Tuesday, April 16, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thông tin - Truyền thông » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Tổng kết hoạt động phòng năm 2021

 

 PHÒNG THÔNG TIN – THƯ VIỆN

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

-------0O0-------

 

Số cán bộ biên chế: 2; Số cán bộ hợp đồng: 1

 

I.       HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THÔNG TIN – THƯ VIỆN

 

1.   Hoạt động Thông tin - thư viện:

a) Nhập tài liệu mới:

- Tổng số tài liệu mới nhập: 127 tài liệu.

o  Sách: 59 cuốn (trong đó không có sách nước ngoài).

o  Tạp chí: 68 cuốn (trong đó có 8 đầu tạp chí trong nước và 3 đầu tạp chí quốc tế).

o  Nguồn nhập do các cơ quan, tổ chức hoặc tác giả tặng, chủ yếu là tài liệu tạp chí trong nước và TL sách chuyên khảo của Nhà XB KHTN và CN Việt Nam gởi tặng.

b) Mua sách: 0

c) Phục vụ độc giả:

- Tổng số lượt độc giả: 71

- Tổng số tài liệu luân chuyển: 123  tài liệu sách, tạp chí khoa học, thư mục tài liệu.

 - Hiện nay số lượng độc giả ngày càng ít đến thư viện tìm tài liệu vì hiện nay thư viện đã cung cấp các bài báo toàn văn do cán bộ Viện xuất bản lên thư viện số, và một lý do nữa là độc giả có nhiều cơ hội tìm kiếm tài liệu ở nhiều thư viện số khác.

d) Nhận tài liệu từ 8 cơ quan và tổ chức trong nước, 3 cơ quan tổ chức nước ngoài.

e) Nhập dữ liệu, trao đổi thông tin.

-      Nhập biểu ghi nhập vào phần mềm Thư viện số Dspace của Viện: 109 bài báo, sách.

-      Ngoài ra còn nhập dữ liệu các công bố khoa học của Viện (các bài báo) vào CSDL Thư viện số quốc tế của IODE/IOC https://aquadocs.org/  và ASFA/FAO https://www.fao.org/fishery/asfa/en; vào CSDL Công bố KH và CN Việt Nam (Bộ KHvà CN)  https://sti.vista.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx .

 

2.   Thực hiện Nhiệm vụ cơ sở năm 2021:

-    Hoàn thành nhiệm vụ quản lý tài liệu, quản lý thông tin và phục vụ độc giả theo hình thức đến thư viện và qua email.

-    Tham gia và hoàn thành đúng thời hạn nhiệm vụ cơ sở phối hợp giữa phòng Thông tin-Thư viện và phòng Truyền thông Giáo dục Môi trường năm 2021 “Xây dựng cơ sở dữ liệu và số hoá bộ tem của Viện Hải dương học phục vụ công tác tra cứu và truyền thông”.

 

3.Công tác xuất bản: Đã hoàn thành nhiệm vụ xuất bản ấn phẩm của Viện “Nghiên cứu biển vì sự phát triển bền vững, số 4A/202   1” in trong Phụ trương Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ Biển năm 2021, gồm 18 bài , 220 trang.

 

4.Công tác thông tin: Cung cấp tin cho IOCViệt Nam; Biên tập và thiết kế Bản tin IOC Việt Nam số 5/2021; Cập nhật thông tin trên trang Web của IOC Việt Nam.

 

II. CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHÒNG TRONG THỜI GIAN TỚI

 

-    Tiếp tục quản lý thông tin theo hướng thư viện số.

-    Tiếp tục nhiệm vụ cơ sở phối hợp giữa phòng Thư viện và phòng Truyền thông Bảo tàng năm 2022 “Xây dựng cơ sở dữ liệu và số hoá bộ tem của Viện Hải dương học phục vụ công tác tra cứu và truyền thông”, số hóa và tạo lập CSDL 50% số tem còn lại trong bộ tem.

-    Tiếp tục trao đổi thông tin xuất bản của Viện với các cơ quan, trường viện ở trong nước theo hình thức gởi tặng ấn phẩm; Trao đổi quốc tế qua các kênh của thư viện số của IODE/IOC và ASFA/FAO.

 

III.            CHẤP HÀNH CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH, CÁC QUY ĐỊNH, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, VỆ SINH, TRẬT TỰ, NẾP SỐNG VĂN MINH

 

-    Tất cả các thành viên của phòng đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước của Ngành.

-    Nghiêm túc thực hiện các quy định, quy chế làm việc của cơ quan.

-    Nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở và địa bàn nơi cư trú.

 

IV.            THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA ĐOÀN THỂ

 

- Tham gia giải thi bơi lội và bóng bàn nhân dịp Kỷ niệm ngày thành lập Viện 14/9/2021;

- Các hoạt động đóng góp ủng hộ do Công đoàn phát động như: ủng hộ xã Sơn Lâm, ủng hộ quỹ chống dịch Covid 19;

- Tham gia các cuộc thi trực tuyến do Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa phát động như: Cuộc thi 75 ngàn sáng kiến - vượt khó - phát triển; Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Công nhân viên chức lao động với ngày hội của toàn dân.

 

V. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

- Không có

 

VI. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

 

Về việc xuất bản Tuyển tập Nghiên cứu Biển (TTNC Biển), kính đề nghị Ban lãnh đạo Viện nên xem xét việc tiếp tục xuất bản Tuyển tập Nghiên cứu biển vì các lý do như sau:

 

o   Từ thời Pháp, Viện Hải dương học đã tham gia một mạng lưới các thư viện thông tin và thủy sản, trao đổi thông tin tài liệu nghiên cứu với các trường viện nghiên cứu biển của hơn 30 quốc gia trên thế giới. Sau năm 1975, hoạt động trao đổi thông tin này vẫn tiếp tục với ấn phẩm TTNC Biển từ Tập 1 (xb năm 1979), đến 2015 vẫn gởi trao đổi qua đường bưu điện đến 46 trường viện ở 30 nước và 21 cơ quan trường viện trong nước.

o   Từ năm 2016 hoạt động trao đổi thông tin quốc tế chuyển sang hình thức file số (không gởi ấn phẩm đi quốc tế qua đường bưu điện), TTNC Biển từ Tập 20 (xb 2016) – Tập 26 (số 4A 2021 Tạp chí KHCN Biển) được cập nhật trao đổi thông tin qua các kênh Thư viện số của IODE/IOC và ASFA/FAO/UN; vào CSDL Công bố KH và CN Việt Nam (Bộ KH và CN). Việc trao đổi ấn phẩm TTNC Biển với các cơ quan trường viện trong nước vẫn tiếp tục theo đường bưu điện.

o   TTNC Biển đã được cấp chỉ số ISSN 1859-2120, chỉ số này vẫn còn trên hệ thống quốc tế.

o   TTNC Biển cũng là một thương hiệu của Viện hải Dương học, là một sản phẩm khoa học để gởi trao đổi đối ngoại đối nội với các cơ quan khoa học. Trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ cũng kêu gọi các hoạt động thông tin đối ngoại quảng bá tuyên truyền cho biển hải đảo Việt Nam, nếu ấn phẩm TTNC Biển nâng cấp lên Tạp chí quốc gia chất lượng tốt hơn, nội dung phong phú hơn, tiếp tục xuất bản sẽ thực hiện được nhiệm vụ chính trị này. 

 

VIII. TỰ ĐÁNH GIÁ, ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

 

Trên cơ sở đáng giá các hoạt động trong năm của phòng và việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, phòng thống nhất đề xuất lên cấp trên các danh hiệu:

1/Cá nhân:

-    Võ Thị Mai: lao động tiên tiến

-    Đặng Thị Hải Yến: lao động tiên tiến

-    Trương Văn Xuân: lao động tiên tiến

2/Tập thể:

-    Lao động tiên tiến

 

IX. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG NĂM 2022

 

-   Nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên về công tác thông tin – thư viện: quản lý tài liệu, phát triển thư viện số Dspace, trao đổi tài liệu trong nước và quốc tế, phục vụ độc giả.

- Tiếp tục phối hợp với phòng phòng Truyền thông và Giáo dục Môi trường thực hiện nhiệm vụ cơ sở năm 2022 số hóa 18 cuốn tem và tiếp tục cập nhật CSDL bộ tem biển.

-   Tham gia các nhiệm vụ do IOC Việt Nam giao: viết tin bài cho trang web IOC Việt Nam, biên tập xuất bản bản tin IOC Việt Nam.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Võ Thị Mai
Date Posted: 7/3/2023
Number of Views: 169

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search