

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Nguyễn Thanh Vân
Date Posted: 8/18/2014
Number of Views: 2982

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search