Saturday, February 27, 2021  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thủy - Địa hóa » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Kết quả công việc quí 2 năm 2015

 I. Chủ trì

 

1. Đã tổ chức 01 đợt thực địa để thu và phân tích mẫu cho đề tài cơ sở.

2. Đã tổ chức 01 đợt khảo sát để thu và phân tích mẫu cho hợp đồng với ban quản lý vịnh Nha Trang.

3. Đã tổ chức 01 đợt khảo sát để thu và phân tích mẫu cho đề tài môi trường thực hiện tại Cần Giờ.

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/13/2015
Number of Views: 1967

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search