Sunday, June 04, 2023  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thông tin - Thư viện » Thông tin chuyên gia ::..   Login
 Phòng Thông tin - Thư viện Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 584
Members Members: 0
Total Total: 584

Online Now Online Now:
    
 Thông tin chuyên gia Minimize

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vính Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 0258 - 3590372
Di động: 0889620012 hoặc 0985438573
Số fax:
Email: haiyenhdh@gmail.com

   
Lý lịch khoa học
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
Nhiệm vụ:
Trình độ: Cử nhân Ngoại ngữ
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
- Biên mục tài liệu, cập nhật cho CSDL Thông Tin – Thư Viện
- Phục vụ độc giả;
- Quản lý tài liệu lưu trữ;
- Trao đổi thông tin khoa học biển trong nước và quốc tế;
- Dịch thuật tài liệu khoa học biển tiếng Pháp, tiếng Anh
Các bài báo đã công bố
 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vính Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 0258 - 3590372
Di động: 0982640116
Số fax:
Email: vothimai1975@gmail.com

   
Lý lịch khoa học
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
Trình độ: Cử nhân Ngoại ngữ
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
- Xuất bản “Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển”
- Trị sự cho Tạp chí Khoa học và công nghệ biển tại Nha Trang
- Biên mục tài liệu, cập nhật cho CSDL Thông Tin – Thư Viện
- Phục vụ độc giả
- Hợp tác quốc tế
- Dịch thuật tài liệu khoa học tiếng Anh
Các bài báo đã công bố
 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vính Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 058 390372
Số fax:058 3590034
Email:truongvanxuan@gmail.com
Sơ lược quá trình công tác
 

   
Lý lịch khoa học
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
Trình độ: Cử nhân Ngoại ngữ
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
- Biên mục tài liệu, cập nhật cho CSDL Thông Tin – Thư Viện
- Phục vụ độc giả
- Dịch thuật tài liệu khoa học tiếng Anh             
Các bài báo đã công bố
 

    
 Cơ cấu phòng Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search