Tuesday, May 21, 2019  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thông tin - Thư viện » Thông tin chuyên gia ::..   Login
 Phòng Thông tin - Thư viện Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 59
Members Members: 0
Total Total: 59

Online Now Online Now:
    
 Thông tin chuyên gia Minimize

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vính Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 058 390372
Di động: 0913431402
Số fax:058 3590034
Email:thanhvannguyen58@gmail.com
Sơ lược quá trình công tác
 

   
Lý lịch khoa học
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 • Trao đổi thông tin, sách và tạp chí với các thư viện trên thế giới và các tổ chức quốc tế.
 • Xuất bản “Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển”
 • Trao đổi dữ liệu nghiên cứu biển với các Trung Tâm Dữ Liệu Biển trên thế giới và trong nước.
 • Quản lý và lưu trữ dữ liệu, tài liệu về biển.
 • Cung cấp dữ liệu và tài liệu nghiên cứu về biển.

 

 

Các bài báo đã công bố
 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vính Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại:
Di động:
Số fax:
Email:

   
Lý lịch khoa học
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 •  Xuất bản “Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển”
 • Trị sự cho Tạp chí Khoa học và công nghệ biển tại Nha Trang
 • Nhập thông tin dữ liệu biển.
 • Phục vụ độc giả
 • Hợp tác quốc tế
Các bài báo đã công bố
 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vính Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại:
Di động:
Số fax:
Email:

   
Lý lịch khoa học
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 •  Biên mục tài liệu, cập nhật cho CSDL Thông Tin – Thư Viện
 • Phục vụ độc giả;
 • Quản lý tài liệu lưu trữ;
 • Dịch thuật tài liệu tiếng Pháp
Các bài báo đã công bố
 

    
 Cơ cấu phòng Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search